Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mycket ros men även lite ris – här är resultatet från årets elev- och föräldraenkät

Resultaten från årets elev- och föräldraenkät visar genomgående mycket goda resultat. I grundskolan är det generella mönstret att de yngre eleverna i hög grad ger positiva svar om sin skola men nöjdheten minskar med stigande ålder och fortsätter att avta i gymnasieskolan.

I den här nyheten redovisas ett kort sammandrag av resultaten för varje skolform. Gå gärna in och läs tjänsteskrivelsen, där hittar du redovisning av

  • de övergripande resultaten per skolform,
  • jämförelse med andra kommuner,
  • jämförelse över tid och
  • utbildningsnämndens resultatindikatorer som mäts med hjälp av enkätresultat.

Länk till tjänsteskrivelsen

Enkätresultat per skolform

Förskola

De områden som har högst andel nöjda föräldrar, 95 procent och högre, är i fallande ordning: barnen trivs på förskolan, öppettiderna passar föräldrarna, barnen går på den förskola som föräldrarna vill, verksamheten är stimulerande, barnen är trygga, föräldrarna vet vem de ska vända sig till med frågor och personalen är engagerad i barnens utveckling.

Trygga barn och nöjda föräldrar

Det finns ett högt samband mellan att föräldrar är nöjda med verksamheten i förskolan och om föräldrarna anser att deras barn är trygga i verksamheten. Av de 97 förskolor som genomfört enkäten är 80 av dem i ett tydligt kluster där båda variablerna nöjdhet och trygghet är minst 90 procent.

Föräldrarna upplever inte alltid att de har information om verksamheten
Det finns några påståenden där föräldrarna har svarat att de inte vet hur förskolan arbetar. Närmare var femte förälder har svarat att de inte vet om förskolan arbetar medvetet mot kränkande behandling. Omkring var tionde förälder vet inte hur förskolan arbetar med barns förståelse för naturvetenskap och teknik samt matematik eller om barnen får träna sig i att ta ansvar, får ta del av god kulturverksamhet eller om deras tankar och intressen tas till vara.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg får mycket goda omdömen av föräldrarna. Många påståenden instämmer föräldrarna i till 100 procent, till exempel att barnen är trygga och att föräldrarna är nöjda med verksamheten. Liksom för förskolan finns det områden där föräldrarna svarat Vet ej. Ungefär var tionde förälder svarar att de inte vet om verksamheten arbetar för att utveckla barnens förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik.

Förskoleklass

Enkäten som avser förskoleklassen riktas till föräldrar. Andelen föräldrar som uttrycker nöjdhet genom att instämma i olika påståenden om förskoleklassen är hög. De frågor som föräldrarna i allra högst utsträckning instämmer i är att barnet går på den skola som de vill, att barnet trivs, har skickliga lärare och är tryggt i skolan. Inom området inflytande är resultatet i föräldraenkäten mycket lågt. Där uppger fler än 4 av 10 att de inte vet och färre än hälften av föräldrarna instämmer i att barnet är med och planerar sitt eget skolarbete.

Grundskola

Resultaten från elevenkäterna i årskurserna 3, 6 och 8 visar, liksom tidigare år, att ju yngre elever desto mer positiva svar om skolan. Överlag är resultaten höga och stabila vid jämförelse med de två föregående åren.

Eleverna i årskurs 3 är mest positiva

Bilden nedan ger en övergripande bild av hur positivt eleverna i de olika årskurserna svarat om sin skola, inom enkätens olika områden.

Elevers svar i årskurs 3, 6 och 8 (andel elever i procent som instämmer i de olika påståenden som tas upp inom varje område)

Spindeldiagram som beskriver elevernas nöjdhet med sin skola i olika årskurser

Tydligt samband mellan upplevd trygghet och nöjdhet

I skolor där en högre andel elever instämmer i att de känner sig trygga i skolan är ofta också andelen elever som instämmer i att de är nöjda med verksamheten högre och vice versa. Det är således samma mönster som i förskolan.

Fritidshem

Framförallt eleverna (årskurs 3), men även föräldrarna (förskoleklass och årskurs 3) uppger mycket hög nöjdhet med fritidshemmet. 91 procent av eleverna i årskurs 3 som vistas på fritidshem anger för tredje året i följd att de är nöjda med verksamheten. Föräldrarnas nöjdhet har ökat från 85 till 88 procent mellan 2017 och 2019.

Andelen elever som instämmer i att personalen på fritidshemmet är bra är nu uppe i 95 procent, jämfört med 93 procent för två år sedan. Andelen föräldrar som instämmer i att personalen på fritidshemmet är kompetent har samtidigt stigit med fyra procentenheter sedan 2017 och uppgår nu till 90 procent. I ett avseende uttrycker drygt en av fyra föräldrar att enkätens påstående stämmer ganska dåligt – det avser frågan om information från fritidshemmet om sitt barns utveckling.

Grundsärskola

92 procent av föräldrarna till elever i grundsärskolan uppger att de är nöjda med verksamheten i deras barns skola. Det är samma resultat som 2018 men jämfört med 2017 är det en nedgång med tre procentenheter. Högst nöjdhet gäller att barnet trivs på skolan (94 procent instämmer), att lärarna är engagerade i barnets skolgång och att barnet får det stöd och den hjälp som behövs (93 procent), liksom vad gäller att barnet är tryggt på skolan samt att möjlighet ges för föräldern att diskutera vilket stöd som behövs (92 procent instämmer).

Nio av tio håller med om att skolarbetet är stimulerande för barnet. Jämfört med förra året är det samtidigt 10 procentenheter färre (79 procent jämfört med 89 procent) som instämmer i att barnet får utmaningar i skolarbetet.

Föräldrarna instämmer i minst utsträckning vad gäller att barnet är med och planerar sitt skolarbete (54 procent instämmer) och att skolan arbetar medvetet mot kränkande behandling (64 procent). I dessa båda fall är det vanligaste svaret ”vet inte” – fler än en av tre har uppgett detta.

Gymnasieskola

Resultaten försämras år från år i såväl Nacka som i länet
De senaste fem årens resultat visar att eleverna blir mindre och mindre nöjda med sin gymnasieutbildning. Nedgången gäller resultaten i Nacka, men är än tydligare i länet. Ett par påståenden visar en ökning och då en ganska liten sådan. För fem år sedan var eleverna inte särskilt nöjda med sin utbildning enligt enkäten och utvecklingen har fortsatt åt fel håll.

Eleverna känner sig trygga

Närmare nio av tio elever anser sig trygga i skolan. Det är det påståendet som högst andel elever instämmer i och det är också positivt att det är en låg andel som anser att det inte stämmer. Närmare åtta av tio elever anser att lärarna bemöter dem på ett positivt sätt och drygt tre av fyra elever anser att lärarna är kunniga i sina ämnen. Andra påståenden som eleverna instämmer i, i relativt hög grad, är de helhetsomdömen som de ger om skolan och det program de går på.

Till skillnad mot förskolan och grundskolan finns det inget tydligt samband mellan elevernas upplevelse av att känna sig trygga och att de kan rekommendera sin gymnasieskola.

Minst nöjda är eleverna för påståenden som rör inflytande

Närmare fyra av tio elever instämmer inte i att de är nöjda med utvecklingssamtalet. Det är det påståendet där eleverna till största del uttrycker att de inte instämmer i. Men cirka en tredjedel av eleverna är inte heller nöjda med hur de kan påverka innehållet i undervisningen eller hur de arbetar under lektionerna samt med information och vägledning om arbete och studier efter gymnasiet. De tycker inte heller att de har kontakt med arbetslivet.

Gymnasiesärskolan

Det är endast föräldrar till elever i Nacka gymnasiums gymnasiesärskola som har svarat på enkäten (16 stycken). Resultatet ska därför tolkas med försiktighet. Flera av påståendena instämmer föräldrarna helt i. De är nöjda med verksamheten, lärarna samt att deras barn får det stöd och den hjälp som de behöver och att de är trygga. Minst nöjda är föräldrarna med informationen om hur deras barn ligger till i förhållande till kunskapskraven.

Länk till tjänsteskrivelsen inklusive bilagor

Sidan uppdaterades: