Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nacka behöver 8 600 nya platser inom förskola och skola till år 2040

Den senaste behovsprognosen sträcker sig fram till 2040 och visar att Nacka totalt sett behöver 3400 nya platser i förskola och 5200 i grundskolan. Behovet av gymnasieplatser är tillgodosett eftersom flera aktörer etablerat nya enheter i kommunen.

Behovsprognosen för platser inom förskola och skola är utbildningsnämndens planeringsinstrument vad gäller efterfrågan på förskole- och skolplatser i det växande Nacka.

Prognosen visar kommande efterfrågan totalt i Nacka och i respektive kommundel baserat på befolkningsprognosen för 2021–2040 och förskolornas och skolornas uppgifter angående deras kapacitet samt planerad utbyggnad.

Prognosen överlämnas till kommunstyrelsen och blir därmed ett underlag för enheten för strategisk stadsutveckling gällande kommande behov av välfärdsfastigheter.

Det är en svårighet att synkronisera behovet av skolplatser med utbyggnadstakten av bostäder. Det är inte möjligt att bygga skolorna i de sista byggnadsetapperna eftersom det då kommer att råda brist på skolplatser ett antal år. Denna fråga bör analyseras djupare i samband med att planeringen av bostadsbyggande framskrider.

Summering av det platsbehov som finns, utöver de platser som är planerade:

Område Förskola F-6 7-9
Boo 100 500 550
Sicklaön 200 700 ---
Fisksätra-Saltsjöbaden  75 100 200

Behovsprognosen för 2021-2040

Nedan följer en kort sammanfattning. Läs gärna hela rapporten – där finns fördjupad information gällande olika kommundelar och olika skolformer. Du kan läsa eller ladda ner rapporten här: Länk till rapporten

Förskola

Behovet av förskoleplatser fortsätter att öka men varierar mellan kommundelarna. På västra Sicklaön finns ett stort utbyggnadsbehov men även övriga kommundelar har ett ökat behov av fler förskoleplatser. Under prognosperioden beräknas det finnas behov av cirka 3 400 nya förskoleplatser vilket är 200 fler än förgående prognos.

Behoven är olika i kommundelarna beroende på befolkningsutvecklingen. Effekten kan bli att det finns ytterligare behov av platser i ett område och överskott på platser i ett annat område. Behoven ser även olika ut över tid i de olika kommundelarna. Variationen över tid i barnantal visar än en gång på behovet av flexibla lokaler och behovet av tillfälliga lokaler.

Grundskola

Det har under de senaste åren varit svårt för inflyttande elever till kommunen att få skolplats där de önskar under pågående läsår. Orsaken är ibland kapacitetsbrist men även skolornas organisation. Effekten blir att kundvalet inte fungerar tillfredställande för dessa elever.

Förskoleklass-årskurs 6

Efterfrågan på platser i förskoleklass och årskurserna 1–6 är tillgodosedd med den planering som finns för hela kommunen fram till år 2036. De olika kommundelarna har mycket varierande behov av nya skolplatser både vad gäller antal och tidpunkt. För att möta efterfrågan i kommundelarna är utbyggnadsbehovet cirka 3 200 nya platser för åldersgruppen 6–12 år.

Årskurs 7-9

Behovet av skolplatser i årskurs 7–9 totalt i kommunen är tillgodosett ända fram till prognosperiodens slut. När efterfrågan bryts ner på respektive kommundel är behovet av nya platser cirka 2 000.
Det kan tyckas motsägelsefullt att nya platser behöva samtidigt som det finns överskott av platser. Det beror på att efterfrågan skiljer sig mellan kommundelarna. En tredjedel av eleverna på Sicklaön kommer från övriga kommundelar. Hänsyn har tagit i prognosen till dessa elevströmmar.

Grundsärskola

Behovet av särskoleplatser har ökat de senaste åren och kommer att öka allt eftersom befolkningen ökar. En ny särskoleenhet planeras till 2025.

Gymnasieskola

De senaste läsåren har antalet gymnasieplatser ökat och ytterligare tillkommer läsåret 2022/23. Utifrån det perspektivet så bedöms behovet vara tillgodosett. Dock prognostiseras ett underskott om platser totalt för hela gymnasieregionen.
Länk till rapporten

Sidan uppdaterades: