Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bastusjön

Bastusjön är en liten sjö i Skuruområdet som avrinner till Skurusundet. Den betyder mycket för närboende med bad och skridskoåkning.

Sjöfakta

Yta 4,0 hektar
Medeldjup 3,0 meter
Maxdjup 5,9 meter
Nivå 16,8 meter över havet
Volym 110 000 m³

Bad och friluftsliv

Skridskoåkning

Sjön plogas av Nacka kommun när isen är tillräckligt tjock. Se israpporten för mer information.

Bad

En kommunal badplats finns vid sjön.
Badplatser på Sicklaön

Fiske

Vid kommunens provfiske 2002 hittades abborre och mört samt musselarterna allmän dammussla och stor dammussla.

Växt- och djurliv

Vegetationen är utbredd runt hela sjön. De tätaste bestånden finns i sjöns västra del. Näckros är där den dominerande arten, med inslag av större mängd av smal kaveldun. Vass, säv, starr och busk- och strandkantsvegetation förekommer fläckvis.

Skäggdopping och vigg har synts häcka i området.

Behandling av vattnet mot övergödning

Under hösten 2021 behandlades vattnet i sjön för att sänka de höga fosforhalterna och åtgärda övergödningen i Bastusjön. Genom behandlingen blir vattnet klarare, sikten förbättras och sjön blir mer attraktiv för bad och fiske. Behandlingen genom fällning gick till på samma sätt som för Järlasjön och Sicklasjön Läs mer om hur Järlasjön behandlades här.

Miljötillstånd

Miljötillstånd

Sjön har varit övergödd under lång tid. Under hösten 2021 fälldes bottensedimentet genom att fosfor binds in och därmed minskar näringshalterna i vattnet. Tillståndsklassningen grundar sig på medelvärden för tre år därför dröjer det några år innan sjön kan klassas som inte övergödd.

Siktdjupet i Bastusjön är måttligt (2,5-5 meter). Syrebrist kommer att minska på sikt när näringshalterna sjunker.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve vattenklass_gul.gif
surhetsgrad/alkalinitet
siktdjup vattenklass_gul.gif

Sjövård

Vegetation i sjön klipps återkommande. Ytterligare klippning skulle öka sjöns rekreationsvärde. Eventuellt borde näringsrika bottensediment bindas för att minska den interna gödningen, på liknande sätt som gjorts i Bagarsjön.

Avloppspumpsstationen vid sjöns nordvästra strand kan inte längre göra nödutsläpp till sjön.

Sidan uppdaterades: