Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Goda resultat för Nacka kommun i nationell mätning av företagsklimat

Nacka tar flera kliv framåt i Sveriges Kommuner och Regioners nationella kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och service mot företag. Nacka ökar mer än genomsnittet i Sverige, från 74 i indexvärde till 77, och ökar sin ranking från plats 72 till 32. Den största ökningen står området bygglov för.

— Det här är anmärkningsvärt goda siffror och vårt bästa resultat någonsin, säger näringslivsdirektör Anders Börjesson. För första gången når vi vårt mål om minst 75 i indexvärde. Årets mätning visar inte bara att de senaste årens positiva trend består, utan också att vår satsning på att förenkla och förbättra för företagen har gett resultat. Vi kan konstatera att företagarna är mycket nöjda med kommunens serviceområden.

Satsningen ”Förenkla helt enkelt” inleddes 2019 och syftade till att stärka det lokala företagsklimatet. Ett 100-tal medarbetare inom olika verksamheter på kommunen deltog i utbildningsinsatser för att bättre förstå näringslivets behov, för att samverka för att agera enklare och för att kunna ge bättre service. Årets mätning visar också att Nacka kommun ökar inom samtliga serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Den största ökningen är inom myndighetsområdet bygglov, där Nacka går från 59 i indexvärde till 75.

— Inom myndighetsutövningen jobbar vi målmedvetet för att öka kundnöjdheten. Det här resultatet bekräftar att vi är på rätt väg, säger miljö- och bygglovdirektör Andreas Totschnig.

— Nu ser vi tydligt att vårt intensiva arbete har lönat sig, säger bygglovschef Maria Melcher. Vi har fortsatt att satsa stort på digitalisering, med fokus på att utveckla e-tjänster så att det ska vara lätt att göra rätt. Vårt arbete med att kontakta företagen proaktivt för att ge service har uppskattats mycket. En annan nyckel till framgång är att vi har fått en större kontinuitet i arbetet genom att kunna bibehålla den kompetens vi har, samtidigt som vi arbetar mer lösningsorienterat. Vi har också satsat på att kompetensutveckla medarbetare och strävat efter att förbättra arbetsmiljön.

Även inom miljö- och livsmedelsområdet går Nacka framåt. Här har kommunens Miljöenhet bland annat arbetat med en systematisk kvalitetsuppföljning av kommunikationen mot företagen i Nacka.

Mätningen av Nöjd-Kund-Index, NKI, visar hur företag betygssätter kommunens myndighetsutövning och har genomförts av Sveriges Kommuner och Regioner i samverkan med Stockholm Business Alliance. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultaten avser 2019. Länk till hela undersökningen finns här.

Sidan uppdaterades: