Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Så planerar vi för träd och grönska längs Värmdövägen

Värmdövägens nya utformning är gestaltad med breda gång- och cykelvägar, träd och grönska men utformningen tar också hänsyn till områdenas karaktär och historiska influenser längs vägen.

Sickla industrilandskap

Sickla utvecklas till en ny tät stadsdel med sin unika industrihistoriska atmosfär. Influenser från olika historiska epoker, såsom Sickla köpkvarter, Svindersviks 1700-talsherrgård och Alphyddans modernistiska bostadsområden, präglar området. Material som betong, gräs och rostigt stål används för att återspegla industriromantiken och skapa kontrast till blommande träd och frodiga rabatter.

I området mellan Alphyddan och Värmdövägen, där träd har tagits bort, kommer det att byggas nya ramper, trappor och murar för att skapa bra förbindelse mellan Alphyddan och Värmdövägen. På de återstående ytorna planteras olika sorters buskar, både låga marktäckande och högre buskar som ger variation i bladfärg och blommor. Inhemska träd som skogsek, rönn, tall och skogslönn planteras för att skapa en så grön karaktär som möjligt mellan Alphyddan och Värmdövägen.

Finntorps parklandskap

I Finntorp finns en grönskande atmosfär med exotiska träd i Settervalls park, Nacka kyrkogård och 1950-talsbostäder. Runt Setterwalls park har man valt en kombination av inhemska träd och träd som passar in i parkens exotiska samling. På Värmdövägen skapas en allé med lönn och lind. Buskar och trädsorter väljs noggrant för att klara klimatet och vara relativt låga så de inte utgör hinder i trafiken.

På Värmdövägen utanför Järla station kommer ek, tall och al att planteras. Träden kommer att omges av både öppna regnbäddar (omgivna av buskar) och stängda regnbäddar (omgivna av gallerverk).

Centrala Nacka med nya gatan och Vikdalsvägen

I centrala Nacka växer stadens nya centrum fram med tät stadsbebyggelse intill Järla sjös småstadsmässiga bostäder vid vattnet och de kommersiella kvarteren vid Nacka tunnelbanestation. Gestaltningen följer konceptet "Naturban" som innebär en tydligt urban miljö där Nackas natur står som karaktärsgivare och inspiration. På Värmdövägen utanför Nya gatan finns en enkelsidig trädrad med silverlind vid Agnestigs torg, omgiven av perenner. Längs Nya gatan planteras ek, medan Vikdalsvägen pryds av svarttall.

Målet är att skapa en trevlig, varierad och grönskande miljö längs Värmdövägen som förbättrar stadsmiljön, bevarar biologisk mångfald och främjar hållbar stadsutveckling.

Sidan uppdaterades: