Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyhetsbrev för gode män och förvaltare

Överförmyndarenheten har en del aktuell information att förmedla och väljer att göra det i formen av ett nyhetsbrev. I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Överförmyndarenheten ordnar öppet hus den 9 maj kl. 16-18 i Nacka stadshus, boka in datumet. Granskningsläget, hur går det med årsräkningarna? Nya uppdrag, har du tid och möjlighet för ett nytt uppdrag? Godmanspodden, en ny podd med frågor som berör ditt uppdrag. Folkbokföringsort för din huvudman, är din huvudman rätt folkbokförd? Aktuella rättsfall som kan vara av intresse för dig.

Aktuellt från överförmyndarenheten

Öppet hus måndag den 9 maj 2022 (save the date)
Överförmyndarenheten ordnar ett öppet hus för er gode män och förvaltare måndag den 9 maj kl. 16.00 – ca 18.00. Det kommer att bli en stund med fika, utbildning/information och möjlighet att få träffa varandra och handläggare på överförmyndarenheten. Ett utförligt program för träffen kommer senare. Ni är varmt välkomna den 9 maj, Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka. Boka in tiden i din kalender och håll utkik efter en separat inbjudan på din mejl.

Granskningsläget för årsräkningar
Granskningsstatistik över granskade årsräkningar för år 2021
Antal inkomna årsräkningar 2022-03-30: 770 stycken.
Antal granskade årsräkningar 2022-03-30: 202 stycken.
Vi granskar först de årsräkningar där ställföreträdarna har begärt arvode. Målet är att samtliga årsräkningar ska vara granskade den sista september 2022.

Är du intresserad av ett nytt uppdrag?
Om du är intresserad av att åta dig ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare hör av dig till overformyndaren@nacka.se. Det finns alltid huvudmän som väntar på en ställföreträdare.
Det finns även behov av ställföreträdare för tillfälliga godmanskap. När en förordnad god man är jävig behövs en tillfällig god man som bevakar huvudmannens rätt i dödsbo eller företräder huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad. Tillfällig god man behövs också för att företräda bortavarande personer. Hör av dig till overformyndaren@nacka.se om du är intresserad av att åta dig ett tillfälligt godmanskap.

Ny podd för gode män och förvaltare
Lyssna på Godmanspodden
Riksförbunden frivilliga samhällsarbetare (RFS) lanserade i februari 2022 Godmanspodden! I det första pilotavsnitt fokuserar man på temat delaktighet samt på ställföreträdarutredningen. Ställföreträdarutredningen och dess förslag bryts ner och man lyssnar in några gode mäns tankar om utredningen.
Podden görs inom ramen för arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Första avsnittet https://pod.space/godmanspodden

Vad gäller angående din huvudmans folkbokföring?
En person ska vara folkbokförd på den adress där personen är bosatt och regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Om personen är bosatt på flera än en fastighet anses personen folkbokförd på den adress han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist. Vid en tillfällig flytt där personen bor någon annanstans kortare tid än ett år och ska flytta tillbaka till sin folkbokföringsadress behöver inte adressen ändras. När personen inte kan knytas till en särskild bostadsadress kan personen istället folkbokföras på den kommun som personen har närmast koppling till.
I och med en lagändring som trädde i kraft i juli 2018 är det olagligt att folkbokföra sig på fel adress. Myndigheter har en skyldighet att anmäla till Skatteverket om någon har folkbokfört sig på fel adress. Detta oavsett om den felaktiga folkbokföringen är av misstag eller avsiktlig.
Det här innebär att om det kommer till överförmyndarnämndens kännedom att en person inte är folkbokförd på rätt adress är nämnden skyldig att uppge sina iakttagelser till Skatteverket. Vänligen se över om din huvudman är rätt folkbokförd.

Överförmyndarenhetens kontaktuppgifter
E-post: overformyndaren@nacka.se
Din e-post registreras om den kan hänföras till ett pågående ärende eller kan generera att ett nytt ärende ska öppnas eller annars är av betydelse. Vi återkopplar på din e-post samma dag eller senast nästkommande dag om det finns en fråga.

Telefon direkt till enheten: 08-718 92 12
Telefonen bemannas måndag-torsdag mellan kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00 samt fredagar kl. 10.00-12.00.

Telefon till Nacka kommuns kontakcenter: 08-718 80 00

Vill du träffa någon handläggare, vänligen kontakta Överförmyndarenheten i förväg för att boka en tid. Dock kan de flesta frågor lösas på telefon eller e-post.

Information om ditt uppdrag, e-tjänster och blanketter hittar du på vår hemsida: www.nacka.se/godman

Bilaga till Nyhetsbrev 1 2022 för gode män och förvaltare

Rättsfall av betydelse för uppdraget som god man och förvaltare

Förvaltare kan ha rätt att ta del av sin huvudmans journalanteckningar I mål nr. 2021-6300 har Kammarrätten i Göteborg ansett att en förvaltare har rätt att ta del av journalhandlingar från hälso- och sjukvården som gällde dennes huvudman då förvaltaren var i behov av de efterfrågade handlingarna för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Bakgrunden i målet var att förvaltaren fått kännedom om att huvudmannen kunde ha rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag under förutsättning att förvaltaren gjorde en ansökan med grund i huvudmannens medicinska historik. Huvudmannens vårdgivare nekade dock förvaltaren det begärda underlaget med hänvisning till sekretess. Kammarrätten var motsatsvis av den uppfattning att ett utlämnade av journalhandlingarna var till nytta för huvudmannen varför förvaltaren hade rätt att ta del av dessa.

Kammarrätten om vad som åligger en ställföreträdare då huvudmannen saknar bostad I det aktuella ärendet, 2021-ÖÄ 304, som handlat om ifall en kommun varit skyldig att ge ekonomiskt bistånd för boende till en kvinna som har god man, har kammarrätten i Göteborg ansett att en god man med uppdrag att sörja för sin huvudmans person och bevaka dennes rätt har i uppdrag att ställa sin huvudman i allmännyttans bostadskö då huvudmannens saknar bostad. Andra åtgärder, såsom att kontakta privata fastighetsägare eller att söka andrahandshyreskontrakt, anses av rätten dock vara åtgärder som är för långtgående för att åligga den gode mannen.

Högsta domstolen beslutar i två fall om när en förvaltare kan ansöka om äktenskapsskillnad för sin huvudmans räkning Högsta domstolen har i två avgöranden under 2021 tagit ställning till under vilka omständigheter som en förvaltare kan ansöka om äktenskapsskillnad för sin huvudmans räkning då huvudmannen inte förstår vad saken gäller.
I mål nr. 2020-T 695 har domstolen ansett att förvaltaren kan fullfölja en ansökan om äktenskapsskillnad som huvudmannen initierat innan hen förlorande möjligheten att uttrycka sin mening. Domstolen anser dock att det även finns andra situationer när en förvaltare har rätt att upplösa äktenskap. Dessa undantagsfall är situationer där den andra maken använder äktenskapsrättsliga regler till skada för huvudmannen och på ett sätt som kan förhindras genom en äktenskapsskillnad. Den skada domstolen syftar på i det aktuella avgörandet är främst ekonomisk, i mål nr. 2020-T 2508 har rätten därefter utvecklat sitt resonemang och fastslagit att med skada för den make som har förvaltare ska i detta sammanhang förstås att antingen makens hälsa eller ekonomi far illa.

God man som lämnar in årsräkning för sent och brister i redovisningen kan entledigas I detta avgörande, 2021-ÖÄ 304, har hovrätten över Skåne och Blekinge ansett att en god man som vid upprepade tillfällen underlåter att lämna in årsräkning inom utsatt tid eller som lämnar in årsräkningar med omfattande brister kan entledigas från uppdraget som ställföreträdare.

Sidan uppdaterades: