Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Medarbetare

Välkommen till framtidsfonderna

Framtidsfonderna är medel för utveckling och är tänkta att stimulera effektivare och smartare lösningar, ge Nackasamhället större mervärde och möjliggöra utveckling och innovation som inte annars varit möjliga i närtid.

Den 21 december 2020 fattade kommunstyrelsen beslut om att inrätta framtidsfonder i enlighet med politikerinitiativet ”Inrätta fyra framtidsfonder i Nacka, för utveckling, kompetens, trygghet och miljö” från den 6 oktober 2020. Totalt omfattar framtidsfonderna 125 miljoner kronor. En ansökan om medel ur någon av fonderna kan initieras av nämnd eller av en verksamhet och direktör är ytterst ansvarig för ansökan.

Kriterier

Följande kriterier är fastställda av kommunstyrelsen för att kunna bli tilldelade medel ur fonderna;

 • Extraordinära insatser som vi normalt inte kan hantera i driftsbudgeten.
 • Av engångskaraktär och får inte medföra utökad driftsram efter genomförande.
 • Ska skapa mätbart värde för Nackaborna och ge långsiktiga positiva effekter.
 • Insatserna ska vara i linje med övergripande mål
 • Nytänkande och utvecklande av nya arbetssätt för att ”Växa-utan-att växa”.
 • Stödja ambitionen 10 procent bästa kvalitet och 25 procent mest kostnadseffektiv.
 • Kan finansiera utvecklingstid och/eller tjänster, inte rena investeringar.

Fonder

Framtids- och utvecklingsfond (50 miljoner kronor)

Pengar från fonden ska kunna användas för strategiska framtidsinsatser. Det kan till exempel handla om digitaliseringsprojekt, teknik i äldreomsorgen, Vercity, EdTest-projektet, lärarutbildning, strategisk kommunikation främst kring stadsutveckling och insatser inom ramen för Konsten att skapa stad.

Kompetensfond (30 miljoner kronor)

Utbildnings- och fortbildningsinsatser för att höja kompetensen inom främst äldreomsorgen och socialtjänsten, men även insatser för att höja kompetensen inom förskolan. Där kan exempelvis medfinansiering för äldreomsorgslyftet och en särskild språksatsning för personal i äldreomsorgen finansieras.

Trygghetsfond (15 miljoner kronor)

Syftet med fonden är att kunna vidta ytterligare insatser för att öka tryggheten och motverka brottslighet, givetvis inom ramen för vad som ligger inom den kommunala kompetensen. Det kan till exempel röra sig om olika preventiva sociala åtgärder och projekt för att minska droganvändningen i Nacka i enlighet med strategin "Ett drogfritt Nacka för unga". Kameraövervakning, ordningsvakter och extra belysningsinsatser kan också vara aktuella.

Miljö- och klimatfond (30 miljoner kronor)

Insatser för att bidra till att Nacka ska vara en ännu mer klimatsmart och miljövänlig kommun och att vi kan uppnå de miljöambitioner som vi lyfter fram i majoritetsprogrammet. Det kan till exempel handla om sjörestaurering, iordningställande av nya naturreservat, skogsvård, underlätta båtpendling och laddstolpar.

Ansökan

Den praktiska hanteringen av alla ansökningar sker genom en fondgrupp och ett fondråd. Deras primära uppdrag är att säkerställa att kommunstyrelsens kriterier för framtidsfonderna är uppfyllda och varje ansökan ställs också mot Nacka kommuns styrmodell, kvarvarande medel i fonderna och mot liknande initiativ som redan har beviljats medel.

Efter att en ansökan om medel ur framtidsfonderna är inskickad sker följande:

 1. Fondgruppen kallar till ett avstämningsmöte där respektive projekt får beskriva sin ansökan och projektets målsättning.
 2. Fondgruppen ställer ansökan mot de kriterier som kommunstyrelsen har fastställt för att kunna få medel ur framtidsfonderna.
 3. Ansökningarna presenteras för fondrådet av ansvarig direktör/projektledare.
 4. Eventuellt återkommer fondgruppen till respektive projekt om något behöver klarläggas.
 5. Ansökningarna presenteras för politiken för vidare beredning i KSAU och KS.
 6. Beslut i KSAU och KS.
 7. De projekt som har beviljats medel ur fonderna ska löpande avrapporteras till kommunstyrelsen avseende effekt och ekonomiskt utfall.

Beslut om medel ur framtidsfonderna fattas en gång per tertial av kommunstyrelsen.

Kommande sista ansökningsdatum:

 • 28 augusti 2024 (Tertial 2)

Ansökan görs via nedanstående word dokument. Dokumentet skickas sedan per mail till kommunledningskoordinator vilde.rundfloen@nacka.se

Ansökan framtidsfonder

Ekonomisk uppföljning av projektet

Här finns en lathund för ekonomisk uppföljning av projektet. (PDF-dokument, 177 kB)

Har du frågor?

Vid frågor är du välkommen att kontakta fondgruppen som för närvarande består av Henrik Samuelberg, Frank Langenfeld, Vilde Rundfloen och Henrik Ahl.

Sidan uppdaterades: