Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sjöfakta

Yta 4,0 hektar
Medeldjup 3,0 meter
Maxdjup 5,9 meter
Nivå 16,8 meter över havet
Volym 110 000 m³

Bastusjön är en liten sjö i Skuruområdet. Den betyder mycket för närboende.

Bad och friluftsliv

Skridskoåkning

Sjön plogas av Nacka kommun när isen är tillräckligt tjock. Se israpporten för mer information.

Bad

En kommunal badplats finns vid sjön.
Badplatser på Sicklaön

Fiske

Vid kommunens provfiske 2002 hittades abborre och mört samt musselarterna allmän dammussla och stor dammussla.

Växt- och djurliv

Vegetationen är utbredd runt hela sjön. De tätaste bestånden finns i sjöns västra del. Näckros är där den dominerande arten, med inslag av större mängd av smal kaveldun. Vass, säv, starr och busk- och strandkantsvegetation förekommer fläckvis.

Skäggdopping och vigg har synts häcka i området.

Miljötillstånd

Sjön är övergödd. Kraftiga algblomningar som minskar siktdjupet kraftigt kan drabba sjön sommartid.

Siktdjupet i Bastusjön är litet (1,0-2,5 meter). Syrebrist är vanligt och täcker ofta hälften av sjöns botten.

Tillrinningsområdet utgörs till största delen av villa- och vägområden, vilket innebär att sjön belastas med förorenat dagvatten.

Sjöns motståndskraft mot försurning är mycket bra.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näriingstillstånd - kväve
surhetsgrad/alkalinitet
siktdjup

Sjövård

Vegetation i sjön klipps återkommande. Ytterligare klippning skulle öka sjöns rekreationsvärde. Eventuellt borde näringsrika bottensediment bindas för att minska den interna gödningen, på liknande sätt som gjorts i Bagarsjön.

Avloppspumpsstationen vid sjöns nordvästra strand kan inte längre göra nödutsläpp till sjön.

Sidan uppdaterades: