Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

VågaVisa-observationerna avslutades med flaggan i topp

Observatörernas bedömningar av kvaliteten på Kunskapsskolan Nacka är genomgående så höga att skolan med mycket hög marginal uppfyller kriterierna för ett gott exempel. Bedömningarna av Borgvallaskolan varierar mer mellan olika målområden, men visar även i det fallet på flera områden av hög kvalitet, bland annat fritidshemmets undervisning och normer och värden.

Såväl styrkor som utvecklingsområden tas upp i bägge rapporterna i syfte att de ska bidra med relevant underlag till skolornas utvecklingsarbete. Tillsammans med kunskaps-, enkätresultat och personalstatistik kan den här typen av kvalitativa, systematiska undersökningar, nära kopplade till läroplanen för respektive skolform, bidra till en sammantaget bättre helhetsbild av förskolans och skolans kvalitet.

Allra viktigast är dock att det kan bidra med relevant underlag för rektors arbete med kvalitativa förbättringar av verksamheten, till gagn för barnen och eleverna.

Observatörernas bedömningar

Observatörerna gör sina bedömningar utifrån underlag som förutom observationer i verksamheten även inkluderar strukturerade samtal med personal och elever samt olika typer av dokumentation om enheten.

Observatörerna skriver fram sina bedömningar i en observationsrapport för varje enhet. I den ska alltid två till tre starka sidor respektive utvecklingsområden skrivits fram. Syftet är att ge ett så bra stöd som möjligt för enheternas utvecklingsarbete. För vart och ett av målområdena som behövs sammanfattar observatörerna sina bedömningar utifrån en fyrgradig skala, där 1,0 är lägst och motsvarar stora brister i kvaliteten, 2,0 motsvarar mindre god kvalitet, 3,0 god kvalitet och 4,0 mycket god kvalitet.

Kunskapsskolan Nacka

Kunskapsskolan Nacka har av observatörerna genomgående fått mycket höga bedömningar, som gör att skolan med stor marginal uppfyller kriterierna för ett gott exempel. Kriterierna för att utgöra ett gott exempel är att nå upp till bedömningen 3,5 inom något målområde och minst 3,0 inom alla övriga målområden. Kunskapsskolan Nacka har uppnått 3,6 eller högre inom alla målområden och till och med maximal 4,0 inom styrning och ledning. Den genomsnittliga bedömningen av kvaliteten på skolan blir därmed 3,7 av maximalt möjliga 4,0.

Borgvallaskolan

Även Borgvallaskolan har av sina observatörer fått mycket höga bedömningar av kvaliteten framför allt vad gäller normer och värden med 3,8 i bedömning, följt av fritidshemmets undervisning med 3,5. Målområdet Kunskaper har dock observatörerna bedömt till 2,8 vilket gör att skolan sammantaget inte kommer upp i kriterierna för ett gott exempel.

Starka sidor och utvecklingsområden

Vid en observation ska alltid två till tre starka sidor respektive utvecklingsområden anges. I observationsrapporten för Kunskapsskolan Nacka lyfts starka sidor fram inom målområdet styrning och ledning. Inom såväl målområdet normer och värden som kunskaper lyfts såväl starka sidor som utvecklingsområden fram.
I Borgvallaskolans observation lyfts fritidshemmets undervisning fram som en stark sida samt två olika delar inom området normer och värden. Kunskaper anges i tre olika delar som utvecklingsområden.

De sista observationerna i Våga Visas regi

Observationerna är sedan länge en del av utbildningsnämndens kvalitetssystem och har även använts som indikatorer i strävan att uppnå kommunens övergripande mål. Observationerna bygger dock på ett system för utvärderingssamverkan med andra kommuner, som bland annat möjliggjort att observationerna kan genomföras av externa pedagoger verksamma i någon av samverkanskommunerna.

Efter pandemin har dock förutsättningarna ändrats genom att först Danderyd och från och med juli i år även Sollentuna valt att inte längre delta i observationerna inom Våga visa. Därmed blir underlaget i kvarstående Nacka och Upplands-Väsby kommun för litet för att fortsätta på egen hand. De två observationer som genomfördes under vecka 10 2023, är således de sista i Våga visas regi.

Sidan uppdaterades: