Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillsyn och insyn 2023: Färre brister i verksamheterna

Utbildningsenhetens regelbundna tillsyn och insyn under 2023 visar att majoriteten av huvudmännen uppfyller de krav som ställs inom de flesta områden som granskats. Några huvudmän för förskola har dock behov av att rätta till brister och utveckla sina verksamheter, främst handlar det om lek- och lärmiljön, det systematiska kvalitetsarbetet och barnsäkerhetsarbetet.

Regelbunden tillsyn och insyn driver på förändring

Varje förskola och pedagogisk omsorg i kommunen granskas av utbildningsenheten i regelbunden tillsyn eller insyn vartannat år. Om det finns någon form av brist som leder till att huvudmannen får en sanktion följs detta upp och därefter genomförs en ny tillsyn eller insyn efter cirka ett år.

Utbildningsenheten kan se att tillsyn och insyn driver på förändringar i både förskolor och i pedagogisk omsorg. I de allra flesta fall där vi konstaterat brister har huvudmannen och förskolan/verksamheten rättat till dessa inom tiden för uppföljning. Dessutom är det många förskolor och pedagogisk omsorg som lyckas bibehålla kvaliteten och utveckla arbetet över tid så att det inte uppstår nya brister inom samma område. Detta sammantaget har gjort att det är färre brister i verksamheterna, kvaliteten inom de kontrollerade områdena har ökat och att allt fler huvudmän lever upp till de krav som ställs i skollag och Nacka kommuns auktorisationskrav.

Tillsyn och insyn under 2023

Utbildningsenhetens regelbundna tillsyn och insyn under 2023 visar att majoriteten av huvudmännen uppfyller de krav som ställs inom de allra flesta områden som granskats. Några huvudmän har dock behov av att utveckla sina verksamheter.

De brister som framkommer under 2023 handlar till största del om att förskolornas lek- och lärmiljö inte stödjer undervisningen i tillräckligt stor omfattning och att barnen inte har ett tillräckligt stort reellt inflytande i verksamheten.

Utbildningsenheten konstaterar att lek- och lärmiljön är ett område som över tid har haft brister i olika stor omfattning. I nuläget är det färre förskolor som får anmärkning eller har mindre brister inom detta område jämfört med tidigare. Samtidigt är det några förskolor som behöver lämna in en åtgärdsplan för att visa på hur de säkerställer att lek- och lärmiljön fortsatt ses över och utvecklas över tid för att hålla en tillräckligt god nivå.

Arbetet med att utveckla lärmiljöer är en förändringsprocess som tar tid eftersom det ofta också innebär ett förändrat förhållningssätt och arbetssätt för pedagogerna. För huvudmännen innebär det att tillsammans med rektor och pedagoger arbeta långsiktigt för att skapa goda förutsättningar så att de förändringar som sker fortsatt leder till utveckling.

Pedagogisk omsorg

Utbildningsenheten har tidigare konstaterat att systematiskt kvalitetsarbete varit ett stort utvecklingsområde för anordnare av pedagogisk omsorg. Som en del i att stödja huvudmännen i sitt utvecklingsarbete har utbildningsenheten därför under 2023 kvartalsvis skickat ut informationsbrev fokuserade på just systematiskt kvalitetsarbete.

Breven har utgått från de områden som granskas i tillsynen och innehållit tips, idéer och stöd kring bland annat barnsäkerhet, förebyggande trygghetsarbete, barnkonventionen, jämställdhetsarbete, utvecklingssamtal samt lek- och lärmiljö. I informationsbreven har även stöd i form av mallar funnits med samt länkar till ytterligare stödmaterial.
Huvudmännen har gett mycket positiv respons på dessa brev vilket gör att utbildningsenheten kommer att fortsätta med dessa utskick även under 2024.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen och dess bilagor där du hittar fördjupad information kring utbildningsenhetens tillsyn och insyn under 2023.

Sidan uppdaterades: