Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kungörelse om granskning - Galärvägen

Detaljplan för område kring Galärvägen och Kornettvägen m.fl. vägar, sydöstra Boo, Nacka kommun Normalt planförfarande

Planområdet är beläget i sydöstra delen av kommundelen Boo.

Syftet med planförslaget är rusta upp och förbättra vägarna i området och möjliggöra ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för allmän plats (väg-, park- och naturområden). Byggrätten för bostadshus utökats något samtidigt som områdets landskapsbild och värdefulla vegetation bevaras.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntintrång på kvartersmark samt fastigheter som kan tillföras mark finns tillgänglig i planbeskrivningens bilaga fastighetskonsekvensbeskrivning.

Under tiden den 3 november 2020 till och med den 8 december 2020 finns planförslaget tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Handlingarna och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på http://www.nacka.se/galarvagen

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 8 december 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2013/660–214 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Planenheten KFKS 2013/660–214, 131 81 Nacka.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Frågor om planförslaget ställs till planarkitekt Felicia Liabäck Löwstett, telefon 08-718 79 36, epost felicia.liaback-lowstett@nacka.se. Frågor om utbyggnad och genomförande ställs till projektledare Johan Björkman, telefon 073-509 14 11, e-post johan.1.bjorkman@nacka.se.

Sidan uppdaterades: