Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Befintligt hus på Vikingavägen

Vikingavägen Neglinge Center

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Baggensudden 7:8 på Vikingavägen. I dag finns Neglinge Center, som är ett verksamhets- och kontorsområde på platsen. Fastighetsägaren vill möjliggöra för bostäder genom att bygga om del av befintliga byggnader.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Granskning avslutad

  • Tack för inskickade synpunkter!
  • Synpunkterna kommer nu att läsas igenom och bemötas i ett granskningsutlåtande som publiceras på denna sida vid nästa skede i processen, antagandet.
  • Granskningshandlingarna finns fortfarande att läsa under STATUS och HANDLINGAR

Syfte med detaljplanen är att ändra markanvändningen inom planområdet från industri- och kontorsändamål till bostad-, kontor- och centrumändamål samt säkerställa allmänhetens tillgång till strandpartiet längs vattnet. Uppskattningsvis kommer befintlig bebyggelse kunna inrymma cirka 20 nya lägenheter. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen alt.

Granskningstid

Under tiden 25 april 2023 till och med 16 maj 2023 var planförslaget utställt för granskning.

Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, och på biblioteket i Saltsjöbadens centrum, under bibliotekets öppettider.

Sidan uppdaterades: