Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nyhetsbrev 2 2022 för gode män och förvaltare

Vi som jobbar på enheten hoppas att ni gode män och förvaltare har haft en riktigt skön och avkopplande sommar. Det är dags för lite aktuell information gällande era uppdrag och vår service till er.

Aktuellt från överförmyndarenheten

Granskningsläget för årsräkningar

Vi ligger mycket bra till gällande att nå målet med att granska alla årsräkningar till den 30 september. Har inte din årsräkning blivit granskad ännu så är den på gång att bli det i dagarna som kommer.

Granskningsstatistik över granskade årsräkningar för redovisningsår 2021

Antal inkomna årsräkningar 2022-08-30: 807 stycken.
Antal granskade årsräkningar 2022-08-30: 701 stycken.

Globala mål enligt agenda 2030

I överensstämmelse med kommunernas miljömål och agenda 2030 har överförmyndarnämnden i både Nacka och Värmdö/Vaxholm antagit ett mål om att uppdragen för våra huvudmän ska utföras på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Ett mål kopplat till detta är att det finns ett önskemål om att ni gode män och förvaltare så långt möjligt använder miljövänliga färdmedel i ert uppdrag, tex när ni besöker er huvudman. Som miljövänligt färdmedel räknas cykel, gång, kollektivtrafik, tåg och elfordon. Nämnden kommer under hösten att göra en mätning på detta genom en enkätförfrågan. Läs mer om de globala målen här Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling - Regeringen.se

Nöjdhetsundersökning 2022

Överförmyndarnämnden undersöker varje år dels huvudmännens nöjdhet med er gode män, dels gode männens nöjdhet med överförmyndarenhetens service till er. Enkäten skickas slumpvis ut till en tredjedel av samtliga huvudmän samt till deras gode män/förvaltare. Enkäterna kommer att skickas ut i mitten av september. Håll utkik i din e-post om du är en av de utvalda för undersökningen. Enkätundersökningen är viktig för att vi ska kunna förbättra vår service till er samt att kunna ge er utbildning för att ni ska kunna klara era uppdrag ännu bättre till huvudmännens bästa. Vi är mycket tacksamma för alla svar ni lämnar.

Utveckling av e-tjänsterna

För att utveckla vår service till er och för att förenkla och snabba upp vår handläggning kommer en ny e-tjänst att lanseras i oktober 2022. Gode män har varit med i utvecklingen och har fått ge sina synpunkter. Nedan är en bild från hur e-tjänsten kommer se ut med de olika funktioner som kommer att finnas. En särskild nyhet är att den blir interaktiv och en dialog med handläggare kan föras direkt i ett ärende i e-tjänsten. Det löser många sekretessfrågor där vi annars behöver skicka brev i pappersform.

image9bj8q.png

Utbildning i uppdraget

I november kommer vi att hålla vår årliga grundutbildning för gode män och förvaltare. Grundutbildningen är en fördjupning av vår webbutbildning. Grundutbildningen är upplagd på två tillfällen där vi vid första tillfället går igenom uppdraget med att förvalta egendom och andra tillfället handlar om att bevaka rätt och sörja för person. Du kommer att få fördjupade kunskaper inom dessa områden som gör det lättare för dig att avgränsa ditt uppdrag. Närmare information om utbildningen kommer senare.

Har du något förslag på utbildning eller föreläsning som du vill att överförmyndaren arrangerar? Vi tar tacksamt emot förslag på och vad ni har behov av för kunskaper i era uppdrag.

Rättsfall av intresse för gode män och förvaltare

Uppdraget som god man/förvaltare är ett lagstyrt uppdrag och det är föräldrabalkens 11-16 kap som anger uppdragets ram. Rättsfall från högre rätt kallas rättspraxis. Rättspraxis kompletterar lagen. I nyhetsbrevet kommer vi att ta upp lite olika rättsfall som har betydelse för ditt uppdrag. Denna gång har vi ett rättsfall från Kammarrätten i Jönköping att förmedla.

När får en god man/förvaltare ta del av handlingar om sin huvudman som finns hos
socialtjänsten?

En förvaltare med uppdrag att bevaka sin huvudmans rätt och att förvalta dennes
egendom begärde ut underlag beträffande huvudmannen från socialtjänsten i
huvudmannens hemkommun. Syftet med begäran var att förvaltaren skulle kunna
säkerställa att huvudmannens hjälpbehov tillgodoses.

Socialtjänsten avslog begäran med hänvisning till sekretess liksom att huvudmannen själv motsatte sig ett utlämnande.

Efter att förvaltaren överklagat beslutet att inte lämna ut det begärda underlaget 
beslutade kammarrätten att bifalla överklagan på så vis att socialtjänsten ska lämna
ut handlingarna till förvaltaren. Till stöd för beslutet framhöll rätten att en förvaltare
som har till uppdrag att bevaka sin huvudmans rätt behöver ha kännedom om de
insatser denne beviljats av socialtjänsten. Eftersom det med detta är nödvändigt för
förvaltaren att ta del av det begärda underlaget för att hen ska kunna fullgöra sitt
uppdrag ska detta lämnas ut rådande sekretess till trots.
Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2022-800

Är du intresserad av ett nytt uppdrag?

Om du är intresserad av att åta dig ett nytt uppdrag som god man eller förvaltare hör av dig till overformyndaren@nacka.se. Det finns alltid huvudmän som väntar på en ställföreträdare.

Överförmyndarenhetens kontaktuppgifter

E-post: overformyndaren@nacka.se
Din e-post registreras om den kan hänföras till ett pågående ärende eller kan
generera att ett nytt ärende ska öppnas eller annars är av betydelse. Vi återkopplar
på din e-post samma dag eller senast nästkommande dag om det finns en fråga.
Telefon direkt till enheten: 08-718 92 12 
Telefonen bemannas måndag-torsdag mellan kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00 samt
fredagar kl. 10.00-12.00.

Telefon till Nacka kommuns kontaktcenter: 08-718 80 00

Vill du träffa någon handläggare, vänligen kontakta Överförmyndarenheten i förväg för att boka en tid. Dock kan de flesta frågor lösas på telefon eller e-post.

Information om ditt uppdrag, e-tjänster och blanketter hittar du på vår hemsida: www.nacka.se/godman

Vänliga hälsningar från Överförmyndarenheten genom
Ann-Charlotte Oetterli Enhetschef
ann-charlotte.oetterli@nacka.se
08-718 92 14 
MoH-enheter / Överförmyndarenheten
Postadress: Nacka kommun, 131 81 Nacka
Besöksadress: Stadshuset, Granitvägen 15 
Webb: www.nacka.se/godman

Sidan uppdaterades: