Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samarbetssamtal

Ger föräldrar stöd att gemensamt hitta former för hur man kan lösa umgänget, vårdnaden och boendet för barnen.

Familjerätten i Nacka kommun erbjuder samarbetssamtal för föräldrar som behöver stöd i att komma överens i frågor om barnen. Det är en möjlighet för er som föräldrar att gemensamt hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för barnen.

Samtalen har barnen i centrum och fokuserar på föräldraskapet, nuet och framtiden – inte på föräldrarnas tidigare relation och historia. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Samtalsledarna har tystnadsplikt och inga journaler förs. Samarbetssamtalen kan leda ut i ett avtal eller en överenskommelse.

Avtal

Är ni överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan ni reglera detta genom ett avtal. Avtalet är giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut. Familjerättens uppgift är att bedöma om avtalet är till barnets bästa.

För att avtalet ska kunna godkännas krävs att:

  • Barnet är folkbokfört i Nacka kommun.
  • Föräldrarna är överens om avtalets innehåll.
  • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.
  • Avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det ska kunna verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Gemensam vårdnad kan även anmälas i samband med att faderskapet fastställs eller genom Skatteverkets blankett Anmälan – gemensam vårdnad, om vårdnaden inte tidigare ändrats genom avtal eller dom.

Överenskommelse

I stället för avtal kan samtalen leda till att ni gör en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Många föräldrar vill för sin egen skull skriva ner sin överenskommelse för att ha som stöd för minnet. Överenskommelser är inte juridiskt bindande.

Intresserad av samarbetssamtal

Om barnet är folkbokfört i Nacka kommun och båda föräldrar vill medverka i samtal kan ni kontakta familjerätten för att anmäla intresse för samarbetssamtal. Här finns en blankett för att anmäla intresse för samarbetssamtal. (Word-dokument, 44 kB) Intresseanmälan ska skrivas under av båda föräldrarna och skickas till familjerätten. Efter att intresseanmälan inkommit till familjerätten hör en familjerättssekreterare av sig för tidsbokning.

Kontakta Familjerätten för mer information på telefon 08-718 80 00.

Sidan uppdaterades: