Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Vad gör Nackas elever efter gymnasieskolan?

Utbildningsenheten har använt nationell statistik för att studera hur stor andel av Nackas avgångselever som arbetar eller studerar efter gymnasieexamen. I studien görs jämförelser med Stockholms län och riket.

Skolverket publicerar statistik som redovisar om unga vuxna som slutfört gymnasieskolan med gymnasieexamen är etablerade på arbetsmarknaden eller i studier efter ett respektive tre och fem år. Statistiken visar att andelen unga vuxna som är i studier respektive är etablerade på arbetsmarknaden ett år efter gymnasieexamen varierar mellan de olika grupperna av avgångselever från Nackas gymnasieskolor.

Nackas avgångselever jämfört med länet och riket

Jämfört med hela landet är det en högre andel unga vuxna från Nackas gymnasieskolor som studerar ett år efter gymnasieexamen men det är färre som är etablerade på arbetsmarknaden. Om vi jämför med Stockholms län är det en lägre andel unga vuxna från Nackas skolor som studerar ett år efter examen – men fem år efter examen är förhållandet det motsatta.

Närmare nio av tio unga vuxna som tagit gymnasieexamen vid Nackas gymnasieskolor är antingen etablerade på arbetsmarknaden eller i studier fem år efter examen. Det är något högre än riket och på samma nivå som Stockholms län.

Etablerade och studerande per skola – avgångselever år 2019

Drygt hälften av avgångseleverna från Nackas gymnasieskolor år 2019 i studier ett år efter avslutade studier. Högst andel etablerade unga vuxna har examen från Nacka Praktiska gymnasium och högst andel studerande har examen från Designgymnasiet.

Det är framför allt avgångseleverna från el- och energiprogrammet som är etablerade på arbetsmarknaden (58 procent) och avgångseleverna från teknikprogrammet som studerar vidare (77 procent).

Etablerade och studerande – avgångselever år 2015

Avgångseleverna år 2015 är den elevgrupp som kan följas från samtliga tre mättillfällen. Jämfört med Stockholms län är Nacka på en något lägre nivå vad gäller andel unga vuxna i studier efter ett respektive tre år, men på en högre nivå efter fem år. Även andelen etablerade på arbetsmarknaden är knappt på samma nivå och efter fem år är skillnaden mer tydlig; en högre andel unga vuxna är etablerade i Stockholms län jämfört med Nacka.

I jämförelse med riket är en klart högre andel unga vuxna från Nackas gymnasieskolor i studier, framför allt efter tre och fem år. Det omvända förhållandet gäller för andelen unga vuxna som är etablerade på arbetsmarknaden. Fler unga vuxna är etablerade i riket jämfört med Nacka.

Etablerade och studerande – avgångselever åren 2015, 2017 och 2019

Jämfört med de två tidigare grupperna avgångselever var avgångselever år 2019 i mycket högre utsträckning i studier året efter examen. Andelen etablerade var å andra sidan högre för de två tidigare grupperna avgångselever än avgångseleverna från år 2019. Mönstret är detsamma även för Stockholms län och riket. Det kan vara en effekt av Coronapandemin; att denna grupp i högre utsträckning valde att fortsätta sina studier då det var svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för gruppen 20–24 år ökade kraftigt år 2020 i förhållande till jämförelseåren 2016 och 2018. Denna grupp hade inte heller samma möjlighet till sabbatsår utomlands efter sina gymnasiestudier i och med stängda gränser till många länder. Tredje året efter gymnasieexamen visar statistiken på en större variation mellan grupperna och orsaken till det är svårt att uttala sig om.

Läs hela tjänsteskrivelsen om vad avgångseleverna gör efter gymnasieskolan.

Sidan uppdaterades: