Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Kreativa lösningar och hög digital kompetens – så klarade Nacka utbildning under pandemin

Nacka kommun har nyligen beslutat att medarbetare inom förskolan, grundskolan och omsorgen, hos såväl fristående som kommunala anordnare, får en covidbonus som tack för extraordinära insatser under pandemin. Här berättar vi om hur Nackas utbildningsverksamhet hölls i gång under pandemin med god vilja och kreativa lösningar.

Covid-19-pandemin var en extraordinär tid som påverkade oss alla. En grupp som hade en tuff uppgift var de anställda inom Nackas förskolor, skolor samt kommunal vuxenutbildning. De höll verksamheten i gång samtidigt som det stundtals var hög frånvaro, både bland barn/elever och personal. Men nöden är ju uppfinningarnas moder och kreativiteten under pandemin har varit stor inom Nackas utbildningsverksamhet. Allt för att ge en god undervisning i en trygg miljö för dem som alltid är i fokus: Barnen, eleverna och de studerande.

Hur påverkade pandemin verksamheten?

I utbildningsenhetens resultatdialoger med alla rektorer från förskola till gymnasieskola har en av frågeställningarna varit hur rektorerna anser att pandemin påverkat verksamheten. Nedan ser du en kort sammanfattning. Fördjupad information finns i kvalitetsanalysen för 2021 som är en sammanfattning av all uppföljning och utvärdering från förskola till kommunal vuxenutbildning. Länk till kvalitetsanalysen (PDF-dokument, 1,3 MB)

Förskola – utepedagogik och digital kommunikation

Förskolorna i Nacka kunde i stor utsträckning hålla sin verksamhet i gång under pandemin. Under perioder med hög personalfrånvaro har arbetet med barnen fortsatt vara i fokus och annat, som till exempel tid för reflektion, fick tillfälligt stå tillbaka. En positiv följd av förskolornas anpassning till pandemins förutsättningar är att många förskolor har utvecklat sin utepedagogik. Föräldrarnas besök i verksamheten begränsades ju kraftigt av de gällande restriktionerna och hämtning och lämning skedde oftast utomhus. Många förskolor utvecklade därför digitala lösningar för kommunikation med föräldrarna och möjlighet till insyn i barnens vardag.

Grundskola – distansundervisning och hybridundervisning

De framgångsfaktorer som mest lyfts fram av grundskolans rektorer är att skolorna har haft en flexibel organisation som kunnat möta utmaningarna och eleverna har erbjudits extra undervisningstid. Annat som lyfts fram är att den digitala kompetensen har varit hög vilket lett till att distansundervisning liksom hybridundervisning har fungerat bra, men det har också varit en utmaning för lärarna.

Gymnasieskola – omställning över en natt

Gymnasieskolan fick med kort varsel – i princip över en natt – ställa om från undervisning i skolans lokaler till fjärr- och distansundervisning. Nackas skolor hade en god beredskap för att övergå till fjärr- och distansundervisning och flertalet rektorer tycker att distansundervisningen trots allt fungerade väl.

För att avgångseleverna skulle klara sin gymnasieexamen ställde skolorna om på olika sätt, trots nedstängning och undervisning på distans. Mycket arbete lades på att eleverna skulle få redovisa sina resultat, lovskola erbjöds och betygsdatum förlängdes. Men en tredjedel av rektorerna anser ändå att pandemin har haft påverkan på avgångselevernas resultat.

Kommunal vuxenutbildning – digital undervisning och flexibla lösningar

Under pandemin genomfördes större delen av den kommunala vuxenutbildningen på distans. Anordnarna bedöms ha upprätthållit en god kvalitet i undervisningen och hittat flexibla lösningar på många av de problem som omställningen under rådande pandemi inneburit. En av utmaningarna har varit att lösa det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) då flertalet arbetsplatser valt att inte ta emot elever under pandemin. Flera anordnare löste detta på ett flexibelt sätt genom att undervisa de berörda eleverna på plats i skolans lokaler.

Kreativa och inspirerande pedagoger

I december 2021 tillkännagavs de första mottagarna av utmärkelsen Lära. Lära är ett nytt pris som uppmärksammar och hyllar inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor. Läs mer om utmärkelsen Lära här

Birgitta Nilsson är lärare på Nacka Gymnasium och fick priset som Årets Lärinnovatör 2021 inom området digitalisering. Hanna Berild är förskollärare och ingår i personalen på Fiskarna och Korallerna på Dibber Finnboda förskola som fick priset som Årets lärteam digitalisering 2021. I filmen berättar de kort om sitt arbete under pandemin och vilka nya arbetssätt som de kommer att fortsätta med även efter pandemin.

Sidan uppdaterades: