Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fortsatt höga elevresultat i Nackas skolor

Elevresultaten i Nackas grundskolor fortsätter att vara höga, både vad gäller de nationella proven och betygen i årskurs 6 och 9. Det visar den senaste resultatredovisningen som just presenterats för utbildningsnämnden. Våren 2019 blev 94 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolan.

Färre elever fick sitt förstahandsval i skolvalet 2019

I skolvalet till hösten 2019 fick 85 procent av eleverna plats på den skola de valt i första hand vilket är en minskning från förra året. Utfallet innebär att utbildningsnämndens mål på 90 procent inte nåddes.

Färsk statistik om gymnasieantagningen ht 2019

69 % av eleverna som sökte till gymnasiet inom Stockholms län till hösten 2019 fick sitt förstahandsval tillgodosett. Drygt hälften av Nackaeleverna sökte till en skola i Nacka. Nacka gymnasium är den fjärde mest populära gymnasieskolan bland länets ungdomar.

Gott resultat i vårens VÅGA VISA-observationer

De flesta av de förskolor och skolor som observerats under våren 2019 bedöms ha en god verksamhet. Två av förskolorna uppfyller kraven för att vara ett gott exempel inom Våga Visa.

Fördjupad studie om gymnasieelevernas syn på skolan

Eleverna i gymnasiet ger ganska låga enkätbetyg på sådant som stimulans, inflytande och återkoppling i skolan. En nyligen publicerad studie ger en mångfacetterad och nyansrik bild av skolan med både positiva och negativa inslag.

I oktober öppnas en ny förskola i Boo

I oktober 2019 öppnar Jensen Education sin första förskola i Nacka. Kön till förskolan öppnas den 6 september 2019.

Välkommen till Gröna Dalen!

DaVi-skolan AB har sedan början av augusti tagit över verksamheten i de lokaler på Igelbodaplatån där det tidigare fanns två föräldrakooperativ med montessoriverksamhet.

Nu öppnar Svanhöjdens förskola i Älta

Sjöängens förskola i Älta flyttar nu in i en ny byggnad och byter samtidigt namn till Svanhöjdens förskola. Svanhöjdens förskola kan ta emot totalt 160 barn fördelade på 12 grupper.

Nacka växer! Fler platser planeras inom förskola och skola

Enligt utbildningsnämndens senaste behovsprognos behöver Nacka ytterligare cirka 3200 förskoleplatser under prognosperioden 2019-2040. Vad gäller grundskolan beräknas cirka 1400 nya platser behövas utöver de omkring 4700 platser som planeras. Inom gymnasieskolan finns behov av ytterligare omkring 2000 platser

Två förskolor och ett Simfritids startar hösten 2019

Nacka växer och vi behöver efter hand fler platser på förskola, skola och fritidshem. Efter sommaren får vi ett tillskott på tre nya anordnare i Nacka – två förskolor nära Nacka Forum och en anordnare av pedagogisk omsorg för skolbarn i Boo.

Förskolans betydelse för barns språkutveckling

En forskare vid Stockholms universitet har på utbildningsnämndens uppdrag genomfört en studie för att få en bild av förskolans betydelse för barns språkutveckling. Resultatet visar att det språkutvecklande arbetet som observerades på förskolorna är bra men går att utveckla.

Nacka har god tillgång på utbildade och legitimerade lärare

Generellt finns en god tillgång till utbildade och legitimerade lärare på flertalet skolor i Nacka. Det visar den senaste lärarstatistiken som avser hösten 2018.

Mycket ros men även lite ris – här är resultatet från årets elev- och föräldraenkät

Resultaten från årets elev- och föräldraenkät visar genomgående mycket goda resultat. I grundskolan är det generella mönstret att de yngre eleverna i hög grad ger positiva svar om sin skola men nöjdheten minskar med stigande ålder och fortsätter att avta i gymnasieskolan.

Lundsjön blir Fyren! Ny huvudman för förskolan på Ljuskärrsberget

I sommar stängs Lundsjöns förskola och istället startar Fyrens förskola verksamhet i samma lokaler.

Ny förskola i Tollare hösten 2019

Nacka växer och fler förskoleplatser behövs i takt med att fler barn flyttar in. I augusti 2019 öppnar ännu en förskola i Tollare.

Förskolor och skolor i Nacka fortsätter visa hög kvalitet

Förskolor och skolor i Nacka fortsätter att ha hög kvalitet över lag. Kvalitetsanalysen för 2018 visar bland annat hög måluppfyllelse och positiv resultatutveckling för eleverna samt goda omdömen i viktiga avseenden från föräldrar, elever, externa observatörer och chefer.

Färsk statistik om barn och personal i förskolan

Personalstatistiken som samlades in i oktober 2018 visar att andelen förskollärare i Nackas förskolor ligger kvar på 32 procent. Antalet barn per årsarbetare har ökat marginellt från 5,3 till 5,4.

Så här arbetar Nackas förskolor med digital kompetens

För att få en nulägesbild vad gäller digital kompetens i Nackas förskolor har utbildningsenheten uppdragit åt en forskare att genomföra en studie. Studien visar att förskolor i Nacka kommun arbetar positivt och framåtsyftande för att möjliggöra för barn att utveckla digital kompetens.

Två förskolor och en grundskola i Nacka är goda exempel

Hösten 2018 observerades fem förskolor och två grundskolor i Nacka inom utvärderingssamarbetet Våga Visa. Två förskolor och en grundskola fick höga bedömningar av observatörerna och bedöms vara goda exempel.

Förädlingsvärde – ett nytt sätt att analysera skolelevers resultat

Redovisningar av elevresultat visar traditionellt vilka resultat som eleverna når på ett visst prov eller vilket betyg de får i en viss årskurs. Utbildningsenheten har under flera år arbetat med att utveckla elevresultatsmått för att även belysa elevernas resultatutveckling över tid.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.