Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Utvärderingen av Nackas miljöprogram klar

Oförändrade klimatutsläpp trots ökad vägtrafik i kommunen, låga nivåer av partiklar och andra luftföroreningar men färre vattenområden (sjöar, hav och vattendrag) som uppnår god ekologisk status. Det är några av resultaten som framkommer i uppföljningen av Nackas miljöprogram 2019 som behandlades av kommunstyrelsen idag.

– Arbetet med Nackas miljöprogram är ett långsiktigt arbete med små märkbara förändringar från år till år, säger miljö- och bygglovsdirektör Andreas Totschnig. Den övergripande bilden för 2019 att miljöarbetet i kommunen har gått framåt. Det finns dock områden att arbeta vidare med, där vi behöver intensifiera arbetet mer och hitta tydligare indikatorer för att underlätta och förbättra uppföljningen.

Sex miljömål ingår i Nackas lokala miljöprogram: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, rent vatten, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. Utvärderingen för 2019 visar att ytterligare prioriteringar behöver ske för att nå miljömålen om rent vatten, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. Andelen vattenområden (sjöar, hav och vattendrag) med god ekologisk status har minskat något sedan 2018, och arbetet med att säkerställa hög vattenkvalitet i sjöar och hav fortsätter.

Miljömålet god bebyggd miljö i Nacka har haft ett flertal indikatorer med en positiv utveckling. Detta är ett prioriterat mål då Nacka planerar för en stark tillväxt de kommande åren. Antalet miljöcertifierade byggnader ökat. Bakom ökningen ligger två projekt med Svanen-certifiering i Ältadalen som totalt omfattar 30 småhus.

Miljömålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö går framåt. De totala utsläppen av växthusgaser har varit oförändrade sen förra årets värden medan utsläppen från vägtrafiken ökat till en viss del. Energianvändningen i kommunens egna byggnader har minskat sedan föregående år. Utvärderingen visar att utvecklingen i de flesta fallen går åt rätt håll men att arbetet behöver intensifieras för att de uppsatta målen ska nås.

För området frisk luft så ligger halterna av partiklar och andra luftföroreningar på låga nivåer för skolor och förskolor i Nacka. Det är resultatet av kommunens satsning på kollektivtrafiken, tillgång till insatsparkeringar för Nackaborna, och en utbyggnad av cykelnätverket. Under 2019 genomfördes flertal cykelsatsningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder med målet att öka cyklandet i kommunen.

Nacka kommuns miljöprogram antogs 2016 och följs upp årligen. Utifrån uppföljningen kan slutsatser dras kring hur effektiva och tydliga indikatorerna är för att mäta utvecklingen, med målet att skapa attraktiva livsmiljöer i hela Nacka.

Sidan uppdaterades: