Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Långsjön får nytt liv

I våras rörde sig en märklig farkost långsamt över Långsjön. Tack vare kuren som sjön genomgick har det stora överskottet av fosfor som hamnat i sjön bundits, så att siktdjupet förbättrats dramatiskt. Långsjön har blivit en fin badsjö igen! Under sommaren pågår också underhållsarbeten i dagvattendammen i sjöns västra vik.

Långsjön har under två års fått ta emot stora mängder dagvatten som varit förorenat med fosfor. Inför sommaren 2016 har kommunen genomfört ett projekt för att göra sjön till en fin badsjö igen. Arbetena är nu färdiga och sjön är fullt badbar igen.

Restaureringsmetoden är en kemisk behandling, som innebär att aluminium används för att binda fosforn i vattnet och vid bottnen (sedimenten). Metoden utvecklades i Sverige under 1960- och 70-talet och har senare förbättrats.

Hur gick arbetet till?

Behandlingen skedde först i vattenmassan över hela sjöytan. Därefter behandlades bottnar på ett djup större än 2 meter. Doseringen har gjorts exakt, med hjälp av GPS och kameraövervakning på farkosten som spritt aluminiumföreningen.

Arbetet har utförts på kommunens uppdrag av Vattenresurs AB.

Det skedde med hjälp av GPS och kameraövervakning på den specialbyggda flotte som spritt aluminiumföreningen.

Hur påverkas sjön?

Vid uppföljningar av liknande behandlingar har man inte sett några negativa förändringar på växt- och djurlivet. Siktdjupet i sjön blir bättre efter bara några dagar. Så har det blivit också i Långsjön, där man nu kunnat konstatera att siktdjupet ökat till 5 meter.

Även vattenkvaliteten i sjön påverkas direkt av behandlingen. Halten av totalfosfor, som vid mätningar 2015 låg på nära 600 mikrogram per liter vatten, var i mitten av maj 2016 tillbaka på omkring 35.

Orsaken klarlagd

Nacka kommun har lagt ner mycket arbete för att hitta en förklaring till varför fosforhalterna ökade och tillståndet i Långsjön försämrades så drastiskt 2014-2015. Orsaken visade sig vara en felkoppling hos en biltvätt i samband med ombyggnad. Avlopp som skulle ha gått till reningsverk som spillvatten hade i stället kopplats till en dagvattenledning som mynnar i Långsjön. Beräkningar av mängden fosfater som använts stämmer väl med den stora extra mängd fosfor som mätts upp i sjön.

Dagvattenanläggningen underhålls och renoveras

I Långsjöns västra vik finns en anläggning som fördröjer och renar tillrinnande dagvatten. Första veckan i maj började arbeten med att rensa och renovera anläggningen.

Dagvattendammen, som byggdes i början på 1990-talet, har som syfte att rena dagvatten (regn- och smältvatten) innan det rinner ut i Långsjön. Tunga partiklar som sand och grus sjunker till botten och drar med sig föroreningar och lagras på botten. Det lagrade materialet på botten kallas sediment. Biologiska processer renar vattnet ytterligare.
Bild: Säck för avvattning av dagvatten.

Nu är dammen fylld med sediment och behöver rensas för att fungera bra. Arbetet kommer att utföras genom att en flotte med sugutrustning åker över hela vattenytan och suger upp sedimentet från botten likt en "dammsugare". Det uppsugna sedimentet pumpas sedan in i stora textilsäckar för att avvattnas. Ur textilsäckarna rinner sedan vattnet ut medan sedimentet blir kvar. Säckarna får sedan ligga och rinna av tills sedimentet är tillräckligt torrt för att köras till deponi.

Pumpningen och avvattningen beräknas pågå fram till mitten av augusti. Arbetena utförs av Järven Ecotech AB på kommunens uppdrag.

För att arbetet ska kunna utföras har kommunen stängt av gångvägen mellan Blomsterlandet och dammen. Där kommer textilsäckarna för avvattning att ligga. Vi hänvisar därför till alternativa gångvägar. Lugna promenaden runt Långsjön är till exempel öppen.
Bild: Den rödmarkerade gångvägen är avstängd

Sidan uppdaterades: