Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Östra Finnbodavägen

Syftet med projektet som är en del av Nacka stad är att möjliggöra bostäder i en befintlig byggnad som i dag inrymmer kontor och konferenslokaler. Det är också viktigt att utreda byggnadens kulturhistoriska värde samt att utveckla fastigheten med stor hänsyn till stads- och landskapsbild. Kenora KB är fastighetsägare.

Profilbild saknas

Anna Jarl

Exploateringsingenjör

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Den 1 november 2019 meddelade mark- och miljööverdomstolen att de inte ger prövningsstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Kommunens antagandebeslut har därmed vunnit laga kraft.

Kommunfullmäktige antog planförslaget den 17 september 2018, § 225, sidan 22. Läs protokollsutdraget här. (PDF-dokument, 185 kB)

Alla handlingar finns under STATUS och HANDLINGAR

Projektets syfte

En ny detaljplan ska göra det möjligt att omvandla befintligt kontorshus till bostäder, bekräfta nuvarande användning kontor, skapa nya bostäder samt att säkra och återställa den befintliga byggnadens kulturhistoriska värde. Stor hänsyn ska tas till områdets kulturmiljö och landskapsbild. Totalt möjliggörs för cirka 20 nya bostäder.

Tillkommande parkering placeras söder om fastigheten utanför fastighetsgräns, då det inte är möjligt att lösa inom fastigheten på grund av rådande terräng.

Startskede

Projektet startade när kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, kssu, antog start-pm för projektet den 11 augusti 2015.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Syftet med planeringen är att möjliggöra bostäder i en befintlig byggnad som idag inrymmer kontor och konferenslokaler. Fastigheten är inte sedan tidigare detaljplanelagd.

Byggnaden är idag svårtillgänglig varför tillgängligheten till bostäderna behöver utredas så att gällande tillgänglighetskrav kan uppfyllas. I det fortsatta arbetet är det också viktigt att utreda byggnadens kulturhistoriska värde samt att utveckla fastigheten med stor hänsyn till stads- och landskapsbild.

Samråd, granskning och antagande

Detaljplanen var ute på samråd under tiden 28 mars – 2 maj 2017. Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls i Nacka stadshus den 18 april 2017. Ett reviderat planförslag var sedan utställt för granskning under tiden 26 mars 2018 – 24 april 2018.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 17 september 2018.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: