Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka uppdaterar sin koldioxidbudget

Nackas koldioxidbudget är en kartläggning över kommunens totala utsläpp av koldioxid och hur fort vi behöver minska utsläppen för att bidra till att uppnå målen i Parisavtalet om högst två graders temperaturhöjning. Nya beräkningar i FN:s klimatrapport gör att Nackas lokala koldioxidbudget behöver justeras.

Nya beräkningar

För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 12,3 procent varje år, jämfört med 16 procent tidigare år. Ändringen beror på nya beräkningar i FN:s klimatrapport. Det gör att även Nackas koldioxidbudet behöver justeras. Här kan du läsa mer om Nackas koldioxidbudget.

Här kan du läsa den senaste versionen av koldioxidbudgeten i rapportform. (PDF-dokument, 27,3 MB)

Mer än 3/4 av koldioxidutsläppen i Nacka kommer från inrikes transporter och utrikes sjöfart. För att utsläppen ska kunna fasas ut inom ramen för budgeten måste särskilt fokus läggas på att minska dessa utsläpp. Utsläppen för utrikes flyg behöver också minska i betydande grad innan 2030.

Samverkan för att minska utsläppen

Koldioxidbudgeten är beräknad för Nacka kommun som geografiskt område och kommunens rådighet över utsläppen är begränsad. Därför krävs en bredare samverkan mellan kommunen näringslivet, civilsamhälle och allmänhet samt även samverkan inom länet och med staten.

Kommuner har dock en viktig roll och ett stort ansvar för att tillgängliggöra resurser för att genomföra de åtgärder som krävs för att minska utsläppen. Kommunen har direkt rådighet över sin egen verksamhet, exempelvis el- och värmeanvändning i sina egna lokaler och byggnader och indirekt rådighet genom styrmedel över vissa utsläpp inom kommunområdet. Där kan vi till exempel ställa krav genom upphandling och underlätta för hållbart resande inom kommunen där satsningen på tunnelbaneutbyggnad är en av de viktigaste åtgärderna. Ett annat exempel är att tillgängliggöra platser för återbruk.

Uppföljning av Miljöprogrammet visar positiva trender

Inom ramen för kommunens direkta och indirekta rådighet styr Nacka kommun sitt miljöarbete genom olika styrdokument, där Miljöprogrammet 2016–2030 är ett av dem. Årets uppföljning av Miljöprogrammet har positiva trender, bland annat har det skett en minskning av växthusgaser per person från energianvändning i bebyggelse och utsläpp från tjänsteresor som sker med flyg. Farligt avfall i soppåsen har också minskat och kommunala fordon som kan drivas med förnybart bränsle ökat. Det här effekter av en del av de åtgärder som Nacka kommuns medborgare och verksamma gör tillsammans med kommunorganisationen, men det finns fortfarande stora utmaningar, inte minst inom klimatområdet. Därför fattade kommunfullmäktige i Nacka den 16 maj 2022 beslut om ett program för klimatanpassning i syfte att minska konsekvenserna av ett förändrat klimat i Nacka. Här kan du ta del av programmet.

Sidan uppdaterades: