Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

4 av 10 lärare på fritids är legitimerade och behöriga 2022

På Nackas fritidshem är i genomsnitt 40 procent av personalen legitimerade och behöriga för undervisningen. Det är två procentenheter lägre än i Stockholms län och tre procentenheter lägre än på nationell nivå. Det framgår av statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) per den 15 oktober 2022 som nyss redovisats för utbildningsnämnden.

Det råder stor brist råder på personer som har den utbildning som krävs för undervisning i fritidshemmet. Utbildningsenheten bedömer att tillgången till legitimerade och behöriga lärare i fritidshemmet kommer fortsätta vara en utmaning framöver.

De kommunala skolorna i Nacka hade sammantaget 43 procent legitimerade och behöriga lärare i fritidshemmet. Det är en betydligt högre andel jämfört med de fristående skolornas 31 procent. Skillnaderna mellan skolorna är dock stor.

Statistiken bygger på de uppgifter som skolorna rapporterat till SCB och avser personal som skolorna rapporterat som lärare (fritidspedagoger och lärare) i fritidshemmet. SCB har utifrån skolornas rapporterade uppgifter tagit fram information från Skolverkets register över lärarlegitimationer för att se om legitimation med behörighet för undervisning i fritidshem finns. I vilken utsträckning fritidshemmen i Nacka har lärare med annan pedagogisk utbildning än den som är behörighetsgivande har inte undersökts.

Som jämförelse redovisas även det totala antalet pedagogisk personal (lärare plus annan pedagogisk personal såsom fritidsledare) samt personaltätheten (antalet elever per pedagogisk personal) vid fritidshemmen.

Läget år 2022 i kommunen, länet och riket

Av samtliga lärare i fritidshemmen i Nacka kommun är 40 procent legitimerade och därmed behöriga för undervisningen. Det kan jämföras med 42 procent i Stockholms län och 43 procent i riket.

Vid de kommunala skolornas fritidshem i Nacka är den genomsnittliga andelen legitimerade och behöriga lärare på samma nivå som i riket, 43 procent. Det är 12 procentenheter högre än genomsnittet för de fristående skolornas fritidshem i Nacka.

Personaltätheten i fritidshemmet mäts som antalet elever per heltidstjänst pedagogisk personal och är något högre i Nacka kommun (19,7) än i Stockholms län (20,2) respektive riket (20,6).

Jämförelser över tid

Andelen legitimerade lärare har på kommunnivå minskat med sju procentenheter. Nedgången har skett vid de kommunala skolorna. Motsvarande minskning har inte skett på läns- eller riksnivå.

Fritidshemmen på de fristående skolorna i Nacka har en högre andel legitimerade lärare i fritidshemmet än fristående verksamheter på länsnivå respektive riksnivån.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: