Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Järlasjön

Järlasjön är Nackas största sjö. Den ligger i en öst-västlig sprickdal och består av flera bassänger. Den inre delen av sjöns västra bassäng brukar kallas Sicklasjön. Kolbottensjön, som förbinds med Övre Järlasjön genom en kulvert under Saltsjöbadsleden och en trång kanal, är också en del av Järlasjön.

Sjöfakta

Yta 83,5 hektar
Medeldjup 9,4 meter
Maxdjup 22,0 meter
Nivå 4,9 meter över havet
Volym 8 030 000 m³

Behandling av vattnet mot övergödning

I början av augusti 2020 behandlades vattnet i sjön för att sänka de höga fosforhalterna och åtgärda övergödningen i Järlasjön. Vattnet blir klarare, sikten förbättras och sjön blir mer attraktiv för bad och fiske. Läs mer om hur Järlasjön ska behandlas här.

Delar av sjön ligger intill högexploaterade områden med bostäder, vägar och industrier. Utmed andra stränder består omgivningarna av naturmark. Flera förorenande industrier har tidigare legat vid sjön. Den är ändå inte olämplig som badsjö.

Bad och friluftsliv

Skridskoåkning

Sjön plogas av Nacka kommun när isen är tillräckligt tjock. Se israpporten för mer information.

Bad

Sickla Strandbad är en kommunal badplats vid norra stranden i Järlasjöns västra bassäng. Badvattnet kontrolleras enligt EU-normer.
Badplatser på Sicklaön

Fiske

Enskede sportfiskeklubb arrenderar fisket i delar av södra Järlasjön (dock inte vid Hästhagen). Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, gäller i södra delen av Sicklasjön.

Sjön är populär för pimpelfiske. Fiskbeståndet består av bland annat gädda, abborre, braxen, björkna, mört, sarv, sutare, ruda och löja. Vid kommunens senaste provfiske hittades bland annat den sällsynta fisken nissöga och musselarten allmän dammussla.
Om fiske och fiskerätt

Under 2019 har provfiske genomförts i Järlasjön. Järlasjön provfiske 2019  (PDF-dokument, 675 kB)

2008 genomfördes provfiske och en undersökning om hälsotillståndet hos abborrar i Järlasjön på kommunens uppdrag.

Provfiske i Järlasjön 2008  (PDF-dokument, 1,4 MB)
Abborrens hälsotillstånd i Järlasjön 2008  (PDF-dokument, 2,6 MB)

Övrigt friluftsliv

Det finns goda möjligheter att motionera på stigar och spår runt Sicklasjön.

Sjön används för motorbåtssporter, bland annat vattenskidåkning. Hastighetsbegränsning på 8 knop för motorbåtstrafik gäller i stora bassängen (Järlasjön), 5 knop i västra bassängen (Sicklasjön).

Sickla Sluss är en liten handmanövrerad sluss som förbinder sjöns västra bassäng med Hammarby Sjö/Saltsjön. Slussen går att nå till fots eller på cykel. Slussen sköts till största delen av ideella krafter genom Föreningen Sicklaslussens vänner.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till stränderna på norra sjön är begränsad på grund av bebyggelse. Utmed sjöns södra strandlinje, utom i Hästhagen och Kranglan, gäller huvudsakligen utvidgat strandskydd.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Växtligheten i sjön är sparsam, beroende på att den är djup också nära stränderna. Sjöns sydöstra del ligger i ett botaniskt intressant område med inslag av ädellövskog. Strömstaren häckar vid Nackaån. Bävrar har byggt hyddor i sjön. En bäverhydda finns vid kanalen till Kolbottensjön.

Miljötillstånd

Järlasjön är näringsrik. Siktdjupet är litet (1,0-2,5 meter).

Syrebrist uppträder ofta i bottenvattnet runt 10 meters djup, och är ofta högre mot slutet av växtsäsongen och lägre vintertid. Sjön har fått ta emot föroreningar från omkringliggande hushåll och industrier under lång tid. Både näring och höga halter av tungmetaller har därför ansamlats i sedimenten vid bottnen. Det gäller särskilt utanför Järla industriområde. Idag får Järlasjön fortfarande ta emot stora mängder förorenat dagvatten. Flera pumpstationer har katastrofutsläpp till sjön.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
Näring-fosfor
Näring-kväve
Surhet
Siktdjup

Bästa tillståndsklass = blått,
sämsta = röd.
Mer förklaringar i sjöordlistan

Sjön är kraftigt skiktad sommartid, vilket gör att ytvattnet sällan kommer i kontakt med det näringsrika och förorenade bottenvattnet. Detta minskar risken för algblomningar.

Efter iakttagelser av skumbildning och brunfärgning av vatten i Järlasjön gav Nacka kommun under 2008 konsulter i uppdrag att göra ytterligare analyser och bedöma troliga orsaker.
Brunfärgning av Järlasjön (PDF-dokument, 566 kB)

Som ett led i arbetet med att uppnå god status enligt EU:s vattendirektiv gjordes 2015 en beskrivning med förslag till åtgärdsplan för Järlasjön. Rapporten har senare kompletterats med en studie av vattenutbytet i sjön.
Järlasjön, källfördelningsanalys och översiktlig åtgärdsplan (PDF-dokument, 3,9 MB)
Järlasjöns vattenutbyte (PDF-dokument, 1,4 MB)

Under 2020 uppdaterades åtgärdsprogrammet och även Sicklasjön inkluderades, lokalt åtgärdsprogram för Järlasjön och Sicklasjön. Beställare av rapporten var Nacka kommun och Stockholm stad. I rapporten framgår vilka åtgärder som bör vidtas för att uppnå god status. Åtgärdsprogrammet är inte bindande utan utgör ett beslutsunderlag vid framtagande av kommunens budget.

Lokalt åtgärdsprogram för Järla Sickla 2020-06-24  (PDF-dokument, 4,4 MB)

För att sänka halterna av fosfor och minska syrebristen i Sicklasjön och Järlasjön så genomförde Nacka kommun under 2020 fällningar med aluminiumsalt. Järlasjön behandlades under augusti och Sicklasjön behandlas under oktober.De första analysresultaten visar att fällningen hitills har uppnått önskad effekt. Uppföljning av fällningen ska pågå ytterligare några år.

Dagvattnet avgörande för sjöns tillstånd

Flera undersökningar I samband med detaljplanering av Sickla Köpkvarter gjordes 2007-2008 två utredningar om dagvattenhanteringen. De kan hämtas här:
Skärmbassäng för rening av dagvatten, 2007  (PDF-dokument, 357 kB)
Dagvattenhantering för Sickla Köpkvarter, fördjupad studie av effekter på Kyrkviken och Järlasjön (PDF-dokument, 1,4 MB)

I en senare fördjupad utredning om dagvattensituationen har Sweco gett kommunen och Nacka vatten och avfall konkreta förslag om reningsåtgärder. Förslagen beräknas kunna minska fosfortillskottet från dagvatten med 95 kg per år, vilket räcker för att klara de miljömål som måste nås vid planering. En skärmbassäng i Kyrkviken, som länge varit ett förslag för att förbättra vattnet, skulle ensam kunna stå för mer än en tredjedel av den totala minskningen av fosforn. Andra åtgärder - förutom att dagvattnet så långt som möjligt ska tas om hand lokalt - är bland annat mindre dammar och underjordiska magasin.
Nedan: Bild ur utredningen med förslag på platser för rening av dagvatten till Järlasjön. (Klicka på bilder för större version!)

Dagvattenhantering, fördjupad va-utredning, Sweco juni 2018

För att kunna bygga en anläggning som renar dagvatten i Kyrkviken behöver Nacka kommun få en miljödom om vattenverksamhet.
Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

Avrinningsområden i Nacka - om bland annat Järlasjöns avrinningsområde.

Tillståndsklassning

Klassningen som redovisas för Järlasjön (se färgprickar) gäller den stora huvudbassängen. I de mindre bassängerna, där vattenomsättningen är sämre, är halterna av fosfor och kväve högre. Där är alltså problemet med övergödning större.

Sicklasjön/Järlasjön och EU:s vattendirektiv

Vattnets naturliga vägar är utgångspunkten för EU:s vattendirektiv, som kommit till för att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Direktivet omfattar egentligen alla sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten, men när det gäller miljömål ligger fokus på de större eller viktigare områden som kallas för vattenförekomster. Idag räknas Sicklasjön, som är en mindre del av Järlasjön, till de vattnen, eftersom en EU-klassad badplats finns där.

Det övergripande målet är att alla vattenområden ska få god ekologisk och kemisk status. Ekologisk status delas in i fem klasser:

För kemisk status finns bara två klasser: god (blå), otillfredsställande/uppnår ej god status (röd)

Sicklasjön har idag måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Målet är att vattnet ska uppnå god status till år 2027.

Data om undersökningar och mål för vattenförekomster samlas systematiskt i VISS (Vatteninformationssystem Sverige).
Se beskrivningen av Sicklasjön i VISS

Sjövård

Kommunens strategi för Järlasjön har varit att förbättra tillståndet i de uppströms liggande sjöarna, främst i Ältasjön, för att därigenom avlasta Järlasjön från tillrinnande näringsrikt vatten. Det är också viktigt att avlasta sjön från förorenat dagvatten. Det kan minska tillflödet av fosfor och förbättra syreförhållandena i de större djupen.

Extra provtagningar
2010 gjordes en rapport om provtagningar av vatten som leds till Järlasjön i rör från köpkvartersområdet och Alphyddan. Den utgår från kommunens provtagningsprogram:
Rapport om dagvatten, november 2009 samt hela årcykeln (PDF-dokument, 4,9 MB)

Under september och november 2009 samt var tredje månad 2010 tog miljölaboratoriet Eurofins extra prover i mitten av Järlasjön. Nya prover togs också under 2011
Rapport om tillståndet i Järlasjön, 2011  (PDF-dokument, 531 kB)

Sidan uppdaterades: