Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Nackas hantering av långvarig skolfrånvaro har granskats

De förtroendevalda revisorerna har låtit revisions- och konsultföretaget EY granska kommunstyrelsens och utbildningsnämndens arbete med långvarig skolfrånvaro. Revisorernas sammanfattande slutsats är att arbetet med långvarig skolfrånvaro delvis är ändamålsenligt.

Revisorernas bedömning grundar sig på att kommunen genomfört många insatser för att främja närvaron i grundskolan.

Revisorernas bedömning inom kommunstyrelsens ansvarsområde
Revisorernas sammanfattande slutsats är att arbetet med långvarig skolfrånvaro är delvis ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig på att kommunen genomfört många insatser för att främja närvaron i grundskolan. Insatserna utformas på varje enskild skola och i granskningen finns exempel på insatser både på organisatorisk nivå och sådana riktade mot elever med hög skolfrånvaro. För såväl den kommunala som den fristående grundskolan finns det riktlinjer som klargör innebörden av skolplikten, gränsdragningar och ansvarsfördelning. Revisorerna bedömer att riktlinjerna är övergripande men i allt väsentligt tydligt formulerade och det finns god kännedom om rutinerna bland intervjuade.

Revisorerna noterar att det finns skillnader mellan skolorna när det gäller vad som anses som upprepad och längre frånvaro, när utredning om frånvaro inleds samt när, och om, anmälan sker till huvudman och hemkommun. Detta bekräftas av genomförda stickprov och behöver åtgärdas.

Inom ramen för granskningen har det noterats ett upplevt behov av stöd och ökad samverkan inom den gruppen. Att inte ens hälften av alla anmälda utredningar är kompletta talar också för ett sådant behov.

Utbildningsnämnden har hemkommunsansvaret för de folkbokförda eleverna i Nacka kommun. Enligt Skollagen ska elever fullgöra skolplikten och vid elevers skolfrånvaro ska huvudmannen snarast lämna uppgift till hemkommunen om att det har inletts en utredning om en elevs frånvaro. Hemkommunen ska i frågor som rör elever även vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare. Föreläggande får förenas med vite.

Revisorerna rekommenderar utbildningsnämnden att:

  • säkerställa att arbetsformer eller digitala verktyg, som möjliggör uppföljning om utredning lett till att elever är åter och att skolplikten fullgörs.
  • tydliggöra former för samverkan och dialog med ansvariga huvudmän och rektorer.

Utbildningsenhetens bedömning och förslag till yttrande

Det kan inledningsvis konstateras att långvarig skolfrånvaro är ett ökat samhällsproblem. Viktigt är att alla i styrkedjan tar ett ansvar för att elever med upprepad eller längre frånvaro kommer till skolan och fullgör sin skolplikt. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet, vilket i sin tur kan leda till utanförskap och ohälsa.

Att säkerställa att arbetsformer eller ett digitalt verktyg möjliggör uppföljning av utredning som lett till att eleven är åter och skolplikten fullgörs.

Utbildningsenheten har utvecklat ett digitalt verktyg där huvudmannen ska anmäla när utredning av elevs skolfrånvaro inleds. E-tjänsten införs 1 mars 2023. Huvudmannen får i e-tjänsten en påminnelse när fyra veckor har gått efter första anmälan. Utbildningsenheten förväntar sig då ett svar på vad som är orsaken till skolfrånvaro, vilka insatser som ska göras, hur samarbetet med vårdnadshavare är och i vilken omfattningen eleven är åter i skolan. Utbildningsenheten strävar efter att följa upp elevens närvaro till den inte längre bedöms som problematisk. Det digitala verktyget möjliggör en enklare hantering av anmälan och uppföljning.

I utbildningsnämndens kvalitetsanalys 2022 tar utbildningsenheten upp att det för att öka måluppfyllelsen finns behov av att utveckla samordning av skolpliktiga elevers problematiska frånvaro och undersöka varför elever är frånvarande. Detta är viktigt såväl för elevernas rätt till utbildning som för att skapa förutsättningar för hög måluppfyllelse. Det nya digitala verktyget ska över tid ge en bild huruvida eleven är åter i skolan.

Att tydliggöra former för samverkan och dialog med ansvariga huvudmän och rektorer

Under året 2022 har utbildningsenheten utvecklat samverkan och dialogen genom möten med representanter från huvudmän i Nacka kommun. Utbildningsenheten har bjudit in skolhuvudmän till möten vid två olika tillfällen för att möjliggöra erfarenhetsutbyte kring dessa frågor. Möten har varit uppskattade av deltagarna. Utbildningsenheten planerar att varje höst bjuda in huvudmän och rektorer till möte med för att samverka och ha en dialog om skolfrånvaro.

Under hösten 2022 har Välfärd skola, det vill säga tjänstemannastödet till de kommunala skolorna, anordnat en workshop-serie om att främja skolnärvaro och undvika skolfrånvaro. Deltagare i utbildningen var tjänstemän och personal från socialtjänsten, utbildningsenheten, Välfärd skola, regionen och kommunala och fristående skolor. Ett av syftena för workshopen var samverkan. Utbildningsenheten avser nu att ansöka om medel från kommunens framtidsfonder för att ge möjlighet till fler medarbetare på skolor att delta i workshopen som ska leda till mer kunskaper och samverkan i frågan. Resultatet av höstens workshop blev en kartläggning om Nacka kommuns samverkan kring skolfrånvaro. Denna kartläggning ska analyseras och insatser för samverkan i Nacka kommun ska förtydligas. Utbildningsenheten planerar att erbjuda workshop-serien för lärare och har sökt medel för detta tillsammans med Välfärd skola i kommunens framtidsfonder.

Länk till tjänsteskrivelsen

Bilagor

  1. Revisionsskrivelse A 2022-10-12 Granskning av kommunens hantering av långvarig skolfrånvaro
  2. Revisionsrapport 2022:7 Granskning av kommunens hantering av långvarig skolfrånvaro
  3. Förslag till yttrande över revisionsskrivelse

Sidan uppdaterades: