Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Dags att tycka till om kommande naturreservat Skarpnäs i Boo

Nu presenteras förslaget för bildandet av Skarpnäs naturreservat. Samrådet inleddes 28 januari och pågår till 14 mars. Välkommen att tycka till om förslaget!

Genom att inrätta naturreservat i Skarpnäs bevaras ett naturområde med värdefull gammal skog, hällmarker, sjöar, våtmarker, brandfält och hävdade marker. Områdets artrikedom är stor när det gäller insekter, fåglar och växter.

Syftet med naturreservatet är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och friluftsliv samt bevara dess gamla skogar, hällmarker, sjöar, våtmarker, brandfält och hävdade marker, samt dess artrika växt- och djurliv. Reservatets karaktär med grova, gamla och döda träd, inslag av ädellövträd samt kulturmiljöer ska särskilt vårdas och gynnas. Inom området ska det finnas möjlighet till olika friluftsaktiviteter, naturupplevelser och vardagsrekreation. Naturvärdena är en förutsättning för att bibehålla de rekreativa värdena och friluftslivet ska utvecklas i samspel med bevarande av biologisk mångfald.

Karta Skarpnäs.jpgKartan ovan visar Skarpnäs naturreservat

Lämna synpunkter

Du är välkommen att lämna dina synpunkter senast den 14 mars 2022. Läs mer, ta del av alla handlingar och se hur du kan lämna synpunkter: nacka.se/skarpnas-naturreservat

Samrådet

28 januari-14 mars 2022 pågår samrådet och förslag på föreskrifter, avgränsning och skötselplan kommer under denna period att visas i utställningshallen i Nacka stadshus, Granitvägen 15. Förslaget finns även på kommunens hemsida. nacka.se/skarpnas-naturreservat

Sidan uppdaterades: