Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Fortsatt ökning av behöriga lärare i Nacka

​I Nacka kommun fortsätter andelen legitimerade och behöriga lärare i skolorna att öka. I samtliga jämförda skolformer är andelen behöriga lärare 2023 högre än i Stockholms län och riket.

I Nacka kommun ökar andelen legitimerade och behöriga lärare i förskoleklass, grund- och gymnasieskola jämfört med föregående läsår. I samtliga jämförda skolformer är andelen behöriga lärare högre än i Stockholms län och riket. Högst andel legitimerade och behöriga lärare i Nacka kommun finns i gymnasieskolan (90,5 procent), följt av förskoleklass (90,1 procent) och grundskola (78,9 procent).

​Den största ökningen av behöriga lärare har skett i förskoleklass. 2022 var andelen 85 procent – i oktober 2023 var andelen 90,1 procent. Det är de fristående skolorna i kommunen som har ökat sin andel legitimerade och behöriga lärare vilket har resulterat i att de har en högre andel legitimerade och behöriga lärare än de kommunala förskoleklasserna. I grund- och gymnasieskolan ligger dock de fristående skolorna som grupp betydligt under de kommunala skolornas behörighetsgrad. Samtidigt är behörighetsnivån i Nackas fristående skolor högre än såväl genomsnittet för riket som för Stockholms län.

​Var kommer uppgifterna ifrån?

​Alla uppgifter är hämtade från Skolverkets statistik som i sin tur bygger på de uppgifter som skolorna rapporterat in till Statistiska centralbyrån om sina tjänstgörande lärare, den undervisning de bedriver samt tjänstgöringsgrad per den 15 oktober 2023.

​Vad är det som redovisas?

​De nationella styrdokumenten anger att lärare ska vara legitimerade och behöriga för de ämnen, skolformer och årskurser som de undervisar i. Det är också det behörighetsmått som redovisas i detta ärende om inget annat sägs.

​Antalet respektive andelen behöriga lärare i denna tjänsteskrivelse avser tjänstgörande lärare per den 15 oktober 2023, där tjänstgöringsgraden är omräknad till heltidstjänster.

​Skolor som är undantagna från legitimationskravet

Undantag från legitimations- och behörighetskravet finns för lärare vid skolor som bedriver ämnesundervisning på engelska och vid skolor med waldorfpedagogisk inriktning. För Nackas del är det totalt fyra grundskolor som omfattas av undantagen och som därför varken ingår i Skolverkets statistik om legitimerade och behöriga lärare eller i redovisningen i detta ärende.

​Undantag från legitimationskrav finns också för lärare som undervisar i modersmål eller i gymnasieskolans yrkesämnen.

​Utmaningar

​Det finns fortsatt utmaningar att öka andelen legitimerade och behöriga lärare i vissa skolor och undervisningsämnen. Det behövs också fler speciallärare i skolan generellt samt lärare med specialpedagogisk högskoleexamen i de anpassade skolformerna.

​Länk till tjänsteskrivelsen om legitimerade och behöriga lärare i Nacka

Sidan uppdaterades: