Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tryggheten i skolan – vad tycker eleverna och vad gör skolorna?

Utbildningsenheten har på uppdrag av utbildningsnämnden gjort sammanställning gällande skolors trygghetsarbete. Enheten har sammanställt resultat från studier och uppföljningar framför allt gällande tryggheten för eleverna i grundskolan och skolornas trygghetsarbete, men även om skolornas drogförebyggande arbete.

Den bild av nuläget som finns från elevenkäter är att en stabilt hög andel elever känner sig trygga i sin skola och observationer inom Våga Visa-samarbetet som regel visar en god kvalitet inom läroplansområdet Normer och värden.

Den särskilda studie om grundskolors trygghetsarbete som genomfördes hösten 2021 visade att trygghetsarbetet över lag fungerar väl i grundskolan, med flera viktiga pusselbitar av vad som kännetecknar framgångsfaktorer på plats.

De mest framträdande styrkorna som framkom var att

  • trygghet är en prioriterad fråga för skolledningarna,
  • det bedrivs ett aktivt arbete med att skapa goda relationer med eleverna samt att
  • skolorna är bra på att kartlägga elevers trygghet.

Studien visade också på förbättringsområden, där de som tydligast framträdde gällde graden av samsyn bland all personal kring trygghetsarbetet och systematiken i det förebyggande arbetet. Den utmaning som nämndes oftast av de i studien deltagande skolledningarna var skolans ansvar för elevernas agerande i sociala medier. När det gällde extern samverkan tog flera skolledningar upp utmaningar i ärenden där man samverkar med socialtjänsten.

Uppföljningar på såväl skol- som huvudmannanivå inom ramen för Ett drogfritt Nacka visar bland annat att ett aktivt drogförebyggande arbete sker på skolorna genom det ordinarie uppdrag kring detta som grundskolan och gymnasieskolan har enligt läroplanerna. Det sker exempelvis genom den ordinarie undervisningen, på mentorstid, genom elevhälsans arbete och i samverkan med föräldrar och externa aktörer.

Vad kan göras för att ytterligare förbättra tryggheten för eleverna?

De senaste årens uppföljningar av elevers trygghet och trygghetsarbetet i skolan i Nacka tyder enligt utbildningsenhetens bedömning inte på generella brister i trygghetsarbetet.
Utvecklingsarbetet behöver ta sin utgångspunkt i de olika förutsättningar som finns på olika skolor och ansvaret för hur trygghetsarbetet ska utformas vilar på skolan. Stöd för detta ska tillhandahållas av varje skolas huvudman utifrån de behov som finns på varje skola, så att förutsättningar finns för skolan att klara sina uppdrag.
Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: