Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Kvalitetsanalysen 2019: Fortsatt god kvalitet inom förskola och skola

Kvalitetsanalysen är utbildningsenhetens samlade bedömning av kvaliteten för barnen och eleverna i Nackas kommunala och fristående förskolor och skolor under 2019. Inom samtliga skolformer som kvalitetsanalysen omfattar bedöms kvaliteten generellt vara fortsatt god.

Inom samtliga skolformer som kvalitetsanalysen omfattar bedöms kvaliteten generellt vara fortsatt god. Det är den samlade bilden utifrån den information som framkommer från elevresultat, observationer av externa pedagoger, elevers och föräldrars enkätsvar, dialoger och kvalitetssamtal med rektorer och huvudmän.

Samtidigt som förskolor och skolor uppvisar generellt höga resultat är det ett flertal av utbildningsnämndens mål för 2019 som inte uppnås. Det nationella uppdraget för skolan är också att samtliga elever ska uppnå utbildningens mål och nå så långt möjligt. Det kan också förekomma låga resultat i olika avseenden hos enstaka enheter. Kvalitetsanalysen innehåller därför också insatser under 2020, där utbildningsnämnden genom utbildningsenheten kan stödja och stimulera fortsatt kvalitetsutveckling för att öka måluppfyllelsen. Resultatdialoger med rektorer, med fokus på de tidiga kunskapsresultaten i grundskolan, reflekterande samtal med förskole- och skolledningar för att följa upp låga resultat samt en översyn av riktlinjerna för nämndens ansvarsområde gällande skolpliktsbevakning för att främja elevers närvaro i skolan är exempel på insatser som tas upp.

Rapporten riktar sig till utbildningsnämnden, men är också viktig för andra ansvariga i kommunen, såsom kommunfullmäktige samt för Nackas förskolor och skolor och deras huvudmän. Rapporten ger också kommuninvånarna en samlad bild av kvaliteten i förskolor och skolor belägna i kommunen. Kvalitetsanalysen har arbetats fram av utbildningsenheten som är den tjänstemannaorganisation som arbetar med att genomföra utbildningsnämndens uppdrag.

Sidan uppdaterades: