Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planprogrammet för Henriksdal är antaget

Ett planprogram för Henriksdal, en del av Nacka stad, har antagits av kommunstyrelsen. Upp till 1900 nya bostäder, verksamhetslokaler och utbyggd skola och förskola föreslås i programmet, som har omarbetats påtagligt efter samrådet.

Programarbetet pågick i flera år med bland annat medborgardialog i en 3D-modell och möten med boende och skol- och förskolebarn. Samrådsperioden under våren 2017 präglades av stort engagemang med många yttranden och förslag. Detta ledde till en genomgripande omarbetning av programförslaget inför antagandet. Måndag 15 januari 2018 antog kommunstyrelsen programmet.

De största förändringarna rör bebyggelsen framför Henriksdalsringen, bebyggelsen på berget och utformningen av skoltomten. En del frågor ska utredas ytterligare, bland annat trafik- och bullerfrågor och kollektivtrafiken.

Ett program är inte juridiskt bindande men visar kommunens viljeinriktning för området. Nästa steg är att ta fram de detaljplaner som i högre grad bestämmer vad som ska finnas på platsen och som är juridiskt bindande. Under processen att ta fram en detaljplan har de som är berörda av planen möjlighet att yttra sig både under samråd och granskning.

Programmet och övriga handlingar finns på www.nacka.se/henriksdal. Där kan man också följa arbetet med de olika detaljplanerna som kommer att pågå i flera år. Första etappen startar under våren och handlar om bebyggelsen längs Henriksdalbackens östra sida.

Förslag till bebyggelse i Henriksdal (sidan 5 i programmet).

Sidan uppdaterades: