Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

Järlasjön är Nackas största sjö. Den är en vacker vattenspegel och betyder mycket för friluftslivet. Utsläpp från industrier och hushåll har minskat kraftigt, men sjön hotas av dåligt renat dagvatten. Stora flöden av dagvatten kan också leda till översvämningar. Därför pågår nu planering för att kunna bygga en reningsbassäng i Kyrkviken.

Bakgrund till ansökan: Stora problem med dagvattnet

Med tanke på miljön i våra sjöar behöver dagvattnet renas bättre än idag. Det gäller i hög grad kring Järlasjön. Flödena av dagvatten måste också hållas under kontroll för att undvika översvämningar. Risken för det ökar både genom klimatförändringen och genom att mer mark bebyggs.

Samtidigt är stadsutvecklingen en möjlighet att ta itu med dagvattenproblematiken. Exploatering innebär att stora pengar ska investeras. En del kan sättas av för miljömässiga förbättringar. Och man kan dra fördel av att gator och annan mark ändå kommer att behöva grävas upp i samband med byggandet. Dagvattnet till Järlasjön är en stor fråga i planeringen av Planiaområdet, som sträcker sig på båda sidor om Värmdövägen, norr och väster om Kyrkviken, och flera angränsande områden.

FOSFORBUDGET FÖR JÄRLASJÖN

Järlasjön är övergödd. Dåligt siktdjup och att algblomningar ibland förekommer är några tecken på det. Det som driver på gödningen är ett överskott av fosfor. En nygjord fosforbudget för sjön visar varifrån fosforn kommer, hur mycket som finns i vattnet och vart det rinner vidare. Den största källan är idag dagvattnet.

Fosforbudget

Genom planeringen för Planiaområdet, andra stadsbyggnadsprojekt och Nackas arbete med ekosystemtjänster har förslag till åtgärder för att rena och fördröja dagvattnet inom en stor del av västra Sicklaön tagits fram. De innebär satsningar på bland annat dammar, våtmarker, kanaler, underjordiska magasin och en skärmbassäng för rening i själva sjön. Det ska leda till att Järlasjöns vatten bli bättre.

Utredningar och beslut

Frågan om rening av det dagvatten som leds ut i Kyrkviken har utretts i flera omgångar, och det har tagit tid att nå fram till ett politiskt beslut om en lösning. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att gå vidare med förslaget om en reningsbassäng och att ansöka om miljödom för vattenverksamhet.
Läs mer i kommunstyreslens protokoll

Samråd om miljödomsansökan

Anläggandet av dagvattenanläggningen är en så kallad vattenverksamhet. Nacka kommun kommer att söka tillstånd för verksamheten hos mark- och miljödomstolen. Samråd med dem som berörs av projektet är en viktig del i ansökan. Syftet med samrådet är att informera om det planerade projektet och fånga in synpunkter i ett tidigt skede.

Samrådet genomfördes under våren 2017 och en en samrådsredogörelse har lämnats till länsstyrelsen. Miljödomsansökan kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen under hösten 2017.

För frågor om projektet och miljödomsansökan, kontakta Petra Carlenarson, projektchef för Sickla-Plania på kommunens exploateringsenhet.
E-post: petra.carlenarson@nacka.se

Samrådsdokument, samråd 2
Samrådsunderlag 20170529
Bilaga 1: Illustrationsplan
Bilaga 2: Bullerkartläggning (PDF-dokument, 4,7 MB)
Affisch om samrådet

Ett tidigare samråd genomfördes i början av 2017. Här finns samrådsunderlaget som presenterades då.

Samråd 1
Samrådsunderlag 20170123 (OBS! Ej aktuellt!)
Bilaga 1: Planöversikt (PDF-dokument, 1,1 MB) (OBS! Ej aktuellt!)


Läs mer om Järlasjön


Läs mer om utvecklingsplanerna för området i programmet för Planiaområdet

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.