Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Ökad tillgång till legitimerade och behöriga lärare i Nacka

I Nacka kommun ökar andelen legitimerade och behöriga lärare i förskoleklass, grund- och gymnasieskola. Jämfört med Stockholms län och riket hade Nacka år 2022 en högre andel legitimerade och behöriga lärare i samtliga jämförda skolformer.

Högst andel legitimerade och behöriga lärare (90 procent) finns i gymnasieskolan. För gymnasieskolan är det högst andel med rätt utbildning för undervisningen sedan år 2015. Nacka gymnasium som är kommunens största gymnasieskola hade 99 procent legitimerade och behöriga lärare år 2022.

De fristående skolorna i Nacka ligger fortfarande som grupp tydligt under de kommunala skolornas behörighetsgrad i grund- och gymnasieskola. Men andelen ökar och är nu i nivå med andelen legitimerade och behöriga lärare i riket för samtliga skolor.

Fortsatta utmaningar finns att öka andelen behöriga i vissa undervisningsämnen, men även vad avser speciallärare i skolan generellt samt vad gäller lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i grund- respektive gymnasiesärskolan.

I denna nyhet redovisas en kort översikt av läget i förskoleklass, grund- och gymnasieskola. Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du finner fördjupad information såsom redovisning per skola och summering utifrån huvudmannatyp. Där finns även jämförelser över tid och mellan Nacka kommun, Stockholms län och riket samt över tid.
Länk till tjänsteskrivelsen

Översikt av läget i förskoleklass, grund- och gymnasieskola

I Nacka har gymnasieskolan högst andel lärare med lärarlegitimation och behörighet för den undervisning de bedriver (90 procent). I förskoleklassen är motsvarande andel 85 procent och i grundskolan 78 procent. I samtliga fall är det en högre andel än i
Stockholms län, om än med mycket liten marginal när det gäller förskoleklassen.

Den genomsnittliga andelen legitimerade och behöriga lärare i Nacka är högre i kommunala än i fristående skolor, med undantag för förskoleklassen där det i princip är samma behörighetsgrad. Skillnaden är störst inom gymnasieskolan, där Nackas kommunala gymnasieskolor i genomsnitt når upp till 98 procent legitimerade och behöriga lärare, jämfört med 84 procent i gruppen skolor med fristående huvudman. Den genomsnittliga behörighetsgraden i Nackas fristående skolor är samtidigt högre än i gruppen skolor med fristående huvudman i Stockholms län.

I riket som helhet är det högst andel legitimerade och behöriga lärare i förskoleklassen, följt av gymnasieskolan och grundskolan. På riksnivå är andelen behöriga lärare i förskoleklassen en procentenhet högre än i Nacka kommun. När det gäller behörighetsgraden i såväl grundskolan som gymnasieskolan är den i stället sju procentenheter högre i Nacka än i riket.

I samtliga skolformer har gruppen fristående grundskolor verksamma i Nacka kommun i genomsnitt en något högre behörighetsgrad än jämfört med genomsnittet för rikets samtliga skolor. Jämfört med gruppen fristående skolor på riksnivå är andelen legitimerade och behöriga lärare åtta procentenheter högre i Nackas fristående skolor. De kommunala skolorna i Nacka har också en betydligt högre genomsnittlig behörighetsgrad i grund- och gymnasieskolan än de kommunala skolorna i länet och riket.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Alla uppgifter är hämtade från Skolverkets databas på webben.
Länk till Skolverkets databas

Skolverkets statistik bygger på de uppgifter som skolorna rapporterat in till Statistiska centralbyrån om deras tjänstgörande lärare, den undervisning de bedriver samt tjänstgöringsgrad per den 15 oktober 2022. Den baseras också på SCB:s universitets- och högskoleregister, registret över befolkningens utbildning samt Skolverkets lärarlegitimationsregister.

Vad är det som redovisas?

De nationella styrdokumenten anger att det ska finnas legitimerade och behöriga lärare för de ämnen och skolår läraren undervisar i. Det är också det behörighetsmått som redovisas i detta ärende om inget annat sägs.

Antalet respektive andelen behöriga lärare avser enbart tjänstgörande lärare per den 15 oktober 2022, där tjänstgöringsgraden är omräknad till heltidstjänster av Skolverket. Det är alltså genomgående heltidstjänster som här avses med ”antal lärare” och ”andel legitimerade och behöriga lärare”.

Undantag från legitimations- och behörighetskravet finns för lärare vid skolor som bedriver ämnesundervisning på engelska och vid skolor med inriktning mot waldorfpedagogik.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: