Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Öppna Jämförelser visar: Nackas gymnasieskolor fortsätter ha goda resultat

Statistik och resultat kan presenteras på många olika sätt och ur många olika vinklar. Men hur man än vänder och vrider på statistiken så håller Nackas gymnasieelever hög och jämn kvalitet. Både över tid och jämfört med andra kommuner.

Nacka har elva gymnasieskolor – både kommunala och fristående, större och mindre skolor med olika profiler. Skolorna har som helhet hållit en hög och jämn kvalitet under lång tid. För några månader sedan berättade vi om den statistik som Skolverket presenterade i december. Skolverkets statistik omfattade alla Nackas 11 gymnasieskolor – både kommunala och fristående.

Idag har Sveriges kommuner och regioner, SKR, publicerat sin studie Öppna jämförelser där de redovisar resultat för kommunala gymnasieskolor samt för folkbokförda gymnasieelever – oavsett var de har fått sin utbildning. Öppna Jämförelser sätter varje kommuns resultat i förhållande till samtliga kommuner i riket. Resultaten visas procentuellt utifrån en tredelad uppdelning.

  • De 25 procent bästa kommunerna
  • De 25 procent sämsta kommunerna
  • De 50 procent av kommunerna som placerar sig där emellan

Resultat för Nackas kommunala skolor

För sex av de sju jämförelsemåtten placerar sig Nackas kommunala skolor bland de 25 procent bästa kommunerna i riket. För det sjunde måttet placerar sig de kommunala skolorna bland de 50 procenten i mitten.

Inte nog med det: Nackas kommunala skolor placerar sig dessutom bland de allra bästa i hela landet avseende måtten

  • andel av eleverna som får gymnasieexamen inom fyra år - plats nummer 3 i riket,
  • andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskolor inom 4 år - delad plats 3,
  • genomsnittlig betygspoäng - delad plats 5,
  • andel elever som får gymnasieexamen inom 3 år på högskoleförberedande program - plats 7.

Resultat för Nackas folkbokförda elever

Nackas folkbokförda elever har också mycket goda resultat. För fyra av de sex måtten som ingår i denna jämförelse så är Nackas elever bland de 25 procent bästa i landet. Även här placerar sig Nacka-eleverna bland de allra bästa i landet: För måttet andel elever med grundläggande behörighet placerar sig Nackas folkbokförda elever på plats 7 i riket och på plats 8 för måttet genomsnittlig betygspoäng.

Ett mått avviker från den positiva trenden; Måttet som mäter andel elever som får gymnasieexamen inom tre år på yrkesprogram. Där placerar sig Nackas folkbokförda elever bland de 25 procent sämsta i landet.

Fjärr- och distansundervisning ställer krav på digitalisering

Med anledning av det nya coronaviruset bedrivs sedan den 18 mars majoriteten av all undervisning på gymnasieskolorna som fjärrundervisning eller distansundervisning. Att snabbt ställa om till fjärr- eller distansundervisning ställer stora krav på skolornas organisation och kompetens, bland annat vad gäller digitalisering.

Därför kan det kännas tryggt att veta att gymnasieskolorna i Nacka har en hög digital kompetens och att digitalisering prioriteras på flera skolor. Detta framkom i en särskild studie som genomfördes 2019 på utbildningsnämndens uppdrag. Studien visar att flera skolor sedan många år har prioriterat digital kompetens och digitalisering. Det finns generellt en väl utvecklad digital infrastruktur på skolorna och eleverna ges goda möjligheter att tillägna sig digital kompetens i undervisningen. Du kan ta del av hela studien via länken nedan.

Länk till studien ”Elevers möjligheter att utveckla digital kompetens i gymnasieskolorna i Nacka kommun”.

Sidan uppdaterades: