Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nu är Skarpnäs skyddat som naturreservat

Nackas 16:e naturreservat ligger vid Nackas norra kust i Boo, cirka en kilometer från Orminge centrum. Skarpnäs naturreservat är ett kärnområde för biologisk mångfald med höga naturvärden och ett rikt växt- och djurliv.

Foto ovan och nedan: Henrik Trygg

Det nya reservatet innebär att ytterligare 240 hektar av värdefull natur i Nacka nu är skyddad. Reservatet ligger vid Nackas norra kust och omfattar flera sjöar och våtmarker. Skarpnäs utgör också en del av Nacka-Värmdökilen som sträcker sig från Björnö på Ingarö och en bit in på Sicklaön.

– Det är skönt att det nu slutgiltigt blivit klart med Skarpnäs nya naturreservat i Boo. Beslutet har i dag vunnit laga kraft. Det innebär också att ytterligare ett av Centerpartiets och alliansens vallöften från 2018 nu blivit verklighet, säger Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden.

Dramatiskt landskap

Området är ett starkt kuperat och bergigt skogslandskap, genomdraget av tydliga dalar. Förkastningen vid kusten är hög och brant, med en fallhöjd på hela 70 meter från Kummelbergets högsta punkt till havet. Det är ett landskap som ger chans till hisnande utblickar.

Den varierande terrängen har gett Skarpnäs en omväxlande och rik natur där de värdefullaste delarna är klassade som nyckelbiotoper. På hällmarkerna finns många tallar som vuxit där i mellan 200 och 300 år. Där finns rödlistade arter som tallticka, mottaggsvamp, praktbagge och reliktbock.

Viktiga miljöer för sällsynta arter

Danmarks ängar som ligger i den sydvästra delen av reservatsområdet är den enda öppna marken och slås årligen. Här har den rödlistade skalbaggen smalvingad blombock, bland andra arter, som är beroende av fuktig ängsmark observerats.

Mellan Krokträsken och Danmarks ängar brann ett område 2008. Det är fortfarande en värdefull miljö för arter som bara lever i bränd död ved eller blottad mineraljord.

Skarpnäs artikel.jpg

Naturvärden och rekreationsvärden ska bevaras

Syftet med att göra Skarpnäs till naturreservat är att bevara och utveckla områdets värden för natur, kultur och friluftsliv. Tack vare närheten till Orminge är naturreservatet redan nu populärt att besöka, både av skolor och förskolor och av andra naturälskare. Genom Skarpnäs går även den välkända vandringsleden Booleden. Skarpnäs naturreservat är cirka 240 hektar stort, varav 220 hektar land.

Läs mer om Skarpnäs naturreservat

Hitta hit: Reservatet ligger cirka en kilometer från Orminge centrum, där många bussar stannar. För den som vill utforska området norrifrån kan ett alternativ vara buss 416 till Telegrafberget.

Sidan uppdaterades: