Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fortsatt höga resultat i Nacka - men något lägre än föregående år

Skolverkets statistik för läsåret 2022-2023 visar att Nackaeleverna fortsätter att ha stabilt höga resultat, både vad gäller gymnasiebehörighet, andel elever som klarar grundskolans alla 17 ämnen och genomsnittlig betygsnivå. Resultaten har dock sjunkit något jämfört med förra året. En liknande mindre nedgång märks också på länsnivå och delvis på riksnivå.

Utbildningsenheten har just redovisat slutbetygen för de elever som slutade årskurs 9 i en kommunal eller fristående skola i Nacka kommun i juni 2023. Uppgifterna är hämtade från Skolverkets databas på webben och avser de genomsnittliga slutbetygen vid de fristående och kommunala skolor som var verksamma i Nacka kommun läsåret 2022–2023. Resultaten inkluderar inte eventuella betyg från sommarskolan eftersom Skolverket inte samlar in den informationen.

Andel elever som klarat alla ämnen, gymnasiebehörighet och genomsnittlig betygsnivå

Grundskolans nationella kunskapsuppdrag innebär att alla elever, oavsett bakgrund, ska ges förutsättningar att klara alla ämnen och därutöver utvecklas så långt möjligt. Grundskolan ska också förbereda för vidare studier och således leda fram till behörighet för att komma in på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Tre resultat brukar användas för att mäta elevers kunskap:

 1. Andel elever som blir behöriga till gymnasiet
  Av de elever som slutade årskurs 9 våren 2023 var det 94 procent som blev behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Det är en procentenhet lägre än året innan. Det kan jämföras med kommunens mål om minst 97 procent gymnasiebehöriga.
 2. Andel elever som fått godkänt i alla ämnen
  Våren 2023 hade 89 procent av eleverna godkända betyg i alla grundskolans ämnen, också det en procentenhet lägre än året innan. Nackas målsättning är 90 procent. Resultatet är det sjunde högsta i landet, vilket gör att Nackas mål om att vara i topp tio av landets samtliga kommuner uppnås.
 3. Genomsnittlig betygsnivå
  Det genomsnittliga meritvärdet, det vill säga betygsnivån i grundskolans samtliga ämnen, var 265 meritvärdespoäng, två poäng lägre än föregående år. Nackas mål är att den genomsnittliga betygsnivån ska nå upp till minst 270 meritvärdespoäng.

Sett över perioden 2015 till 2023 håller sig gymnasiebehörigheten i kommunen stabilt kring 95 procent samtidigt som andelen som klarar alla grundskolans ämnen är omkring 90 procent, med mindre variationer från år till år. Det genomsnittliga meritvärdet på kommunnivån håller sig också stabilt strax under 270 meritvärdespoäng.

Skillnader mellan olika elevgrupper

Resultatskillnader mellan flickor och pojkar är fortsatt små i Nacka. De skillnader mellan elevgrupper som tidigare konstaterats beroende av om föräldrarna har högre utbildning eller inte består. Dessa skillnader i resultat är dock mindre i Nacka än på länsnivå respektive nationell nivå. Lägstanivån bland skolorna i Nacka är fortsatt hög vid jämförelse med de genomsnittliga resultaten i Stockholms län och riket.

Utbildningsenhetens bedömer att resultaten i årskurs 9 tyder på att skolans kunskapsuppdrag klaras i hög utsträckning. Arbetet med att stärka förmågan att kompensera för elevernas olika förutsättningar behöver fortsätta för att ytterligare öka måluppfyllelsen.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du hittar jämförelser av resultat över tid, mellan elevgrupper samt med läns- och riksnivån. I vissa fall görs även jämförelser med andra kommuner. Om inget annat sägs avser redovisningen samtliga skolor, såväl fristående som kommunala. Resultat redovisas även per skola och huvudmannatyp (fristående respektive kommunal) i Nacka kommun.
Länk till tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: