Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Rensättra naturreservat

Rensättra ligger i den norra delen av kommundelen Boo. Reservatet karaktäriseras av värdefulla natur- och kulturmiljöer, med betesmarker, gamla hällmarkstallskogar och bäckmiljöer.

Hitta hit

Om du åker kollektivt: Rensättra naturreservat ligger cirka 1,5 km nordost om Orminge centrum i kommundelen Boo. Flera bussar stannar i närheten av reservatet, om du åker från Slussen stannar buss 422 vid Boo kyrka och buss 414 vid Myrsjöskolan. Från båda platserna är det gångavstånd till reservatet.

Parkering: Ingen parkering finns inom reservatet.

Länk till karta/tavla över Rensattra naturreservat (pdf)

Naturkartan - din hjälp i naturen

Nackas naturkarta är vår guide till pärlor i Nackas vackra natur. Nackas naturkarta finns både som app och webbplats. Du har nytta av den både när du planerar en utflykt och när du väl är ute.

I kartan hittar du snabbt entréer med informationstavlor till naturreservaten och det stora Erstaviksområdet, får tips om badplatser, utsiktspunkter och andra intressanta platser. Låt dig inspireras av vackra bilder och beskrivningar av vandringsleder och naturområden! Appen håller reda på var du befinner dig när du använder den. Och du kan kommentera och dela dina favoritplatser med vänner.

Nackas naturkarta finns som app för iPhone och Android , på webbplatsen www.naturkartan.se/nacka
samt som en integrerad karta på den här sidan.


qr-naturkartan.jpg


QR-koden för att hitta appen Nackas naturkarta

Fakta och dokument

Areal: 56,3 hektar
Areal vatten: 6,1 hektar
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka kommun

Ladda ned Rensättras skötselplan och föreskrifter (PDF-dokument, 2,7 MB)

Foto ovan: Henrik Trygg

Foto: Henrik Trygg

Att göra i reservatet

Promenera

För den som vill vandra går Booleden genom reservatet och vidare österut mot Velamsunds skogar. Booleden är markerad med orange på träden- Läs mer om Booleden

Lila slingan - Slingan är 2,7 kilometer och går genom varierat landskap, du passerar både ängar, hästhagar, vatten, kollonilotter, granskog och hällmarker. Slingan är kuperad på sina ställen och grusad på vissa partier. Passar för motionärer och skogsströvare och hundpromenader.

Bada

Reservatets öppna marker med närheten till vatten erbjuder vackra vyer och utsiktsplatser. Vid Sågsjöns strand finns möjligheter till bad. Tänk på att visa hänsyn till naturen och andra badgäster samt att plocka med dig ditt skräp när du lämnar platsen.
Läs mer om Sågsjön

Klättra

I västra delen av reservatet finns en mindre klätterklippa där det finns säkringar fastsatta i berget. Tänk på att det krävs tillstånd från reservatsförvaltaren för att anlägga nya klätterleder i berget.

Koloniområde

Mitt i reservatet, i en sänka mellan två bergspartier ligger ett koloniområde som förvaltas av Ormingekolonisterna.

Foto: Henrik Trygg

Är du intresserad av en kolonilott?

Ormingekolonisterna omfattar cirka 17 500 m2 och odlingslotternas storlek är på mellan 50 och 200 kvadratmeter.
Ormingekolonisternas webbplats

Natur och kultur

Rensättra präglas till stor del av de öppna markerna som tidigare var del av Rensättra gård. Historiska spår visar på en lång kontinuitet av mänskligt nyttjande och området har ett stort kulturhistoriskt värde. Gravfält från yngre järnåldern tyder på att området beboddes redan på 900-talet.

Naturen i reservatet är variationsrik. De större skogsområdena har höga biologiska värden, främst i hällmarkstallskogen med äldre tallar som är över 150 år gamla, vissa så gamla som 250 år. Enstaka grova träd med pansarbark förekommer och på flera träd kan man hitta talltickor. Längs med vattendraget mellan Sågsjön och Myrsjön finns gott om grova klibbalar och sumpskogar där alarna är gamla och har bildat socklar.

På de öppna markerna finns spår av kontinuerlig hävd och grova ekar står i brynen på den gamla naturbetesmarken tillsammans med arter som harklöver, ängsskallra och brudbröd. Fynd av ekticka, oxtungssvamp och brun nållav har noterats. I andra delar av betesmarken finns ett rikt inslag av ärtväxter och många fjärilar nyttjar gräsmarken, bland annat luktgräsfjäril, puktörneblåvinge, silverblåvinge och pärlgräsfjäril.

Reservatet omfattar även cirka en femtedel av Sågsjön. I strandzonen växer axslinga, bladvass, kaveldun och näckrosor. Flera fågelarter har observerats, bland annat häckande storlom. Den invasiva arten sjögull är i perioder talrik.

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller i reservatet för allmänheten.

Det är inte tillåtet att:

 • Gräva, hacka, borra, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord och sten
 • Skada vegetation genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
 • Göra upp eld annat än på anordnad grillplats
 • Medföra okopplad hund, annat än på angiven plats
 • Störa vattenföringen i bäcken eller att flytta grus, sten, block eller död ved i eller från bäckfåran
 • Tälta mer än 2 dygn i följd
 • Cykla utanför anlagda stigar eller vägar
  Läs mer på sidan cykla i naturen i Nacka

Du behöver reservatsförvaltarens tillstånd om du önskar:

 • anordna större tävlingar, marknader, event eller liknande verksamheter med fler än 100 personer, med undantag för aktiviteter som ordnas av skolor och förskolor för dess elever,
 • utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet,
 • anlägga ny klätterled på befintlig klätterklippa.

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter för Rensättra naturreservat (PDF-dokument, 2,7 MB)

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: