Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Oljeavskiljare

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till dagvattnet eller till avloppsnätet, ska ha oljeavskiljare eller annan rening. Läs här om när oljeavskiljare behövs, hur de fungerar och vilka regler som gäller.

Varför krävs oljeavskiljare?

Avloppsnätet (spillvattennätet) i Nacka kommun får inte belastas med avloppsvatten som skiljer sig betydligt från vanligt hushållsvatten.

Många verksamheter har golvbrunnar som gör att olja och kemikalier riskerar att hamna i avloppet. Dessa ämnen kan försämra reningen när de når reningsverket. Om föroreningar når reningsverket så kan dessutom slammet bli förorenat, vilket gör att det blir svårt att hantera vidare. Det kan då till exempel inte läggas ut som gödning på åkrar.

Även sjöar och vattendrag är känsliga för föroreningar, till exempel ämnen som når ut via dagvattnet. Det är därför viktigt att vatten från verksamheter renas innan det släpps till dagvattnet. Till exempel har vatten från parkeringsplatser visat sig innehålla skadliga halter av olja och metaller.

Behöver du oljeavskiljare?

Här är några exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare:

Exempel på anläggningar anslutna till spillvattennätet som ska ha oljeavskiljare:

 • Bensinstationer.
 • Fordonstvättar.
 • Bilverkstäder (även gör det själv hallar).
 • Andra lokaler där oljor och kemikalier hanteras eller förvaras.
 • Garage (dock inte garage för enfamiljshus).
 • Måleri- och sprutlackeringsverkstäder.

Exempel på anläggningar anslutna till dagvatten som ska ha oljeavskiljare:

 • Industritomter där oljor och kemikalier hanteras och förvaras.

För en del verksamheter kan ett alternativ vara att inte ha verksamhetsavlopp, till exempel till bilverkstäder och andra lokaler där olja hanteras. Miljöenheten kan godkänna alternativ till rening med oljeavskiljare för parkeringsplatser utomhus.

För fordonstvättar som tvättar mer än 5000 personbilar eller 1000 lastbilar per år krävs mer avancerad reningsutrustning än oljeavskiljare.

Om oljeavskiljare

Oljeavskiljare fungerar genom att separera oljan från vattnet, genom att oljan flyter upp till ytan för att det är lättare än vatten. En mer avancerad oljeavskiljare (koalescensavskiljare) är utformad så att oljedropparna smälter samman, så att oljan kan avskiljas effektivare.

Det finns två klasser av oljeavskiljare:

 • Klass 1-avskiljare har ett utsläpp på 5 mg opolära kolväten per liter vätska.
 • Klass 2-avskiljare har ett utsläpp på 100 mg per liter.

Oljeavskiljare renar även vattnet på en del av dess metaller, men är inte så effektiv för vattenlösliga föroreningar. Den påverkas även om den belastas med stora mängder olja eller höga vattenflöden. Det ska därför inte ses som en fullständig reningsanläggning.

Installation och skötsel

Placering och koppling

Det vatten som når dagvattnet leds utan ytterligare rening ut till våra känsliga sjöar och vattendrag, där föroreningarna kan göra skada. Reningsverken är bättre på att ta reda på dessa föroreningar, men de vill inte ta emot stora mängder regnvatten. Grundregeln är därför att oljeavskiljare som belastas med vatten från inomhusmiljöer ska kopplas till spillvattnet, medan de som belastas med vatten från nederbörd (utomhus) ska kopplas till dagvattnet.

Innan du skaffar oljeavskiljare så bör du tänka igenom på om den bör kopplas till spillvattennätet eller dagvattennätet. Som exempel ska oljeavskiljare från garage kopplas till spillvattennätet, medan tankplatser på bensinstationer utformas så att de under tak leds till spillvattnet och de utan tak leds till dagvattnet (via oljeavskiljare). Kontrollera först med ledningsägaren och reningsverket, så att du vet vilka krav de ställer.

Funktionskrav

Oljeavskiljare ska uppfylla följande krav:

 • Oljeavskiljare där vattnet leds till spillvattennätet ska minst vara en s.k. klass 2 avskiljare.
 • Oljeavskiljare där vattnet leds till sjöar och vattendrag ska minst vara en s.k. klass 1 avskiljare.
 • Den ska vara utformad enligt Europastandard (SS-EN 858-1) och dimensionerad efter vattenflödet (enligt SS-EN 858-2).
 • Oljeavskiljare för dagvatten ska vara dimensionerade för 10% av det dimensionerade flödet för 2-års regn eller 5-års regn. Den ska vara försedd med en bypass-regulator.
 • Det ska finnas möjlighet för provtagning.
 • Den ska vara försedd med larm med ljud och ljussignal.

Skötsel och tömning

Egenkontroll

Om oljeavskiljaren fylls med olja så kommer avskiljningen att sluta och den kommer istället att bli en källa till oljeutsläpp. Det krävs därför att du som har oljeavskiljare har egenkontroll, som ska omfatta:

 • Ansvarig person, med kännedom om oljeavskiljaren och egenkontrollen.
 • Regelbunden kontroll av olje- och slammängd.
 • Kontroll av funktion och larm.
 • Provtagning av utgående vatten
 • Besiktning
 • Tömning
 • Dokumentation av egenkontrollen, till exempel provtagningsresultat, tömningar och besiktningsprotokoll.

Dokument om egenkontrollen sparas i minst 3 år och kunna visas upp för miljöenheten när myndigheten begär detta. Tömning av oljeavskiljaren ska journalföras och journalen ska kunna visas upp på begäran av VA-verket eller tillsynsmyndigheten.

Kemikaliehantering

Oljeavskiljaren renar inte allt och ska inte ses som en invallning, utan mer som ett extra säkerhetssteg mot oljeutsläpp. Du ska se till så att olja och andra kemikalier inte i onödan hamnar i din oljeavskiljare. Därför ska bland annat oljor och flytande kemikalier förvaras invallade även om de förvaras i utrymmen med oljeavskiljare. Det är även viktigt att du ser till att oljeavskiljaren inte tar emot kemikalier som gör att olja löses ut i vatten. Till exempel kan tvätt- och rengöringsmedel försämra oljeavskiljarens funktion.

Tömning

Enligt standard ska du tömma din oljeavskiljare när halva slamvolymen eller 80% av lagringskapaciteten för olja är fylld. Om oljeavskiljaren är kopplad till spillvattennätet, så kräver reningsverket att hela oljeavskiljaren ska tömmas minst två gånger per år. Efter tömningen ska oljeavskiljaren fyllas med rent vatten. Slam och olja från oljeavskiljaren är farligt avfall.

Kontroll och besiktning

Du som är ansvarig för skötsel av oljeavskiljare ska ha kontroll av att den fungerar och larmet ska kontrolleras kontinuerligt.

Enligt standard (SS-EN 858-2) ska du vart femte år låta genomföra en besiktning av din oljeavskiljare. Avskiljaren ska då tömmas och kontrolleras med avseende på att tanken är hel och tät, komponenternas täthet, eventuell invändig ytbehandling, larm och elektriska komponenter, rör, dämpskärmar och liknande avseende fastsättning och funktion. Besiktningen utförs av behörig personal.

Sidan uppdaterades: