Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Fortsatt hög kvalitet i Nackas förskolor och skolor

Föräldrar med barn i förskola och pedagogisk omsorg är fortsatt mycket nöjda och skolan visar bra kunskapsresultat, trygga elever och stor andel behöriga lärare. Det visar ”Kvalitetsanalys 2023 från förskola till gymnasieskola”.

Kvalitetsanalysen baseras bland annat på kunskapsresultat, enkätundersökningar, utbildningsenhetens samtal med rektorer samt studier som genomförts under 2023 och ger en samlad bild av hög kvalitet i Nackas kommunala och fristående förskolor och skolor.

– Precis som tidigare år ger kvalitetsanalysen den samlade bilden att Nacka är en riktigt bra förskole- och skolkommun. Samtal med rektorer visar också att det pågår ett aktivt utvecklingsarbete för att alla barn och elever ska klara målen och nå så långt möjligt. Utbildningsenheten kommer utifrån sitt uppdrag på olika sätt fortsätta stödja arbetet mot ännu högre måluppfyllelse, säger Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör.

Elevers olika förutsättningar påverkar resultat

Trots goda resultat nås inte alltid de lokala målen, något som framför allt beror på en liten nedgång i genomsnittliga kunskapsresultat och enkätresultat. Nacka är fortfarande bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller andel elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i alla ämnen och ligger kvar på sjunde plats. Eleverna i Nackas grundskolor har också goda resultat i årskurs 9 vid jämförelse med andra skolor i landet med motsvarande elevsammansättning. Dock visar kvalitetsanalysen resultatskillnader utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund eller om eleverna har svensk eller utländsk bakgrund. Det påverkar elevgruppens genomsnittliga resultat i nationella prov redan i årskurs 3.

– Att elevers olika förutsättningar kan påverka resultaten trots skolors insatser kommer också fram i våra samtal med grundskolans rektorer. För att bidra till att fler barn klarar läsförståelsen tidigt i skolan och klarar målen kommer vi att stötta skolorna att bli bättre på språkutveckling i förskola och fritidshem, säger Carina Legerius, enhetschef, utbildningsenheten Nacka kommun.

Urval resultat 2023

  • 93 procent av föräldrarna är nöjda med sin förskola.
  • 95 procent av eleverna i årskurs 1 klarar läsförståelsekravet.
  •  99 procent av eleverna som deltagit i alla nationella delprov i engelska klarar godkänt provbetyg i årskurs 6.
  •  94 procent av eleverna i årskurs 9 klarar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram och 89 procent klarar alla grundskolans ämnen.
  •  88 procent av eleverna klarar gymnasieskolan inom tre år.
  •  90 procent av lärarna i gymnasieskolan är legitimerade och behöriga.
  •  96 procent av föräldrarna anser att deras barn är trygga i förskolan, 88 procent av eleverna i grundskolan och 92 procent i gymnasieskolan känner sig trygga.

Sidan uppdaterades: