Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Upphöra med avloppsutsläpp – viktig miljöfråga även 2019

Under lång tid var avloppsutsläpp från enskilda småhus den främsta orsaken till att insjöar i Nacka blev orena och växte igen. Numera pågår en stor satsning på att bygga ut det kommunala va-nätet. Samtidigt bevakar miljöenheten att fastigheter som fått möjlighet att ansluta sig inte fortsätter använda egna avloppslösningar.

För fastighetsägare innebär utbyggnaden av va-nätet säkrare tillgång till rent vatten och en bättre och enklare hantering av avloppet. Många ser fram mot att få fastigheteten ansluten och blir kanske irriterade om ledningsutbyggnaden drar ut på tiden.

Men det finns också de som av olika skäl inte hänger med när det borde vara dags för anslutning. I år 2019 går miljöenhetens mer systematiska satsning och som riktar sig till dessa in på sitt fjärde år. Det är ett av de projekt som prioriteras inom den planerade miljötillsynen.

Projektet bygger på va-utbyggnaden och kunskap om vilka sjöar och andra vatten som behöver befrias från gödande ämnen från enskilda avlopp.

  • 2016 riktade man sig till fastigheter i närheten av de känsliga sjöarna Bagarsjön (Boo) och Ulvsjön (Älta).
  • 2017 stod områdena kring Boo-sjöarna Karbosjön, Kvarnsjön, Glasbrukssjön och Myrsjön i fokus.
  • I fjol gick projektet vidare till vissa delar av Boo och Insjön, Sågsjön och några begränsade områden med tillrinning till Baggensfjärden.
  • I år koncentrerar vi oss främst till området i södra Boo (bland annat med tillrinning till Kilsviken och Norra Baggensfjärden) men även kring bland annat Skogsö och Stensö udde.

Avloppsutsläpp förbjuds

Budskapet till de fastighetsägare som fått möjlighet att koppla in sig på det kommunala nätet är att egna avloppsutsläpp kommer att förbjudas. Alternativet är därför att göra som de flesta – det vill säga avveckla sin gamla anläggning och ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Eller se till att enbart ha torrtoalett och avstå från vatten till huset. De som eventuellt inte finner sig i beskedet riskerar ett förbudsbeslut och att få betala vitesbelopp (en form av straffavgift) tills de slutar med utsläppet och en högre tillsynsavgift. I praktiken är det dock ovanligt att ärenden går så långt men det händer.

- Visst, en anslutning till kommunens avloppsnät är för många en stor investering, men jag känner att oftast är det något som den enskilde vetat om att den kommer att komma och faktiskt sett fram emot. De har bara inte fått det gjort än. För vem vill inte egentligen gärna slippa ansvar för och stök med en enskild avloppsanläggning och vem vill inte medverka till lokalt friskare sjöar och andra vattendrag? säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Sven Axelsson (på bilden nedan).

Sven är en av två inspektörer som jobbar med dessa frågor.

Ett hundratal fastigheter följs upp

Vid årets slut av 2018 har 1 973 fastigheter i Nacka fortfarande enskilda avloppsanläggningar. De mål som satts upp i kommunens miljöprogram innebär att högst 900 ska vara kvar år 2025 och högst 350 år 2030. För att klara det ska det kommunala nätet fortsätta att byggas ut, framför allt i återstående delar av Boo.

Miljöenhetens projekt gäller omkring hundra fastigheter per år. Av dem som granskades i fjol visade det sig att drygt hälften måste upphöra med sina utsläpp. Två av tre gjorde också det under året.

Under första hälften av februari i år (2019) skickas brev ut till de fastighetsägare som kommer att granskas i år. De uppmanas att upphöra med utsläppet – något som i praktiken ofta innebär att ansluta fastigheten till det kommunala nätet om de vill ha wc och vatten inomhus. Regelbundet under året kommer uppföljningar att äga rum, beroende på vilka svar fastighetsägarna gett. Under året kommer också de ärenden som återstår från tidigare år att följas upp.

Tillsynen bedrivs i första hand som så kallad inre tillsyn. Det betyder att inspektörerna går igenom kommunens dokumentation om bland annat enskilda avloppsanläggningar, skriver brev och håller telefon- och brevkontakt med fastighetsägare. Besök på plats utförs bara i undantagsfall.

Läs mer:

Sidan uppdaterades: