Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

Järlasjön är Nackas största sjö. Den är en vacker vattenspegel och betyder mycket för friluftslivet. Utsläpp från industrier och hushåll har minskat kraftigt, men sjön hotas av dåligt renat dagvatten. Stora flöden av dagvatten kan också leda till översvämningar. Därför pågår planering för att bygga en reningsbassäng i Kyrkviken.

Säkerställa vattenkvalitet

Dagvatten måste renas innan det hamnar i vattendragen. Miljökraven, lokalt, nationellt och på EU-nivå, skärps undan för undan. 
Nacka kommun har därför, tillsammans med oberoende experter, utvärderat olika alternativ för att rena Järlasjön. Reningsbassängen är en av flera åtgärder som behövs för att säkerställa sjöns vattenkvalitet. Med en reningsbassäng skapar vi bättre förutsättningar för en renare sjö.

Lukt- och ljudlös

Bassängen tar en mycket liten yta av sjön i anspråk, det enda som syns för förbipasserande är en smal läns på ytan. Början av bassängen är täckt av ett bryggdäck för att underlätta underhåll. Dagvattnet som leds till bassängen är regnvatten som inte luktar. Anläggningen är ljudlös.

Mervärde

Utöver dagvattenreningen är det angeläget att skapa ett mervärde med nya möjligheter till rekreation. Kommunen planerar därför för en ny park nära vattnet vid Kyrkviken, med bryggdäck längs strandkanten. Vi skapar då, samtidigt med reningsbassängen, nya mötesplatser och möjlighet till vattenkontakt för närboende och andra.

Dom i Mark- och miljödomstolen

Anläggandet av dagvattenanläggningen är en så kallad vattenverksamhet. Nacka kommun ansökte om tillstånd för verksamheten hos Mark- och miljödomstolen. Reningsanläggningen togs upp den 18 -19 september 2018. Domstolen har den 19 december 2018 lämnat besked i frågan och där i huvudrag beviljat kommunens ansökan.

Läs domen här (PDF-dokument, 865 kB)

Bakgrund till ansökan: Stora problem med dagvattnet

Med tanke på miljön i våra sjöar behöver dagvattnet renas bättre än idag. Det gäller i hög grad kring Järlasjön. Flödena av dagvatten måste också hållas under kontroll för att undvika översvämningar. Risken för det ökar både genom klimatförändringen och genom att mer mark bebyggs.

Samtidigt är stadsutvecklingen en möjlighet att ta itu med dagvattenproblematiken. Exploatering innebär att stora pengar ska investeras. En del kan sättas av för miljömässiga förbättringar. Och man kan dra fördel av att gator och annan mark ändå kommer att behöva grävas upp i samband med byggandet. Dagvattnet till Järlasjön är en stor fråga i planeringen av Planiaområdet, som sträcker sig på båda sidor om Värmdövägen, norr och väster om Kyrkviken, och flera angränsande områden.

Järlasjön är övergödd. Dåligt siktdjup och att algblomningar ibland förekommer är några tecken på det. Det som driver på gödningen är ett överskott av fosfor. Flera utredningar har gjorts för att klarlägga varifrån fosforn kommer, hur mycket som finns i vattnet och vart det rinner vidare. Enligt den senaste beräkningen svarar dagvattnet för merparten av den externa belastningen.

Förslag till helhetslösningar

Genom planeringen för Planiaområdet, andra stadsbyggnadsprojekt och Nackas arbete med ekosystemtjänster har förslag till åtgärder för att rena och fördröja dagvattnet inom en stor del av västra Sicklaön tagits fram. De innebär satsningar på bland annat dammar, våtmarker, kanaler, underjordiska magasin och en skärmbassäng för rening i själva sjön. Det ska leda till att Järlasjöns vatten bli bättre.

En fördjupad utredning som Sweco gjort åt Nacka kommun har gett konkreta förslag om reningsåtgärder. Förslagen beräknas kunna minska fosfortillskottet från dagvatten med 95 kg per år., vilket räcker för att klara de miljömål som måste nås vid planering.Två åtgärder gäller Sicklasjöns avrinningsområde och sex åtgärder dagvatten till övriga Järlasjön. Den föreslagna skärmbassängen i Kyrkviken kan enligt utredningen ensam stå för mer än en tredjedel av den totala minskningen av fosforn.
Dagvattenhantering, fördjupad va-utredning, Sweco (rapport om utredningen)

Utredningar och beslut

Frågan om rening av det dagvatten som leds ut i Kyrkviken har utretts i flera omgångar, och det har tagit tid att nå fram till ett politiskt beslut om en lösning. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att gå vidare med förslaget om en reningsbassäng och att ansöka om miljödom för vattenverksamhet.
Läs mer i kommunstyrelsens protokoll

För frågor om projektet, kontakta Petra Carlenarson, projektchef för Sickla på kommunens exploateringsenhet.
E-post: petra.carlenarson@nacka.se

Ansökan om miljödom
Ansökan
Bilaga B: Teknisk beskrivning
Bilaga C: Miljökonsekvensbeskrivning
Kompletteringar:

2018-05-07: Kommunens svar på inkomna yttranden

2016-02-22 Iriktningsbeslut (PDF-dokument, 259 kB)

2018-03-21: Svar på frågor från mark- och miljödomstolen

2018-03-20: Förslag till provtagningsprogram för anläggningen

Dokumenten ovan är de centrala i ansökan. Kontakta projektchefen eller Nackas kontaktcenter om du vill ta del av andra bilagor.

Samrådsdokument, samråd 2
Samrådsunderlag 20170529
Bilaga 1: Illustrationsplan
Bilaga 2: Bullerkartläggning (PDF-dokument, 4,7 MB)
Affisch om samrådet


Ett tidigare samråd genomfördes i början av 2017. Här finns samrådsunderlaget som presenterades då.

Samråd 1
Samrådsunderlag 20170123 (OBS! Ej aktuellt!)
Bilaga 1: Planöversikt (PDF-dokument, 1,1 MB) (OBS! Ej aktuellt!)


Läs mer om Järlasjön
Artikel i Nacka Värmdö Posten om reningsbassängen
Läs om dagvattensituationen inom olika avrinningsområden
Läs mer om utvecklingsplanerna för området i programmet för Planiaområdet

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.