Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas naturmark vårdas av entreprenörer i kommunens olika delar. Insatserna som entreprenörerna gör är kopplade till kommunens skötselplaner för varje enskilt område.

Naturen behöver vårdas för att bibehålla eller öka den biologisk mångfalden samt förbättra framkomligheten för människor.

Naturmark kan förvaltas av en vägförening

Vägföreningar har förutom vägansvar även ansvar för park- eller naturmarken i sina områden.

Bor du i ett område där det finns en vägförening så är det till den du ska vända dig med dina frågor om den gemensamma park- eller naturmarken. Det gäller framförallt i delar av Boo.

Vid frågor om på vem som sköter ett markområde, går det bra att kontakta Kontaktcenter

Vad är naturmark?

Naturmark förknippas oftast med större sammanhängande grön- och skogsområden som exempelvis naturreservat. Men naturmark kan också vara en grön yta bredvid vägen, eller ett mindre skogsparti bakom husen - en yta som varken klassas som parkmark eller privat mark.

Vill du sköta kommunens mark?

Genom att teckna ett skötselavtal med kommunen får du eller din förening möjlighet att själv påverka hur naturmarken utanför den egna tomten vårdas.

Här kan du läsa mer om du är intresserad av att teckna skötselavtal för kommunal park- och naturmark.

Så här sköter vi naturmarken

Nacka förvaltar cirka 200 hektar naturmark som inkluderar 10 av totalt 13 naturreservat i kommunen. Varje år gör kommunen naturvårdande insatser på cirka 30 hektar mark. Vi prioriterar områden där insatsen ger mest nytta för naturen samt skapar god framkomlighet för människor.

När ett skogsområde gallras kommer det ner mer ljus till marken. Det gynnar markfloran och träden som står kvar. För att behålla framkomligheten behöver vi komma tillbaka inom ett par år och slyröja området från snabbväxande och oönskad växtlighet.

Utöver det slyröjer och slåttrar vi längs kommunala vägar varje år.

Blommande träd och buskar som ger frukt och bär exempelvis hassel, rönn och hagtorn, sparas alltid för att gynna djurlivet.

Exempel på vanliga naturvårdande insatser

 • Slyröjning
  innebär att ta bort oönskad växtlighet
 • Gallring av träd
  innebär att ta bort träd som står alltför tätt och konkurrerar med varandra om luft och ljus. Vanligast är att vi tar bort snabbväxande arter som asp och björk, de tar annars lätt tar över ett helt skogsparti. Vi fäller även gran om den konkurrerar med andra stora träd som tallar och ekar
  Skapa högstubbar
  innebär att vi tar bort trädkronan av antingen levande eller döda träd för att skapa stående död ved. Det gynnar biologisk mångfald
 • Faunadepåer
  innebär att vi lämnar kvar högar av trädrester efter avverkning för att främja arter som lever av död ved
 • Friställning av gamla tallar
  innebär att vi fäller den växtlighet som växer närmast kronan för att ge tillräckligt med plats och solljus
 • Friställning av ekar
  innebär att vi fäller den växtlighet som växer närmare kronan än fem meter med motorsåg. Eken behöver cirka fem meter fritt runt sin trädkrona, för att få tillräckligt med plats och solljus.

Läs mer om träd och trädfällning


Foto: En gammal ek i Nyckelvikens naturreservat

Naturstädning

Förutom det kontinuerliga städarbete som entreprenörerna ansvarar för som till exempel att tömma de papperskorgar som finns uppsatta runt om i naturen, så städas Nackas naturmark varje vår och höst av skolklasser och ungdomsföreningar.

Syftet med naturstädning är att ge skolklasser och ungdomsföreningar möjlighet att komma ut i naturen och tjäna extra pengar till sin kassa samt att öka deras medvetenheten om att skräp inte hör hemma i skog och mark.

Här kan du läsa mer om naturstädning

Trädgårdsavfall och tippning i naturen är inte tillåtet

Vi ger aldrig tillstånd för tippning av trädgårdsavfall eller annat avfall i vår gemensamma naturmark.
Här kan du läsa mer om trädgårdsavfall och tippning i naturen

Naturreservat och skötselplaner

Tretton naturreservat och det stora Erstaviksområdet utgör basen i det gröna Nacka. Kommunen förvaltar tio av kommunens tretton naturreservat. Nackareservatet förvaltas av Stockholm stad och Ekoberget naturreservat förvaltas av Länsstyrelsen. Naturreservatet Strålsjön-Erstavik och Erstaviks grönområde förvaltas av privat markägare.

I ett naturreservat finns ofta flera olika naturtyper. Naturtyperna finns nedskrivna i en skötselplan som beskriver hur de olika naturtyperna ska skötas för att bibehålla eller öka den biologiska mångfalden samt förbättra möjligheterna för rekreation.

Läs mer om våra naturreservat i Nacka och deras respektive skötselplanerFoto: Bild på en vacker fjäril

Döda träd i naturen är värdefulla

Döda träd, pinnar och ris som ligger huller om buller i ett naturreservat kan ge ett ovårdat intryck. Därför är det viktigt att känna till att döda träd, så kallad död ved , har ett mycket högt naturvärde. Det finns insekter och lavar som bara lever i och av död ved och de i sin tur lockar till sig fåglar och andra djur.

Högst naturvärde har döda träd eller högstubbar som fortfarande står upp och exponeras av solljus. Så i fortsättningen när du ser ett dött träd i naturen vet du att det inte är skräp utan något mycket värdefullt.

Läs mer om biologisk mångfald - en uppgift för alla

Sidan uppdaterades: