Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Befintligt hus på Vikingavägen

Vikingavägen Neglinge Center

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Baggensudden 7:8 på Vikingavägen. I dag finns Neglinge Center, som är ett verksamhets- och kontorsområde på platsen. Fastighetsägaren vill möjliggöra för bostäder genom att bygga om del av befintliga byggnader.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 16 november 2023

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun har den 18 oktober 2023, § 194 antagit detaljplanen, Protokollsutdrag.pdf

  • Miljö- och stadsbyggnadsnämndens antagandebeslut har inte överklagats och Länsstyrelsen har i beslut den 27 oktober 2023 meddelat att de inte kommer att pröva kommunens antagandebeslut. Beslutet har därmed vunnit laga kraft den 16 november 2023.

  • Lagakrafthandlingar finns att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Syfte och bakgrund

Syfte med detaljplanen är att ändra markanvändningen inom planområdet från industri- och kontorsändamål till bostad-, kontor- och centrumändamål samt säkerställa allmänhetens tillgång till strandpartiet längs vattnet. Uppskattningsvis kommer befintlig bebyggelse kunna inrymma cirka 20 nya lägenheter. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen alt.

Detaljplaneförslaget var ute på samråd i maj 2020.
Detaljplanen var på granskning mellan den 25 april 2023 och 16 maj 2023.

Sidan uppdaterades: