Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal

En förflyttning och överdäckning av Värmdöleden, bostäder samt en ny bussterminal i anslutning till tunnelbanan, är viktiga byggstenar i arbetet med att nå visionen för den täta och levande naturbana kvartersstaden Centrala Nacka - en del av Nacka stad.

Peter Skogberg

Peter Skogberg

Projektchef

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor, till exempel trafik, buller och dagvatten. Planprogrammet föregår detaljplaneringen och ger en samlad bild av kommunens mål för utvecklingen av ett större område. Programmet är inte juridiskt bindande.

 • Samråd

  Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och projektledningen kan hämta in mer kunskap. När samrådsperioden är över sammanställs synpunkterna och planförslaget bearbetas.

 • Granskning

  Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

 • Antagande

  Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige. Exploateringsavtal tecknas, som reglerar hur kostnaderna för utbyggnaden fördelas.

 • Laga kraft

  Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

 • Förberedelser för utbyggnad

  Markfrågor och projektering tillsammans med exploatören ingår i förberedelserna.

 • Utbyggnad

  Byggherren (exploatören) söker bygglov och kan sedan börja bygga enligt den nya detaljplanen.

Illustration ovan och nedan: Amanda Wahlén. Fritt efter original av Mandaworks Se originalbild

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2023 att göra en markanvisning i tidigt skede till Skanska, som därmed blir ankarbyggherre och ska ta fram ett förslag till detaljplan i samarbete med kommunen.
 • Nacka kommun och Region Stockholm har tagit fram ett tilläggsavtal till tidigare principöverenskommelse gällande det fortsatta arbetet med att anlägga en ny modern bussterminal i anslutning till tunnelbanan, vilken beslutades i kommunfullmäktige den 16 maj 2022.
 • Nacka kommun fortsätter arbetet med att ta fram detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning. Parallellt tar Trafikverket fram en vägplan för väg 222, Värmdöleden.

En sammanhållen och öppen stadsmiljö

En cirka 300 meter lång överdäckning av Värmdöleden och den tillkommande bussterminalen binder samman de norra och södra delarna av Centrala Nacka. Därigenom skapas en sammanhållen stadsmiljö med grönare, tryggare och mer levande kvarter. Med fler arbetsplatser, serviceutbud, mötesplatser och närheten till grönområden blir det mer attraktivt att leva och jobba i området.

Ny stor knutpunkt för kollektivtrafik

I Centrala Nacka skapas en viktig knutpunkt för hållbart resande i och mellan Nacka, Värmdö och Stockholm. En ny inbyggd bussterminal planeras i direkt anslutning till tunnelbanestationen Nacka och skapar en attraktiv kollektivtrafiknod för byte mellan buss och tunnelbana. För att göra detta möjligt ska väg 222 (Värmdöleden) flyttas norrut.

Illustration Amanda Wahlén. Fritt efter original av Mandaworks_artikelbild.jpg

Stort samarbetsprojekt

Mötesplats Nacka med överdäckning och bussterminal genomförs i samarbete mellan Nacka kommun, Region Stockholm (Trafikförvaltningen) och Trafikverket.

Läs också om projektet på Trafikverkets webbplats

Projektet bedrivs parallellt med tunnelbanans utbyggnad till Centrala Nacka.

Närliggande trafikplatser byggs om

Under hösten 2023 planerar Trafikverket att börja bygga ut trafikplats Skvaltan för att få en ny koppling till Jarlaberg och Nacka strand. Genomförandet sker inom ett separat projekt och är en förutsättning för ta kunna ta bort Trafikplats Nacka när överdäckningen ska byggas.

Trafikverket ska även bygga ut trafikplats Kvarnholmen med ramper österut. Trafikplats Kvarnholmen har i dag två ramper i västlig riktning.

Tidplan

Ett första förslag till detaljplan beräknas kunna presenteras för samråd omkring årsskiftet 2024/2025.

från motorvägsdike till tät och levande stad

I dag domineras Nackas centrala delar av storskaliga trafiksystem, delvis gles bebyggelse och barriärer mellan olika områden. I framtiden ska det vara en tät, blandad och levande stad där man lätt tar sig mellan olika stadsdelar. Ett naturligt centrum i Nacka kommun.

Vad behöver ske för att målen ska nås?

I takt med att tunnelbanan dras fram till Nacka centrum via Sickla och Järla ska det byggas nytt, tätt och blandat på västra Sicklaön: Nacka stad ska bli en nära och nyskapande del av Stockholm, där det är attraktivt att leva, vistas och verka. Totalt 14 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser ska stå klara senast 2030.

Med en överdäckning av väg 222/Värmdöleden knyts centrala Nacka samman med Nacka strand, Jarlaberg, Bergs Gård och Nyckelviken. I dag utgör vägen en barriär.

Med en ny bussterminal kan man byta till och från tunnelbanan i Nacka centrum och enkelt nå bland annat nya bostadskvarter, gymnasium, parker, idrottsplatser och Nacka Forum.

14 mars 2017 godkände kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott (KSSU) projektets start-pm. (PDF-dokument, 1,8 MB)

Förstudie överdäckning och bussterminal

Omfattande utredningar har gjorts inom ramen för en förstudie om bussterminal och överdäckning i Nacka stad. Rapporten om förstudien (PDF-dokument, 11,4 MB)fördjupar och förtydligar övergripande principer i detaljplaneprogrammet för centrala Nacka och ger förslag på lösningar och genomförandestrategi.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: