Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Insjön

Insjön är en sprickdalssjö i Velamsunds naturreservat i nordöstra Nacka. Sjön används mycket för bad, paddling och vintersporter. Insjön skiljs från Östersjön (Velamsundsviken) bara av ett smalt näs.

Sjöfakta

Yta 45,0 hektar
Medeldjup 5,3 meter
Maxdjup 11,8 meter
Nivå 1,2 meter över havet
Volym 2 370 000 m³

Bad och friluftsliv

Skridskoåkning

Sjön plogas av Nacka kommun när isen är tillräckligt tjock. Se israpporten för mer information.

Bad

Två kommunala badplatser finns vid Insjön: Insjöbadet, vid Insjöns villaområde nära Velamsundsvägen, och Velamsundsbadet vid friluftsgården.
Badplatser i Boo

Motion

Det finns mycket goda möjligheter att ägna sig åt motion, vandring och friluftsliv i området kring Velamsunds gård och i skogsområdena omkring. Booleden (vandringsled) passerar genom området, och går att följa vidare i Värmdö. Flera idrottsföreningar bedriver verksamhet i området. Vid Velamsunds gård finns friluftsgård och ridhus.

Fiske

I sjöns södra del förvaltas fisket av Insjöns villaförening. I norra delen av sjön är fisket privat. Vid det senaste provfisket, i augusti 2014, hittades abborre, mört, braxen, benlöja, gers, gädda, sarv och sutare.

Sjön verkar ha en god artbalans. Den enda potentiella störningen var att man inte fick någon fångst med djupt fiskande redskap, vilket är ett tecken på låga syrenivåer på djupare vatten.
Rapport om provfisket 2014  (PDF-dokument, 836 kB)

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Vegetationen i Insjön är koncentrerad till grundare vikar, där näckrosor, säv, nate, vass och vattenpilört dominerar. Längs övriga stränder finns busk- och sjökantsvegetation samt vass. Mindre bestånd av kärrbräken, kaveldun och fräken finns också. Den sällsynta fisken nissöga har hittats i sjön. (Se bild nedan, illustration: Mattias Pettersson. Klicka för större bild!)

Nästan hela sjön ligger inom Velamsunds naturreservat. Både sjön och dess omgivningar har mycket högt botaniskt och zoologiskt värde. Närmast sjöns norra strand finns ett våtmarksområde med rikt fågelliv. Bland annat storlom, häger, fiskgjuse, flera arter av doppningar, måsar och trutar finns i omgivningarna. Bäver finns i sjön. Ädellövskogar finns vid norra och östra stranden.
Om Velamsunds naturreservat
Lista över arter som setts vid fågelvandringar

Miljötillstånd

En stor del av tillrinningsområdet består av skogs- och myrmark samt ängs- och åkermark vid Velamsunds gård. Siktdjupet är litet och sjön är näringsrik. Närsalter från sedimenten kan läcka från bottnarna när de blir syrefattiga. Sjön är dock kraftigt skiktad under sommaren, vilket gör att näringsämnena inte blir tillgängliga i ytvattnet. Detta minskar risken för algblomningar.

Syrebrist uppträder ofta i sjön från 7 meters djup, vilket innebär att omkring en tredjedel av sjöns bottnar har syrebrist. Syrebristen är mindre utbredd i norra delen av sjön.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillståndet/alkalinitet
siktdjup
Bästa tillståndsklass = blå,
sämsta = röd.
Mer förklaringar i sjöordlistan

Sjövård

Klippning av växtlighet i vattnet sker regelbundet.

Vintern 2014/2015 genomfördes ett projekt i Insjöbäcken för att förbättra vandringsvägarna för fisk mellan sjö och hav. Se hur jobbet gick till i filmen här!

Sidan uppdaterades: