Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Färsk statistik om barn och personal i förskolan

Personalstatistiken som samlades in i oktober 2018 visar att andelen förskollärare i Nackas förskolor ligger kvar på 32 procent. Antalet barn per årsarbetare har ökat marginellt från 5,3 till 5,4.

Uppgifterna avser den 15 oktober 2018 och baseras på de uppgifter som förskolorna redovisat till utbildningsenheten.

Nio av tio förskolor nådde utbildningsnämndens fokusområde

Ett av utbildningsnämndens fokusområden är att alla förskolor ska hålla hög kvalitet. En resultatindikator som är kopplad till detta fokusområde är att minst 90 procent av Nackas förskolor ska ha 20 procent förskollärare eller mer. Detta uppfylldes 2018 och dessutom förbättrades resultatet med sex procentenheter jämfört med 2017.

I absoluta tal innebär det att 88 av 98 förskolor hade minst 20 procent förskollärare. Tio förskolor nådde alltså inte den önskade nivån vilket är sex färre än föregående år. Sju av dessa tio förskolor hade under 20 procent förskollärare både 2017 och 2018.

Andelen personal med förskollärarutbildning i Nackas förskolor var 32 procent vilket är detsamma som föregående år. Andelen förskollärare är tre procentenheter lägre i de fristående förskolorna än i de kommunala. Detta är en förändring jämfört med föregående år då det inte var någon skillnad mellan kommunala och fristående enheter.

Förskolorna har även uppgivit hur många anställda som saknar utbildning för arbete med barn. I genomsnitt var det 14 procent av årsarbetarna som inte hade någon utbildning för arbete med barn. Det är samma nivå som föregående år. I de kommunala förskolorna var andelen 10 procent och i de fristående var andelen 16 procent. Andelen som inte hade någon utbildning för barn har sjunkit med en procentenhet i de fristående förskolorna jämfört med 2017.

Stor spridning mellan förskolorna vad gäller utbildad personal

Andelen förskollärarutbildad personal varierar ganska mycket mellan enheterna, från 7 till 100 procent. Nästan hälften av enheterna har en förskollärartäthet mellan 30–44 procent.

Det finns även en stor spridning mellan förskolorna när det gäller andelen outbildad personal. Andelen förskolor som inte har någon personal som saknar utbildning för arbete med barn är 28 procent. Det är ingen större förändring jämfört med föregående år. Det är tolv enheter där personal som inte har någon utbildning för arbete med barn uppgår till 30 procent eller mer.

Förskolornas åtgärder för att höja andelen förskollärare

När förskolorna lämnade in sina uppgifter kring barn och personal fick de möjlighet att beskriva vad de gör för att höja andelen förskollärare. De förskolor som har mindre än 20 procent förskollärare vidtar främst följande åtgärder för att höja andelen förskollärare:

• Vidareutbildning till förskollärare av befintlig personal.
• Vid rekrytering söks förskollärare.

Utbildningsenheten kommer att begära in en handlingsplan från de förskolor som har under 20 procent förskollärare. Där ska framgå vilka åtgärder som förskolan planerar att vidta för att öka förskollärartätheten på förskolan.
Läs hela tjänsteskrivelsen om barn och personal i förskolan

Sidan uppdaterades: