Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas nior tål att jämföras!

Idag publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin rapport Öppna jämförelser som avser resultat i grundskolan våren 2020. Nackas nior har den speciella coronavåren 2020 både lyckats höja det genomsnittliga meritvärdet och andelen som nått kravnivån i alla ämnen. Nackas kommunala skolor har fjärde högst meritvärde av alla kommuner.

Rapporten Öppna Jämförelser visar centrala nyckeltal som beskriver grundskolans resultat. Syftet är att ge huvudmännen underlag för analys och utveckling av skolan. I år publiceringen är särskilt angelägen då den för första gången möjliggör jämförelser på kommunnivå eftersom Skolverket endast publicerat statistik på riksnivå vad gäller vårens resultat, detta till följd av en ny bedömning av sekretesslagstiftningen.

Resultaten för niorna i både kommunala och fristående skolor i Nacka har i likhet med hela riket förbättrats sedan föregående år men hur bra är Nackas skolor jämfört med andra kommuners? Det finns flera olika sätt att försöka belysa hur bra en kommun lyckats med sitt utbildningsuppdrag.

 1. Ett sätt är att se hur stor andel av eleverna som blir godkända i alla ämnen.
  Våren 2020 var andelen som nådde kunskapskraven i alla ämnen var 91 (kommunala skolor respektive 94 procent (fristående skolor).
 2. Man kan också titta på hur många niondeklassare som blir behöriga att söka till gymnasiets yrkesprogram.
  Av de elever som slutade nian våren 2020 var 95 (k) respektive 97 procent (f) behöriga att till gymnasieskolan.
  Även när det gäller andelen som når behörighet till gymnasieskolan respektive når kunskapskraven i alla ämnen ligger Nacka över de modellberäknade värdena, men avvikelsen är inte lika tydlig som för det genomsnittliga meritvärdet.
 3. Ett tredje sätt är att titta på hur högt meritvärde (betyg) eleverna har när de slutar grundskolan. Våren 2020 var det genomsnittliga meritvärdet för de kommunala skolorna 269 och för de fristående 280 sammantaget. Nackas kommunala skolor har fjärde högst meritvärde av alla kommuner.
 4. Man kan även bedöma hur bra kommunens skolor lyckas utifrån de specifika elevförutsättningar kommunen har vad gäller föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd etc. Öppna jämförelser visar hur Nackas resultat står sig när hänsyn tas till kommuners skilda förutsättningar avseende bakgrundsfaktorer hos eleverna genom jämförelser med så kallade modellberäknade värden. Nackas resultat ligger då på 14:e plats. För fristående och kommunala skolor sammantaget ligger Nacka på åttonde plats. Bland topp tio är Nacka och Sigtuna de enda kommunerna i Stockholms län

De modellberäknade värdena i årskurs 9 baseras på en modell där elevens kön, föräldrarnas utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever, andel elever med okänd bakgrund och behov av ekonomiskt bistånd ingår.

-Jag är väldigt glad över de fantastiska resultaten i Nackas skolor säger Monica Brohede Tellström (L) ordförande i utbildningsnämnden. En utbildning av hög kvalité är det bästa vi kan ge barn och unga för framtiden.

-Det är bra att vi nu får möjlighet att se och jämföra skolstatistik för landets kommuner, säger Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka. Jag är förstås mycket glad över att Nackas skolor fortsätter att ha så fina resultat, år efter år. Det är ett gott betyg till alla som arbetar i våra skolor och visar att eleverna verkligen får goda möjlighet att utvecklas i Nacka, även under den pandemi vi alla upplever nu.

Betyg i årskurs 6

Statistiken visar också betygen i årskurs 6. Nackas resultat har där förbättrats något i matematik för både kommunala och fristående skolor. I svenska har resultatet försämrats något i kommunala skolor i genomsnitt, medan de förbättrats i fristående. Även när det gäller årskurs 6 ligger Nackas resultat tydligt över flertalet andra kommuners, särskilt när det gäller genomsnittlig betygspoäng.

Ta del av Öppna jämförelser på SKR:s webbsida

Trygghet i skolan

Eleverna i Nackas grundskolor har alltså sedan länge goda kunskapsresultat och höga betygspoäng. Men skolan handlar inte enbart om kunskapsmål - enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. Alla elever ska känna sig trygga i skolan och det ska råda studiero på lektionerna. Av den årliga elev- och föräldraenkäten framgår det att tryggheten generellt är god i grundskolan i Nacka. Men vi kan inte vara nöjda förrän alla elever känner sig trygga i skolan.

För att sätta ljuset på tryggheten i skolan har utbildningsenheten, på uppdrag av utbildningsnämnden, genomfört en studie av hur grundskolorna idag arbetar med att skapa trygghet.

Av studien som genomförts av två konsulter framgår att trygghetsarbetet överlag fungerar bra, att det är en viktig fråga för skolledningarna och att skolorna arbetar aktivt med att kartlägga tryggheten och genomföra aktiviteter.

-Kartläggningen av trygghetsarbetet i Nackas skolor visar på väldigt mycket goda insatser som görs för att elevernas vardag ska präglas av trygghet, säger Monica Brohede Tellström (L) ordförande i utbildningsnämnden. Den ger också ett bra underlag för att vidareutveckla detta viktiga arbete, i samverkan mellan skolor, socialtjänst och andra aktörer. Än finns det saker att förbättra för att varje barn ska känna sig trygg varje dag.

Ta del av studien om trygghet i skolorna

Sidan uppdaterades: