Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Befintligt hus på Vikingavägen

Vikingavägen Neglinge Center

En ny detaljplan ska tas fram för fastigheten Baggensudden 7:8 på Vikingavägen. I dag finns Neglinge Center, som är ett verksamhets- och kontorsområde på platsen. Fastighetsägaren vill möjliggöra för bostäder genom att bygga om del av befintliga byggnader.

Profilbild saknas

Ylva Hedin

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Samråd avslutat

  • Nu är samrådet avslutat. Tack för alla inkomna synpunkter!
  • Samrådshandlingarna finns att läsa här till höger under STATUS och HANDLINGAR

Detaljplanen syftar till att ändra markanvändningen inom planområdet från industri- och kontorsändamål till bostad-, kontor- och centrumändamål samt säkerställa allmänhetens tillgång till strandpartiet längs vattnet. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att bebyggelsen utformningsmässigt är anpassad med hänsyn till tidigare varvstradition, landskapsbilden samt den omkringliggande bebyggelsens karaktär.

Samrådstid

Under tiden 4 maj 2022 till och med 15 juni 2022 fanns planförslaget tillgängligt för samråd.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget fanns tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Planhandlingarna fanns även tillgängliga på biblioteken i Saltsjöbadens Centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Sidan uppdaterades: