Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

I Nacka är vi mycket restriktiva när det gäller fällning av träd eftersom träden är så värdefulla och fyller en rad viktiga funktioner i vår närmiljö.

Så värdefulla är våra träd

 • Träden ger oss ett bra mikroklimat genom att de utjämnar temperaturtoppar och ger lä, renar vår luft genom att binda damm och partiklar samt producerar syre.
 • Träden har positiva effekter för den psykiska hälsan genom att försköna, ge höjd och karaktär i våra gaturum och närmiljöer samt visa på årstidernas växlingar.
 • Träden i våra tätbebyggda områden är viktiga för biologisk mångfald
  Biologisk mångfald är variationen av djur och växter i vår omgivning. Både växter och djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring. Döda träd som står i solen är hem för många arter. Det är anledningen till att vi låter så kallad död ved stå kvar där den står, så länge som möjligt.

Riskträd

Ett riskträd är ett träd som utgör en fara för allmänheten om det rasar. Ett riskträd kan vara ett dött eller sjukt träd som står i närheten av vägen, vid parkeringsplatsen eller i någon annan miljö där många människor rör sig. Sådana träd tar kommunen bort, i de fall där vi är ansvariga för området.

Döda eller sjuka träd i naturen gynnar biologisk mångfald

Döda eller sjuka träd som står eller ligger i skogen lämnas kvar så att de kan förmultna på plats. Riset bryts ned och stammen blir kvar till glädje för insekter och lavar, som i sin tur lockar fåglar och andra djur. På så sätt bidrar vi till den biologiska mångfalden i området.

Riskträd med höga naturvärden kan omvandlas till högstubbar där vi tar bort kronan och lämnar den stående stammen. Det minskar risken för kollaps av trädet, samtidigt som naturvärdet bevaras.

Vid skogsvårdande insatser lämnar vi ibland kvar högar av virke eller stammar i skogen, så kallade faunadepåer för att gynna den biologiska mångfalden.

risktrad-670x290.jpgFoto: Ett träd som rasat omkull i skogen och ligger bland blåbärsris.

Faktorer att känna till om träd innan du felanmäler

Lutande träd behöver inte vara riskträd

Ett lutande träd som står stabilt i marken, är friskt i övrigt samt rätar upp sin topp mot solen är forfarande livskraftigt. Ett sådant träd låter vi stå kvar och leva vidare.

Sjukdomar och insektsangrepp på träd

 • Törskate och almsjukan är två svampsjukdomar som sedan länge angripit träden i Nacka. Spridningen är nu så stor att den inte längre kan hindras genom avverkning. Angripna träd får stå kvar så länge de inte utgör en fara för allmänheten.
 • Granbarkborren som är en insekt och askskottsjukan som är en svampsjukdom är två lite nyare angrepp som vi håller under uppsikt.
 • Ökad förekomst av insekter som ekstyltmal och häggspinnmal sker i cykler och angreppen kan variera från år till år. Träden som drabbas kan se ut som att de håller på att dö. På sensommaren växer ofta bladen ut igen men växer då lite glesare och kan ha en blekare färg.

Träd vid stark vind och storm

Det är naturligt att trädstammar rör på sig när det blåser, annars skulle de knäckas av vinden. Grenar kan knäckas av vinden, inte mins på vintern när de är snötyngda eller när det är riktigt kallt. De är de svagaste grenarna som lättast går av men det behöver inte innebära att hela trädet är ett riskträd. Vid storm eller kraftig blåst är det de svagaste träden eller de som står särskilt utsatt som påverkas mest.

Felanmäl riskträd

Så här prioriterar kommunen ärenden om fallna träd efter en storm:

 • Träd som blockerar framkomst eller som orsakat skador på egendom priorieteras.
 • Röjning längst med stiger och leder i naturområdena sker allt eftersom.
 • Träd som faller utanför led eller stig i naturområden och naturreservat får ligga kvar för att brytas ned på plats.

Så här hanterar kommunen ärenden om träd som är döda och fortfarande står upp.

 • Vi fattar beslut om fällning utifrån platsens förutsättningar och om trädet utgör en risk för skada av person eller egendom.

För snabbare handläggning av ditt ärende, markera var trädet står eller ligger i kartan i vårt felanmälningssystem samt bifoga en bild.

Här kan du felanmäla riskträd

Trädvård

Gallring av träd

Om träd växer upp alltför tätt kan de konkurrera med varandra om luft och ljus. Vid gallring tar vi bort inträngande arter som exempelvis asp och björk.

I vissa fall fäller vi även gran, särskilt om den konkurrerar med andra stora träd som tallar och ekar.

Bedömningen gör vi utifrån platsens naturvärden och karaktär.

Läs mer om kommunens naturvårdande insatser

fälld-ek-670x290.jpgFoto Fällt träd i skogen

Trädfällning

Trädfällning på privat mark

Marklov

I vissa delar av Nacka krävs det marklov för att få fälla träd på privata tomter. Här kan du läsa om marlov och vad som gäller angående trädfällning på privat mark.

Särkilt skyddsvärda träd

Om du som fastighetsägare ska fälla eller utföra åtgärder på ett träd som är särskilt skyddsvärt behöver du kontakta länsstyrelsen innan. Ansökan hittar du på Länstyreslens hemsida och blanketten som går att fylla i digitalt och heter Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga verksamheterheter

Ett skyddsvärt träd är

 • grövre än en meter i diameter
 • levande eller dött och äldre än 140 år
 • med stora håligheter

Läs mer om skyddsvärda träd på Länssytrelsens hemsida

Olovlig trädfällning

Ibland händer det att olovliga trädfällningar sker på kommunens mark. Vid anmälan gör kommunen en utredning och avgör om en polisanmälan ska göras. Här kan du anmäla olovlig trädfällning.

Sidan uppdaterades: