Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Filminspelning i Nacka - så här gör du

En steg för steg-guide för dig som vill filma i Nacka.

Hitta kommunägd mark

Använd webbkartan nedan för att hitta vad som är kommunägd mark.

 1. Välj plats och kontakta kommunen med en förfrågan

  Kontakta i god tid kommunen med förfrågan om tid och plats för önskad filminspelning. Kommunen kontrollerar om det är kommunens mark eller annan markägare. Det behövs alltid tillstånd av markägaren för att använda marken. Maila uppgifter om önskad plats och tid till info@nacka.se eller trafik@nacka.se

  Behövs fler tillstånd?

  Ska det serveras mat och/eller alkohol på platsen? Är platsen du har valt inom ett naturreservat? Meddela detta eller annat specifikt som är bra för kommunen att känna till i din ansökan så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt enhet då det kan behövas fler tillstånd.

 2. Sök även tillstånd hos polisen

  Om du vill använda allmän plats för din filminspelning ska du även ansöka om polistillstånd. Polistillståndet måste vara utfärdat innan du börjar använda platsen. Tillståndet ska omfatta allt du ställer eller lägger dit och ska gälla hela den tid då platsen används. Tillståndet bör även innehålla information om eventuell avstängning av väg, se punkt 3.

  Polisen gör i samband med tillståndet en förfrågan till lokal polismyndighet, till räddningstjänst och aktuell kommun. Det är viktigt att dessa parter känner till filminspelningen om det skulle uppstå frågor från närboende eller förbipasserande.

  Tänk på:

  • att ansöka i god tid, helst minst en månad i förväg,
  • att bifoga en skiss, ritning eller ifylld kartbild över den aktuella platsen, med mått på den yta du söker tillstånd för
  • att Polismyndigheten behandlar tillståndsansökan först när du har betalat ansökningsavgiften.

  Här ansöker du om polistillstånd.

  Tips!
  Använd gärna kommunens webbkarta för att söka upp din plats. Du kan använda detta som underlag för din skiss. Här hittar du webbkartan.

 3. Behöver du ha fordon på platsen?

  Om filminspelningen kräver plats för parkerade fordon eller om ni vill stänga av en gata behöver ni ansöka om en Trafikanordningsplan (TA-plan) eller söka dispens från kommunen. Anledning kan vara att gatan till exempel behöver rökfyllas eller att en bil ska köra i fel riktning. Meddela även kommunen om ni tänkt använda befintliga parkeringar för uppställning av fordon. Kommunen undersöker möjligheten för detta och gör sedan åtgärder för att säkerställa framkomligheten på platsen för till exempel boende i området.

  Oftast behövs ingen TA-plan för att stoppa fordon 1-3 minuter vid tagning. Det räcker att du ansöker om detta i polisansökan. SL-bussar får aldrig stoppas om det inte uttryckligen står i tillståndet från polisen.

  Här ansöker du om TA-plan.

 4. Information till omkringboende

  Vid lånande av Nacka kommuns mark förväntas du informera omkringliggande bostäder eller verksamheter om filminspelningen. Detta innebär att det ska lämnas lappar i brevlådor och att det sätts upp tydliga anslag med information om aktiviteten. Det viktigaste är att respektera de boende.

  Informationen till omkringliggande bostäder/verksamheter ska innehålla:

  • Vilket företag som filmar
  • När och hur länge filminspelningen sker på platsen
  • Kontaktuppgifter till ansvariga på platsen
  • Övriga uppgifter som bedöms vara viktiga för boende/verksamheter att veta
 5. Säkerhet på platsen

  Det är viktigt att tänka på säkerheten på platsen så att det inte finns någon risk att någon kan skada sig.

  Tänk på att:

  • Ta hänsyn till trafikanter och deras säkerhet. Ta särskilt hänsyn till gångtrafikanter och speciellt synskadade.
  • Kablar och annat material får inte vara i vägen och utgöra fara för trafikanter utan man ska säkert och tryggt kunna passera platsen.
  • Utrymningsvägar ska hållas fria och räddningstjänsten ska kunna komma fram på platsen.
  • Vägmärken, brandposter, gatubrunnar eller andra viktiga installationer får inte täckas över eller döljas.
 6. Avgifter för att använda allmän plats

  Polisen tar ut en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir godkänd eller avslås.

  Nacka kommun tar sedan också ut en avgift för användandet av kommunens mark enligt taxa. Här kan du se aktuell taxa. (PDF-dokument, 241 kB)

Sidan uppdaterades: