Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om samråd

Detaljplan för Jaktvarvet, fastigheten Solsidan 52:1 med flera, i Saltsjöbaden, Nacka kommun

Utökat förfarande

Planområdet är beläget på Jaktvarvsvägen 5, i södra delen av Saltsjöbaden.

Detaljplanen syftar till att bidra till bostadsförsörjningen genom att möjliggöra för en ny småskalig bostadsbebyggelse med god gestaltning i en attraktiv miljö i södra Saltsjöbaden. Vidare är syftet med planen att tillgängliggöra den idag svåråtkomliga fastigheten för allmänheten med möjlighet till vattenkontakt.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Strandskydd enligt 7 kap miljöbalken föreslås upphävas med stöd av 4 kap 17 § plan- och bygglagen. Strandskyddet föreslås upphävas inom allmän plats som avser gata, gång och parkeringsplats samt för kvartersmark för bostad, hamn, pumpstation och transformator. Strandskyddet avses också upphävas inom föreslagen del av vattenområden som reglerar vattenområde för bryggor.

Under tiden den 16 juni, 2022 till och med den 15 september, 2022 finns planförslaget tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Saltsjöbaden centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Handlingarna och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/jaktvarvet

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 15 september 2022.

Synpunkter lämnas till registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2019/814 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Planenheten KFKS 2019/814, 131 81 Nacka. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Frågor om planförslaget ställs till planarkitekt Emilie Skoglund fram till den 23 juni 2022 på telefon 08-718 95 98, e-post: emilie.skoglund@nacka.se. Efter den 23 juni kan frågor ställas till planarkitekt Terese Karlqvist på telefon 08-718 94 79 eller e-post: terese.karlqvist@nacka.se

Planenheten

Sidan uppdaterades: