Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka vill se fler legitimerade förskollärare

Förskolorna i Nacka har i genomsnitt 30 procent legitimerade förskollärare. Det är 1 procentenhet lägre än i Stockholms län och 11 procentenheter lägre än i riket. Variationen mellan förskolorna är stor och Nacka kommuns mål om att minst 95 procent av förskolorna ska nå upp till minst 20 procent förskollärare är inte uppfyllt.

I förskolan krävs en förskollärarlegitimation för att få bedriva undervisning och kunna bli tillsvidareanställd som förskollärare. På samma sätt finns krav på legitimation med behörighet för undervisning i fritidshem för att få bedriva och ansvara för undervisning i fritidshemmet. I såväl förskolan som i fritidshemmet får det i undervisningen utöver förskollärare och lärare även finnas annan personal som har en sådan utbildning eller erfarenhet att barnens eller elevernas utveckling och lärande främjas.
Att barnen i förskolan och eleverna i fritidshemmet har tillgång till legitimerade förskollärare respektive legitimerade lärare är viktigt för att ge dem tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Personaltätheten behöver vara anpassad utifrån barnens och elevernas behov och förutsättningar samt lokalernas utformning.

Förskola

Nacka har ett högt uppsatt mål om att minst 95 procent av förskolorna i kommunen ska nå upp till minst 20 procent legitimerade förskollärare. Det har skett en marginell ökning sedan föregående år och i dagsläget har knappt 82 procent av förskolorna minst 20 procent legitimerade förskollärare. Nackas fristående förskolor är i majoritet såväl bland förskolorna med högst som med lägst andel legitimerade förskollärare. I genomsnitt har de kommunala förskolorna i Nacka en högre andel legitimerade förskollärare än de fristående.
Personaltätheten mätt i antal barn per heltidstjänst är 5,3 i Nackas förskolor vilket är något högre än Stockholms län (5,2) och riket (5,1). I Nackas kommunala förskolor är antalet barn per heltidstjänst 5,1 medan det går 5,5 barn per heltidstjänst i Nackas fristående förskolor.

Fritidshem

I Nackas fritidshem är personaltätheten, mätt i antal elever per anställd, högre än i resten av landet. Antal elever per heltidsanställd personal ligger i genomsnitt på 19,1 i Nacka. I Stockholms län och riket är siffrorna 20,8 respektive 21,3. Av de anställda som har en tjänst som lärare i Nackas fritidshem, har 42 procent en lärarlegitimation med behörighet för undervisning i fritidshemmet läsåret 2023/24. Det är 3 procentenheter lägre än i genomsnittet för länet och 2 procentenheter lägre än rikssnittet.

Statistiken på enhetsnivå har utbildningsenheten beställt från Statistiska centralbyrån. (SCB) Övrig statistik är hämtad från Skolverkets förskollärar-och lärarlegitimationsregister.

Läs mer i tjänsteskrivelsen

Statistik förskola

Statistik fritidshem

Sidan uppdaterades: