Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Likvärdighetsgarantin byter namn till likvärdighetsresurs

Utbildningsnämnden har låtit två konsulter se över hur den nuvarande modellen för likvärdighetsgarantin fungerar och ge förslag till förändringar. Konsulterna bedömer efter sin granskning att likvärdighetsgarantin i det stora hela är välfungerande, och har lämnat förslag på några förändringar av nuvarande system.

Drygt hälften av hela Nacka kommuns budget hanteras av utbildningsnämnden. Den största delen av utbildningsnämndens budget, 89 procent, består av checkbelopp till förskolor och skolor. Cirka nio procent fördelas genom den så kallade likvärdighetsgarantin som är samlingsnamnet för tilläggsbelopp, strukturella ersättningar och övriga kostnader, som skolskjuts med taxi för elever i behov särskilt stöd.

I likvärdighetsgarantin ingår tilläggsbelopp, där utbildningsenheten de senaste åren hanterat drygt 900 ansökningar av individresurs per år. Ungefär fyra procent av barnen i förskola och tre procent i grundskola har beviljats tilläggsbelopp då de bedömts ha omfattande behov av stöd. De största strukturella ersättningarna är strukturpeng till grundskolan och nyanländresurs.

Konsulterna bedömer efter sin granskning att likvärdighetsgarantin i det stora hela är välfungerande, och att likvärdighetsgarantins ersättningar i stora drag ligger i linje med gällande regelverk, forskning och bästa praktik. De ser ingen utbredd kritik mot hur fördelningen som helhet landar på skolorna bland de huvudmän och rektorer som deltagit i studien. Mot bakgrund av detta föreslår inte konsulterna några omfattande förändringar av nuvarande system. De förslag på förändringar som getts avser strukturtillägg, handläggningen av individresursen samt ett nytt samlingsnamn som ligger i linje med styrdokumenten.

Förslag gällande strukturtillägg

Konsulterna föreslår att modellen för strukturell ersättning till förskolan tar hänsyn till fler faktorer än den gör idag, och också att denna del av ersättningen utökas. I grundskolan föreslås att nyanländresursen integreras i strukturtillägget, och att man bör överväga att strukturtillägget baseras på fler variabler än föräldrars utbildningsnivå. De förslag som ges i rapporten utgår från att det beslut som Skolverket fattat, att från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå, på sikt hävs.

Utbildningsenheten kommer att överväga förslagen till förändringar av de strukturella ersättningarna och föreslå förändringar som utbildningsnämnden får ta ställning till i beslutet om internbudgeten i december.

Handläggningen av individresurs

Konsulterna lämnar också förslag gällande handläggningen av individresursen, bland annat ökad grad av sambedömning och bättre stöd för efterhandsanalys. Dessa förslag kommer att beaktas i det utvecklingsarbete som pågår på utbildningsenheten som syftar till att säkra att handläggningen är rättssäker och effektiv.

Ändrat samlingsnamn

Slutligen föreslår konsulterna att begreppet ”likvärdighetsgarantin” ersätts med begrepp i lagstiftningen för ökad tydlighet. Konsulterna menar att begreppet likvärdighet inte har någon entydig innebörd, och anser också att det är tveksamt att uttrycka att ersättningen garanterar likvärdighet.

Mot bakgrund av detta föreslår utbildningsenheten att nämnden framöver använder samlingsnamnet "likvärdighetsresurs", med underrubrikerna tilläggsbelopp och övriga ersättningar, för det som idag kallas likvärdighetsgarantin. Begreppet tilläggsbelopp används i skollagen och omfattar ersättning för elever med omfattande behov av särskilt stöd (individinriktat stöd), obligatorisk lovskola och modersmålsundervisning. I övriga ersättningar ingår strukturpeng, nyanländresurs, språkförstärkningspeng, skolskjuts för elever i särskola och elever med annan funktionsnedsättning samt vissa övriga ersättningar för exempelvis skola på sjukhus och institutioner.

Likvärdighetsresurs går i Nackas system till både kommunala och fristående förskolor och skolor enligt principen om konkurrensneutralitet.

Detta var en kort sammanfattning av tjänsteskrivelsen och konsultrapporten. Vill du läsa mer? Klicka på länkarna nedan för att komma till tjänsteskrivelsen och/eller konsultrapporten Översyn av likvärdighetsgarantin i Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: