Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dammtorpssjön

Dammtorpssjön är sammanbunden med Söderbysjön. Båda sjöarna ingår i Nackareservatet och i EU:s nätverk för värdefull natur, Natura 2000. Ovanliga trollsländearter och andra insekter trivs på grund av växtligheten i sjön. Sjön har utvidgats genom uppdämning vid Ältaån.

Sjöfakta

Yta 16,0 hektar
Medeldjup 0,8 meter
Maxdjup 2,0 meter
Nivå 23,4 meter över havet
Volym 130 000 m³

(Bild: Från bron mellan Dammtorpssjön och Söderbysjön, foto Kristina Lindblom.)

Friluftsliv

Motion

Hela Nackareservatet används för terränglöpning, promenader och annat friluftsliv. Hellasgården, cirka 500 meter från Dammtorpssjöns östra vik, är ett centrum för motion och friluftsliv, med spårcentral, servering, med mera.

Dammtorpssjön är ett populärt område för vintersport, eftersom isen lägger sig tidigt. Björkhagens golfbana ligger nära sjön.

Fiske

Mört, ruda, sarv, karp och sutare finns i sjön. Dammtorpssjön anses vara bra för sutare-mete. Spegel- och fjällkarp har satts ut.

Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, gäller för fiske i sjön.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Vegetationen i Dammtorpssjön är mycket tät. Sommartid täcks sjön helt av vattenväxter. De dominerande växterna är näckrosor, säv, vass och nate. På botten växer även en hel del vattenaloe. Undervattensvegetationen är mycket kraftig, särskilt i sjöns östra del, med bland annat näckrosor och vattenaloe.

I sjön häckar bland annat skäggdopping, svarthakedopping, rörhöna och sävsparv.

Dammtorpssjön och Söderbysjön ingår i EUs nätverk för värdefull natur, Natura 2000, och i Nackareservatet. Det är ett naturreservat i Nacka som ägs och förvaltas av Stockholm stad.
Om Nackareservatet

Söderbysjön-Dammtorpssjön i Natura 2000

Genom att skydda områden inom ramen för Natura 2000-nätverket vill man bevara naturtyper och arter som är värdefulla ur ett europeiskt perspektiv. Länsstyrelserna väljer ut vilka områden som ska ingå.

Söderbysjön-Dammtorpssjön har valts ut som exempel på tre naturtyper: naturligt näringsrika sjöar (19,3 hektar), silikatbranter (1,9 hektar), ädellövskog i branter (1,2 hektar). Tre djurarter var också motiv till att området valdes ut: bred gulbrämad dykare, bred paljettdykare och citronfläckad kärrtrollslända (se bilden nedan, foto: Ronny Fors).I en bevarandeplan beskrivs området och de utpekade naturtyperna och arterna, liksom hot mot värdena och anvisningar om hur området bör skötas. Det senare underlättas av att området också ligger inom ett naturreservat.
Bevarandeplan (2016)

Huvuddelen av Natura 2000-området utgörs av själva sjöarna. Hela Dammtorpssjön och en stor del av Söderbysjön är naturligt näringsrika, med stor utbredning av nate, vattenaloe och olika flytbladsväxter. En zon på 50 meter runt sjöarna och kring norra delen av kanalen mot Ältaån hör också till Natura 2000-området. Den skyddade ädellövskogen finns i en brant vid sydöstra delen av Söderbysjön. Skyddade silikatsluttningar (bergart som bildats av föreningar av kisel och syre) med lavar och mossor finns på flera platser utmed Söderbysjöns stränder, i södra delen av området.

De skyddade arter som pekas ut lever bara i sjöar som både har en rik vattenvegetation och öppna vattenspeglar. Vattenaloe, som är vanlig framför allt i Dammtorpssjön, är en typisk art för sådana miljöer. Grön mosaiktrollslända är beroende av vattenaloe eftersom den lägger sina ägg bara på den växten. Den citronfläckade kärrtrollslända är en indikator på att trollsländefaunan över huvud taget är rik.

Sjön är ett intressant biologiskt studieobjekt. Utvidgat strandskydd gäller för hela sjön.

Miljötillstånd

Dammtorpssjön är naturligt näringsrik. Dessutom tar sjön emot näringsrikt vatten från Ältasjön och Söderbysjön. Avrinningsområdet är lågexploaterat, men den starkt trafikerade Ältavägen passerar nära sjön.

Syrebrist drabbar ofta sjöns bottenvatten och leder till att näringsämnen frigörs från sedimenten (intern belastning). Detta leder, tillsammans med det näringsrika vattnet utifrån, till en hög produktion av biomassa. När den bryts ned minskar syremängden i bottenvattnet ytterligare. Vintertid kan syrebristen omfatta hela vattenmassan i sjön. Svavellukt kan då kännas vid utloppet vid Ältavägen.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet

Dammtorpssjön och EU:s vattendirektiv

Vattnets naturliga vägar är utgångspunkten för EU:s vattendirektiv, som kommit till för att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Direktivet omfattar egentligen alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten, men när det gäller miljömål ligger fokus på de större eller viktigare områden som kallas för vattenförekomster. Dammtorpssjön hör till de vattnen, eftersom sjön ligger i ett Natura 2000-område.

Det övergripande målet är att alla vattenområden ska få god ekologisk och kemisk status. Ekologisk status delas in i fem klasser:

För kemisk status finns bara två klasser: god (blå), otillfredsställande/uppnår ej god status (röd)

Klassningen av Dammtorpssjön är måttlig ekologisk status och god kemisk status (om man räknar bort kvicksilver och bromerade difenyleter, som överskrids överallt). Övergödning och miljön gifter pekas ut som problem. Målet är att sjön ska uppnå även god ekologisk status till år 2021.

Data om undersökningar och mål för vattenförekomster samlas systematiskt i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).
Se beskrivningen av Dammtorpssjön i VISS

Sidan uppdaterades: