Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Mer än 9 av 10 fick sitt förstahandsval i skolvalet 2022

I skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2022 fick 94 procent placering på den skola de valt i första hand. Det gäller de så kallade måsteväljarna i alla årskurser. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 91 procent jämfört med förra året.

Alla som valde skola under skolvalsperioden fick plats på något av sina tre val av skola, vilket är en ökning från 99 procent förra året.

De tre skolor som hade allra flest förstahandssökande i förskoleklass 2022 var Myrsjöskolan, Sigfridsborgs skola och Älta skola. Svårast att få plats var det på Myrsjöskolan där bara 68 procent av dem som sökte skolan i förstahand fick plats. Det är dock ett något högre resultat än förra året då andelen var 61 procent.

Statistiken i denna nyhet gäller utfallet i skolvalet i mars. Efter skolvalet i mars finns möjlighet till byte i maj, juni och i augusti vilket gör att situationen kan ha ändrats något vid skolstart.

Resultat i skolvalet 2022

I skolvalet väljer vårdnadshavare som är måsteväljare tre olika skolor rangordnade från 1 till 3. De allra flesta, 94 procent, fick placering på den skola de valt i förstahand. Utbildningsnämndens mål är att 90 procent ska få sitt förstahandsval, vilket nåddes i år. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 91 procent till 94 procent jämfört med förra året. Alla, 100 procent, fick något av sina tre val, en ökning från 99 procent förra året.

Läs gärna hela tjänsteskrivelsen där du bland annat kan se antal förstahandssökande och placeringar per skola.

Enkät till vårdnadshavare som ansökte till förskoleklass

Vårdnadshavarna till barn födda 2016 fick en enkät med nio frågor i samband med skolvalet. Enkäten skickades ut till 1280 barns vårdnadshavare och 163 svarade. Svarsfrekvensen var alltså 13 procent, vilket innebär att det inte går att generalisera utifrån resultaten. De 163 svaren ger dock en del intressanta bilder av vårdnadshavarnas upplevelser.

Av de 163 vårdnadshavare som svarade på enkäten uppgav de flesta att anledningen till att de valt en viss skola i första hand är att skolan är ”bra” – det vill säga att skolan har bra kvalitet, bra lärare, bra undervisning med mera. Två andra aspekter som uppgavs som de viktigaste är närhet till hemmet och att syskon har gått, eller går på samma skola.

På frågan om hur vårdnadshavare hade fått information om hur skolvalet går till svarade hälften av de svarande att de fick information på hemsidan och något mindre än hälften fick det genom infokortet som skickades via post. Tre av tio har fått information från förskolorna.

På frågan om vad som kan förbättras gällande informationen inför skolvalet har några svarat att informationen på hemsidan var svår att hitta. Dessutom finns kommentarer om att det var svårt att förstå hur man ansöker till fristående skolor och att förstå hur man räknar ut relativ närhet. Utbildningsenheten kommer att använda svaren inför nästa års skolval för att ytterligare förtydliga informationen kring skolvalet.

Länk till hela tjänsteskrivelsen där du hittar fördjupad information kring skolvalet och enkäten till vårdnadshavarna.

Sidan uppdaterades: