Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Järlasjön

Järlasjön är Nackas största sjö. Den ligger i en öst-västlig sprickdal och delas av ett smalt sund i två bassänger. Den inre delen av sjöns västra bassäng brukar kallas Sicklasjön. Kolbottensjön, som förbinds med Övre Järlasjön genom en kulvert under Saltsjöbadsleden och en trång kanal, är också en del av Järlasjön.

Sjön ligger intill högexploaterade områden med bostäder, vägar och industrier. Flera förorenande industrier har tidigare legat vid sjön. Den är ändå inte olämplig som badsjö.

Bad och friluftsliv

Bad

Sickla Strandbad är en kommunal badplats vid norra stranden i Järlasjöns västra bassäng. Badvattnet kontrolleras enligt EU-normer.
Badplatser på Sicklaön

Fiske

Enskede sportfiskeklubb arrenderar fisket i delar av södra Järlasjön (dock inte vid Hästhagen). Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, gäller i södra delen av Sicklasjön.

Sjön är populär för pimpelfiske. Fiskbeståndet består av bland annat gädda, abborre, braxen, björkna, mört, sarv, sutare, ruda och löja. Vid kommunens senaste provfiske hittades bland annat den sällsynta fisken nissöga och musselarten allmän dammussla.
Om fiske och fiskerätt

2008 genomfördes provfiske och en undersökning om hälsotillståndet hos abborrar i Järlasjön på kommunens uppdrag.
Provfiske i Järlasjön (PDF-dokument, 1,4 MB)
Abborrens hälsotillstånd i Järlasjön (PDF-dokument, 2,6 MB)

Övrigt friluftsliv

Det finns goda möjligheter att motionera på stigar och spår runt Sicklasjön.

Sjön används för motorbåtssporter, bland annat vattenskidåkning. Hastighetsbegränsning på 8 knop för motorbåtstrafik gäller i stora bassängen (Järlasjön), 5 knop i västra bassängen (Sicklasjön).

Sickla Sluss är en liten handmanövrerad sluss som förbinder sjöns västra bassäng med Hammarby Sjö/Saltsjön. Slussen går att nå till fots eller på cykel. Slussen sköts till största delen av ideella krafter genom Föreningen Sicklaslussens vänner.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till stränderna på norra sjön är begränsad på grund av bebyggelse. Utmed sjöns södra strandlinje, utom i Hästhagen och Kranglan, gäller huvudsakligen utvidgat strandskydd.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Växtligheten i sjön är sparsam, beroende på att den är djup också nära stränderna. Sjöns sydöstra del ligger i ett botaniskt intressant område med inslag av ädellövskog. Strömstaren häckar vid Nackaån. Bävrar har byggt hyddor i sjön. En bäverhydda finns vid kanalen till Kolbottensjön.

Miljötillstånd

Järlasjön är näringsrik. Siktdjupet är litet (1,0-2,5 meter).

Syrebrist uppträder ofta i bottenvattnet runt 10 meters djup, och är ofta högre mot slutet av växtsäsongen och lägre vintertid. Sjön har fått ta emot föroreningar från omkringliggande hushåll och industrier under lång tid. Både näring och höga halter av tungmetaller har därför ansamlats i sedimenten vid bottnen. Det gäller särskilt utanför Järla industriområde. Idag får Järlasjön fortfarande ta emot stora mängder förorenat dagvatten. Flera pumpstationer har katastrofutsläpp till sjön.

Sjön är kraftigt skiktad sommartid, vilket gör att ytvattnet sällan kommer i kontakt med det näringsrika och förorenade bottenvattnet. Detta minskar risken för algblomningar.

Efter iakttagelser av skumbildning och brunfärgning av vatten i Järlasjön gav Nacka kommun under 2008 konsulter i uppdrag att göra ytterligare analyser och bedöma troliga orsaker.
Brunfärgning av Järlasjön (PDF-dokument, 566 kB)

Som ett led i arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv gjordes 2015 en beskrivning med förslag till åtgärdsplan för Järlasjön. Rapporten har senare kompletterats med en studie av vattenutbytet i sjön.
Järlasjön, källfördelningsanalys och översiktlig åtgärdsplan (PDF-dokument, 3,9 MB)
Järlasjöns vattenutbyte (PDF-dokument, 1,4 MB)

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet
siktdjup

Klassningen ovan gäller sjöns stora huvudbassäng. I de mindre bassängerna, där vattenomsättningen är sämre, är halterna av fosfor och kväve högre.

Sjövård

Kommunens strategi för Järlasjön har varit att förbättra tillståndet i de uppströms liggande sjöarna, främst i Ältasjön, för att därigenom avlasta Järlasjön från tillrinnande näringsrikt vatten. Det är också viktigt att avlasta sjön från förorenat dagvatten för att minska tillflödet av fosfor och förbättra syreförhållandena i de större djupen.

Extra provtagningar

2010 gjordes en rapport om provtagningar av vatten som leds till Järlasjön i rör från köpkvartersområdet och Alphyddan. Den utgår från kommunens provtagningsprogram som fastställts i samarbete med kommunen:
Rapport om dagvatten, november 2009 samt hela årcykeln (PDF-dokument, 4,9 MB)

Under september och november 2009 samt var tredje månad 2010 har miljölaboratoriet Eurofins tagit extra prover i mitten av Järlasjön, på kommunens uppdrag. Nya prover togs också under 2011.
Rapport om tillståndet i Järlasjön , 2011  (PDF-dokument, 531 kB)

Dagvatten - undersökningar och reningsåtgärder

I samband med detaljplanering av Sickla Köpkvarter gjordes 2007-2008 två utredningar om dagvattenhanteringen. De kan hämtas här:
Skärmbassäng för rening av dagvatten, 2007  (PDF-dokument, 357 kB)
Dagvattenhantering för Sickla Köpkvarter, fördjupad studie av effekter på Kyrkviken och Järlasjön (PDF-dokument, 1,4 MB)

Ett arbete för att förbättra dagvattensituationen kring Järlasjön pågår nu. Arbetet samordnas med stadsbyggnadsprojekt inom Nacka stad-området. För att kunna bygga en anläggning som renar dagvatten i Kyrkviken behöver Nacka kommun få en miljödom om vattenverksamhet.
Läs om dagvattenrening i Kyrkviken

Sjöfakta
Yta 83,5 hektar
Medeldjup 9,4 meter
Maxdjup 22,0 meter
Nivå 4,9 meter över havet
Volym 8 030 000 m³
Tillrinningsområde 21,0 km²
Sjönummer 61/62

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.