Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Här är resultatet av Stockholmsenkäten 2022

Ungas användning av e-cigaretter och vitt snus ökar och flickor i flickor i årskurs 9 uppger att de mår sämre psykiskt. Men storkonsumtionen av alkohol bland unga har minskat liksom narkotikabruket. Det är några av resultaten som framkommer i årets upplaga av elevundersökningen Stockholmsenkäten 2022, där elever från årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Nacka kommun har deltagit.

Under våren har merparten av länets kommuner genomfört en undersökning av hur barn och unga mår idag. Den så kallade Stockholmsenkäten är en totalundersökning av högstadie- och gymnasieungdomars (årskurs 9 på högstadiet och årskurs 2 på gymnasiet) vanor, attityder och upplevelser inom en mängd olika områden. Undersökningen genomförs vartannat år, senast den genomfördes var 2020. Syftet är att kartlägga bland annat ungdomars levnadsvanor och att se hur utvecklingen förändras över tid.

– Resultaten i Stockholmsenkäten ger en nulägesbild över viktiga frågor när det gäller ungas hälsa och vanor. Nu påbörjas arbetet med analys av resultaten och vidare arbete inom olika verksamheter, säger Einar Fransson, skolchef Välfärd skola på Nacka kommun.

I årets enkät svarade 2219 elever i Nacka kommun på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 80 procent.

I årets resultat framkommer att användningen av e-cigaretter och vitt snus ökar. Vad gäller snusandet syns en ökning från föregående mätning bland alla utom pojkar i gymnasiet. Den ökade användningen av vitt snus/nikotinpåse är något som även märks i länet som helhet.

I undersökningen framgår också att flickor i årskurs 9 uppger att de mår sämre psykiskt, vilket är en försämring från tidigare år. Generellt mår dock unga i Nacka lika bra eller bättre än unga i övriga länet. Just flickor i årskurs nio får i undersökningen också något sämre resultat gällande rökning, alkoholkonsumtion och begångna brott än övriga köns- och ålderskategorier.

Årets undersökning visar även en rad positiva resultat. Storkonsumtionen av alkohol har minskat liksom ungas användning av narkotika. Andelen unga som har en aktiv fritid är fortsatt hög och att unga upplever sig trygga när de går ut sent på kvällarna i sitt bostadsområde. Det är också fler unga som trivs bra i Nackas skolor jämfört med länet, skolkandet sjunker och många elever tycker att deras lärare berömmer dem om de gör något bra i skolan.

Här finns mer information om Nackas resultat Stockholmsenkäten 2022 | Nacka kommun

Här finns mer information om hela Stockholmsenkäten ANDTS - förebyggande arbete | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

Sidan uppdaterades: